Pārlekt uz galveno saturu

Vita Šterna

Struktūrvienības
Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļa
Grāds
Dr. sc. ing.
Amats
Vadošā pētniece
Tālrunis
+371 63291288, +371 25670307

E-pasts: vita.sterna[at]arei.lv

Darbības virzieni

Pārtikas produktu ķīmiskais sastāvs

Graudu bioķīmiskā sastāva un kvalitātes izpēte

Pārtikai labāk piemēroto genotipu atlase

Galvenie sasniegumi

Patents A.Jemeļjanovs, A.Valdovska, I.Jansons, I.Zītare, V.Šterna, B.Lujāne. 2012. Prebiotikas topinambūra pulvera Helianthus tuberosus un probiotikas Pediococcus pentosaceus piedevas saturošs sastāvs nobarojamām cūkām. LLU ZI Sigra / – P-12-86

2014.gadā piešķirts Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas diploms „Sējējs 2014”

2005.gadā piešķirta Latvijas Lauksaimniecības universitātes „Jaunā zinātnieka” balva

Dalība projektos

Innovative approach to hull-less spring cereals and triticale use from human health perspective” NFI/2014/011, Norvēģijas finanšu instruments

„Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana kvalitatīvu un veselīgu partikas produktu izstrādei”, VPP AgroBioRes

"Pākšaugi - alternatīva sojas izmantošanai proteīnbagātas spēkbarības ražošanā:audzēšanas agrotehniskais un ekonomiskais pamatojums Latvijas apstākļos.” ZM

ESF līdzfinansēts projekts, Nr.1DP/1.1.1.2/13/APIA/VIAA/032 „Jaunas zinātniskās grupas izveide daudznozaru pētījumam par graudaugu vietējā selekcijas materiāla izvērtēšanu pēc tā diētiskā potenciāla raksturojošiem rādītājiem un izmantošanas iespējām hronisku zarnu slimību prevencijā”, Projekta zinātniskā vadītāja Dr.agr. Sanita Zute, sadarbības partneris LU Ķīmijas fakultāte, (2013. - 2015.)

 „Jaunu barības līdzekļu izstrāde cūkkopības un putnkopības nozaru produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanai” ERAF Nr. 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/099 (2010-2013)

„Inovatīvu putnkopības produktu ieguve izmantojot mērķtiecīgas lopbarības sastāvdaļas uz mežizstrādes atlieku bāzes”ERAF Nr. 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/034 (2013)

 „Biotehnoloģijas un Veterinārmedicīnas zinātnisa institūta „Sigra” atpazīstamības un starptautiskās sadabības veicināšana” ERAF Nr.2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/016 (2010-2013)

 „Policiklisko aromātisko ogļūdeņražu marķieru – benzo(a)antracēna, benzo(a)pirēna, benzo(b)fluorantēne un krizēna veidošanos ietekmējošie faktori, lietojot Latvijas tradicionālās gaļas un zivju kūpināšanas metodes” Nr.09.1119. LZP (2009-2012)

  „Govs piena lipīdu sastāva un to ietekmējošo fermentu pētījumi, to loma piena produktu kvalitātes un funkcionalitātes nodrošināšanā”  Nr.09.1561. LZP (2009-2012)

 "Piena mikrobiālās piesārņošanas risku izvērtējums saistībā ar patērētāja veselībai drošas produkcijas ieguvi" IZM TOP 08-02 (2008-2010)

 Projekts Nr.4 Dzīvnieku ģenētisko, fizioloģisko un bioķīmisko pazīmju izpēte augsti kvalitatīvas, veselīgas un drošas dzīvnieku izcelsmes pārtikas ieguvei. VPP “ Inovatīvas tehnoloģijas augstvērtīgu, drošu un veselīgu pārtikas produktu ieguvei no ģenētiski, fizioloģiski un bioķīmiski daudzveidīga augu un dzīvnieku izejmateriāla” (2006-2008).

„Dabīgā antioksidanta likopena izmantošanas iespējas slaucamo govju ēdināšanā un tā ietekme uz govju produktivitāti un piena kvalitāti” IZM TOP-06-01”(2006-2007). Projekta vadītāja

Publikācijas

Sterna V., Zute S., Vicupe Z. Variation in β-glucan, protein and fat content of oats created in Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact and Applied Sciences. - Vol. 72(2) : 2nd International conference "Nutrition and Health"; (2018), 71.–74.lpp. <ind. Web of Science> - <ind. EBSCOhost Academic Search Complete>

Henno M., Ariko T., Kaart T., Kuusik S., Ling K., Kass M., Jaakson H., Leming R., Givens D.I., Sterna V., Ots M.The fatty acid composition of Estonian and Latvian retail milk; implikations for human nutrition compared with a designer milk. Journal of Dairy Research, Vol. 85, 247-250 lpp. Database: MEDLINE

Sterna V, Bleidere M., Jansone I., Zute S. 2018, Evaluation of local pulses nutrition value and potential for pigs feed.Proceedings of International Conference on Nutritional Biochemistry. 25.

Zute S., Šterna V., Jansone I., Zariņa L., Bleidere M. Dažādu pākšaugu audzēšanas potenciāls vietējā proteīna ražošanai. IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress : tēzes, Rīga, Latvija, 18.-20. jūn., 2018. - Jelgava, 2018. - Lauksaimniecības un meža zinātņu sekcija, 76.-77.lpp. - ISBN 9789984483016


Sterna V., Zute S., Jakobsone I. (2015) Grain composition and functional ingedients of barley varieties created in Latvia // Proceedings of the Latvian Academy of sciences.Section B., Vol.67, 4, 373-377. ISSN 1407-0009X

Sterna V.,  Zute S., Jansone I., Brunava L., Kantane I. (2015) The Chemical composition of new oat varieties and breeding lines created in Latvia // Acta Biologica University Daugavpils, , Vol.15, 4, 367-373, ISSN 1407-8953

Strazdina V., Sterna V., Jemeljanovs A., Jansons I., Ikauniece D. (2015). Investigation of beaver meat obtained in Latvia // Agronomy Research 13(4), p.1096-1103. ISSN 1406-894X

Antone U., Zagorska J., Šterna V., Jemeljanovs A., Berzins A., Ikauniece D. (2015).  Effects of dairy cow diet supplementation with carrots on milk composition, concentration of cow blood serum carotenes, and butter oil fat- soluble antioxidative substances // Agronomy Research 13(4), pp.879-891. ISSN 1406-894X

Sterna V.Zute S., Brunava L., Vicupe Z.(2014). Lipid composition of oat grain grown in Latvia // FOODBALT 2014 : 9th Baltic conference on food science and technology "Food for consumer well-being" : conference proceedings, Jelgava: LLU.-77-80.lpp. ISSN 2255-9817

Brunava L., Alsina I., Zute S., Sterna V., Vicupe Z. (2014). Some chemical, yield and quality properties of domestic oat cultivars // FOODBALT 2014 : 9th Baltic conference on food science and technology "Food for consumer well-being" : conference proceedings, Jelgava: LLU.-72-76.lpp. ISSN 2255-9817

Strazdina V., Jemeljanovs A., Šterna V., Ikauniece D. (2014). Nutritional characteristics of wild boar meat hunted in Latvia // FOODBALT 2014 : 9th Baltic conference on food science and technology "Food for consumer well-being" : conference proceedings, Jelgava: LLU.-32-36.lpp. ISSN 2255-9817

Ikauniece D., Jemeljanovs A., Šterna V., Strazdina V. (2014). Evaluation of nutrition value of roman snail’s (Helix pomatia) meat obtained in Latvia // FOODBALT 2014 : 9th Baltic conference on food science and technology "Food for consumer well-being" : conference proceedings, Jelgava: LLU.-28-31.lpp. ISSN 2255-9817

Kunkulberga D., Gedrovica I., Ozolina V., Ciprovica I., Sterna V. (2014) Acrylamide reduction options in rye bread // FOODBALT 2014 : 9th Baltic conference on food science and technology "Food for consumer well-being" : conference proceedings, Jelgava: LLU.-117-122.lpp. ISSN 2255-9817

Strazdina V., Jemeljanovs A., Šterna V. (2013). The nutrition of wild animal meat // Proceedings of the Latvian Academy of sciences.Section B.,Vol.67,4, 373-377. ISSN 1407-0009X

Antone U., Zagorska J., Sterna V. (2013). Evaluation of butter oil oxidative stability and nutritional value affected by cow feeding // Research for rural development 2013:annual 19th international scientific conference proceedings, Jelgava:LLU.-111-115.lpp.

Sterna V., Jemeljanovs A., Vītina I. (2013). The effect of dietary Jerusalem artichoke (Heliantus Tuberosus L.) on egg biochemical composition and quality // World’s Poultry Science Journal Vol 69, p.108

U.Antone, V.Sterna, J.Zagorska (2012). Carotenoid potential to protect cow’s milk fat against oxidative deterioration // World Academy of Science, Engineering and Technology. – Vol.64, April 2012, Paris, France, p.1132-1136. pISSN 2010-376X; eISSN 2010-3778

V.Strazdina, A.Jemeljanovs, V.Sterna (2012). Fatty acids composition of elk, deer, roe deer and wild boar meat hunted in Latvia  // World Academy of Science, Engineering and Technology. – Vol.69, September 2012, Rome, Italy, p.1507-1510. pISSN 2010-376X; eISSN 2010-3778

D.Ikauniece, A.Jemeļjanovs, V.Šterna, V.Strazdiņa (2012). Proteīna un aminoskābju sastāvs Latvijas parka vīngliemežu (helix pomatia) gaļā un iekšējos orgānos = Protein and amino acids content in roman snails (helix pomatia) pedal and visceral mass //  Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna : konferences „Veterinārmedicīnas zinātnes un prakses aktualitātes” raksti, Jelgava, 2012. gada 22.-23.novembrī / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Veterinārmedicīnas fakultāte. - Jelgava : LLU, 2012. - (Veterinārmedicīnas raksti 2012). – 52.-56.lpp. ISSN 1407-1754.

Antone U., Šterna V., Zagorska J.(2012). Investigations into the enhancement of cow’s milk oxidative stability // Research for rural development 2012: annual 18th international scientific conference proceedings, Jelgava, 16-18 May 2012, Latvia University of Agriculture. Jelgava: LLU, 164-170.

V.Strazdiņa, A.Jemeļjanovs, V.Šterna (2012).Staltbriežu (Cervus elaphus) gaļas ķīmiskā sastāva izvērtējums Latvijā = The chemical evaluation of deer (Cervus elaphus) meat in Latvia //  Zinātne Latvijas lauksaimniecības nākotnei: pārtika, lopbarība, šķiedra un enerģija : LLU Lauksaimniecības fakultātes, Latvijas Agronomu biedrības un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas organizētās zinātniski praktiskās konferences raksti, Jelgava, 23.-24. februārī, 2012. - Jelgava: LLU. – 219.-223.lpp.: att., tab. ISBN 978-9984-48-059-6

J.Mičulis, A.Valdovska, V.Šterna, J.Zutis (2012).  Kūpinājumi un to izraisītie riski cilvēka veselībai = Smoked products and risk factors to human health //  Zinātne Latvijas lauksaimniecības nākotnei: pārtika, lopbarība, šķiedra un enerģija : LLU Lauksaimniecības fakultātes, Latvijas Agronomu biedrības un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas organizētās zinātniski praktiskās konferences raksti, Jelgava, 23.-24. februārī, 2012. - Jelgava: LLU. – 223.-226.lpp. ISBN 978-9984-48-059-6

V.Strazdina, A.Jemeljanovs, V.Sterna, D.Paeglitis (2012). Evaluation of nutrition value of deer meat obtained in Latvia farms and wildlife // Tackling the future challenges of organic animal husbandry: proceedings ot the 2nd Organic Animal Husbandry Conference, Hamburg / Trenthorst, Germany, 12-14 September, 2012 / ed. G.Rahmann, D.Godinho. – Braunschweig, 2012. – Agriculture and forestry research, special issue 362, 478-481.lpp. ISSN 0376-0723; ISBN 978-3-86576-094-4

U.Antone, A.Jemeļjanovs, B.Ošmane, V.Šterna (2011). Lopbarībā esošo karotinoīdu raksturojums un loma piena ieguvē = Carotenoids in feedstuffs and their role in milk producing // LLU Raksti. – Jelgava. – Nr.26 (2011), 60.-68.lpp.: att., tab. ISSN 1407-4427; CAB Abstracts; AGRIS

Mičulis, J., Valdovska, A., Šterna, V., Zutis, J. (2011) Polycyclic aromatic hydrocarbons in smoked fish and meat // Agronomy Research, 9 (SPPL. ISS. 2), pp. 439-442. in SCOPUS

Strazdina V.Jemeljanovs A., Sterna V., Vjazevica V (2011). Evaluation of protein composition of game meat in Latvian farms and wildlife // Agronomy research, 9 (SPPL.ISS.2). pp. 469-472. in SCOPUS

Jansons, I., Jemeljanovs, A., Konosonoka, I.H., Sterna, V., Lujane, B. (2011). The influence of organic acid additive, phytoadditive and complex of organic acid additive phytoadditive on pig productivity, meat quality // Agronomy Research, 9 (SPPL. ISS. 2), pp. 389-394.    in SCOPUS

 Antone U., Šterna V., Zagorska J.(2011). Potential to increase the stability of milk riboflavin against photo-oxidative degradation // 6th Baltic Conference on Food Science and Technology „Innovations for Food Science and Production „FOODBALT-2011” conference proceedings, Jelgava, p.50-54. CAB Abstracts

Vita Sterna, Aleksandrs Jemeļjanovs, Inara H.Konosonoka, Unigunde Antone, Biruta Lujāne and Rimma Anenkova (2011). Comparison of carrots and red palm oil as source of carotenoids in feed // Proceedings of the 2nd Nordic Feed Science Conference Swedish University of Agricultural Sciences Uppsala, Sweden, June 15-16, 2011, pp 68-72, CAB Abstracts; CABI full text

Antone U., Šterna V., Zagorska J.(2010). Comparison of spectrophotometric methods for assessment of oxidation of milk fat // Research for rural development 2010 : annual 16th international scientific conference proceedings, Jelgava, 19-21 May 2010 / Latvia University of Agriculture. - Jelgava : LLU. - Vol.1, 104.-110.lpp. : tab.” CAB Abstracts

V.Strazdina, A.Jemeļjanovs, V.Sterna, U.Antone. (2010). Evaluation of fatty acids composition of deer (Cervusalaphus) meat produced on Latvia farms and wildlife // Animal Husbandry: collection of scientific works. – Vilnius: Lietuvos Veterinarijos Akademijos Gyvulininkystės Institutas. – N 56 (2010), p.37-44. – (International Conference „Risk factors in the process of animal feeding and their implication on food quality”, 16-17 September, 2010, Palanga-Baisogala). ISSN 1392-6144  CABI Abstracts, Index Copernicus

Jemeljanovs, A., Sterna, V., Strautmanis, D., Osmane, B.; Jonkus, D.; Lujane, B. (2008). Comparison of milk protein composition in cow breeds raised in Latvia // Gyvulininkyste: Mokslo Darbai (Animal Husbandry: Scientific Articles); (51), Baisogala: Institute of Animal Science of Lithuanian Veterinary Academy, p.19.-24. ISSN 1392-6144 CABI CAB ABSTRACTS AN: 20083282760

J.Duļbinskis, A.Jemeļjanovs, V.Šterna, D.Lagzdiņš. (2008). Latvijā audzētā rapša produktu sastāvs un barības vērtība = Rapes, growing in Latvia, products nutrition value and composition / – Bibliogr.: 254.lpp. [10 nos.]. – Kopsav. angļu val. // Agronomijas Vēstis = Latvian Journal of Agronomy / Latvijas Lauksaimniecības universitāte; Lauksaimniecības fakultāte; Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija. – Jelgava, 2008. – Nr.10 (2008), 248.-254.lpp.: tab. - Serial ID – ISSN: 1691-3485.AGRICOLA; CABI CAB ABSTRACTS AN: 20093109568

 

Monogrāfijas

Proškina L, Zutis J., Konošonoka I.H., Terentjeva M., Bērziņš A., Zītare I., Liepiņa S., Šterna V., Duļbinskis J. Gaļas ražošanas ekonomiskie aspekti No: Latvijā iedzīvotāju pārtikā lietojamās gaļas raksturojums. Red.: A. Jemeļjanovs, I. Jansons, L. Proškina, S. Grišina, A. Mukāne. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Bioloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts „Sigra”. 2013. Sigulda, 16-104. Lpp Latvijas iedzīvotaju pārtikā lietojamās gaļas raksturojums. LLU Biotehnoloģijas un Veterinārmedicīnas zinatniskais institūts „Sigra”, Rec. A.Mugurevičs, I.Jākobsone, D.Ugare-350.

Zagorska J., Antone U., Šterna V., Ciproviča I.: Evaluation of Immunoglobulin and Lysozyme Concentration in Milk Enriched With Carotenoids // In Trziszka T., Bobak L. and Kazmierska M. (eds.) Selected Problems of Nutraceutical and Functional Food; Monography CXXVI, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, pp. 11-19, 2011.