Pārlekt uz galveno saturu

Māra Bleidere

Struktūrvienības
Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļa
Grāds
Dr. agr.
Amats
Vadošā pētniece
Tālrunis
26229659

E-pasts: mara.bleidere[at]arei.lv

Darbības virzieni

Miežu selekcija

Galvenie sasniegumi

Reģistrēta kailgraudu miežu šķirne ‘Kornelija’, 2014 - šķirnes aizsardzība Latvijā un Igaunijā 

Vasaras kvieši ‘Uffo’, 2009

Reģistrēta vasaras miežu šķirne ‘Austris’, 2009

Dalība projektos

Nezāļu izplatības ierobežošana integrētās augu aizsardzības sistēmā laukaugu kultūru sējumos un stādījumos, sekmējot vides un resursu ilgtspējīgu izmantošanu”  Projekta vadītāja Dr.agr.I. Vanaga; M. Bleidere – izpildītāja.  sadarbības partneri, LAAPC;  VPLSI, LLU, 2014.-2018. g. 

amma "Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā". Projekta vadītāji: Dr.sc.ing Ruta Galaburga, LLU, par projekta izpildi SPC atbild M. Bleidere (2014.-2017.)

LZP projekts "Ģenētiski daudzveidīgas šķirnes videi draudzīgai lauksaimniecībai – priekšrocību un izveidošanas principu izpēte", Projekta vadītāja Dr. L. Legzdiņa; Bleidere M. - izpildītāja Stendes PC (2014.-2016. g.)

Selekcijas materiāla izvērtēšana Latvijas agroklimatiskajos apstākļos. Sadarbība ar selecijas firmu Boreal (Somija); Projekta vadītāja: Dr. agr. Māra Bleidere  (2006.-2016. g.)

ZM subsīdiju projekts „Pākšaugi – alternatīva sojas izmantošanai proteīnbagātas spēkbarības ražošanā: audzēšanas agrotehniskais un ekonomiskais pamatojums Latvijas apstākļos”. Projekta vadītāja Dr.agr. Sanita Zute;  M. Bleidere – izpildītāja. sadarbības partneri LLU, VPLSI (2013. - 2015. g.)

Core Organic II, ERA-NET līdzfinansēts 7. Ietvara programmas projekts (kontrakta Nr. 249667) „Koordinētas Bioloģiskās augu selekcijas aktivitātes daudzveidībai” (Coordinating Organic plant BReeding Activities for diversity (COBRA), projekta vadītājs Thomas Döring, ORC, UK, atbildīgā VSGSI Dr.agr. Bleidere M. (2013.-2015. g.). 

ZM projekts „Atbalsts selekcijas materiāla izvērtēšana integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai”;  Projekta vadītāji: Dr.agr. Sanita Zute, M. Bleidere – izpildītāja (2011.-2015. g.)

Līgumdarbs Z-7.1.1./2011 "Improving the baking quality of barley; barley bread as a novel functional food”. Projekta vadītāja E. Vinze,  Arahus Universitātes Flakjebjerg Zinātnes centrs, Dānija M. Bleidere – atbildīgā par projekta izpildi VSGSI (2011.-2012.g.)

ERAF projekts, Nr. 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/083,   „Vietējas izcelsmes graudaugu sugu potenciāla izvērtēšana un šķirņu iegūšana izmantošanai īpašas diētiskās pārtikas produktu”, projekta vad. Dr.agr.S. Zute; M. Bleidere – izpildītāja, Sadarbības partneri LU, VPLSI (2009.-2010 g. )

- ESF projekts „Videi draudzīgu un ilgtspējīgu laukaugu šķirņu selekcijas tehnoloģiju izstrāde, pilnveidošana un ieviešana praksē” Nr.2009/0218/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/099, Projekta zinātniskā vadītāja Dr. Linda Legzdiņa; J14Sadarbības partneri VPLSI, LU (2009-2011. g.)

LZP projekts “Molekulāro marķieru tehnoloģiju pielietošana sākotnējā sēklaudzēšanā, Projekta zinātniskā vadītāja Dr. agr. A. Kronberga; M. Bleidere – izpildītāja. Sadarbības partneri VPLSI; LU (2008.-2010. g.)

ZM projekts: Molekulāro marķieru izmantošana lopbarības un pārtikas miežu perspektīvo līniju identificēšanā”; Projekta zinātniskā vadītāja Dr. biol. I. Belicka; M. Bleidere – izpildītāja. Sadarbības partneri, VPLSI,  LU Bioloģijas institūts (2007-2008)

ZM Valsts pētījumu programma agrobiotehnoloģijā: Inovatīvas tehnoloģijas augstvērtīgu, drošu un veselīgu pārtikas produktu ieguvei no ģenētiski, fizioloģiski un bioķīmiski daudzveidīga augu un dzīvnieku izejmateriāla. Dalība projektā Nr. 1. „Latvijas laukaugu sugu daudzveidības izvērtējums un selekcijas optimizācija, pielietojot modernās biotehnoloģijas metodes” Projekta zinātniskā vadītāja Dr. biol. N. Rostoks; M. Bleidere – izpildītāja. Sadarbības partneri VPLSI; LU (2007-2009.g.)

LZP programma 02.0013. “Konkurētspējīgu laukaugu kultūru šķirņu veidošana un uzturošā selekcija, izmantojot tradicionālās un biotehnoloģijas metodes”, apakaštēma: “Miežu šķirņu veidošana un uzturošā selekcija”.Projekta zinātniskais vadītājs Dr.I. Rašals, M. Bleidere – izpildītāja. Sadarbības partneri VPLSI; LU (2003.-2009. g.)

Publikācijas

Bleidere, M., Legzdina, L., Tamm, Ü., Tamm, I., Grunte, I., & Locmele, I. Yield stability, canopy characteristics and seed-borne diseases of spring barley genotypes under organic management. Biological Agriculture & Horticulture : An International Journal for Sustainable Production Systems. - (2018) Article in press,  1-13. lpp. <ind. Scopus> - <ind. Web of Science>

Jākobsone, I., Zute, S., Bleidere, M., Kantāne, I., & Bartkevičs, V.  Macro and Trace Elements in Barley (Hordeum vulgare L.) Breeds in Latvia Depending on Variety, Environment, and Agricultural Practice. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact and Applied Sciences. - Vol. 72(2) : 2nd International conference "Nutrition and Health"; (2018), 54.–64.lpp. <ind. Web of Science> - <ind. EBSCOhost Academic Search Complete>

Bleidere M., Grunte I., Jansone Z., Ēce L. Dažādu miežu genotipu novērtējums kvalitatīvu grūbu ieguvei.  Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences raksti, Jelgava, Latvija, 22.02.2018. / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. Latvijas Agronomu biedrība. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija. - Jelgava, 2018. - 74.-77.lpp. - ISBN 9789984482842 - ISSN 2500-9451. <ind. EBSCOhost Academic Search Complete> - <ind. AGRIS>

Bleidere M., Grunte I., Jansone Z., Ēce L. Miežu genotipu novērtējums kvalitatīvas grūbu produkcijas ieguvei.  Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes, Jelgava, Latvija, 22.02.2018 / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. Latvijas Agronomu biedrība. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija. - Jelgava, 2018. - 25.lpp. - ISSN 2501-0166

Bleidere M., Grunte I., Legzdiņa L. The performance and stability for agronomic and grain quality traits of Latvian spring barley varieties.  Environmental and Experimental Biology. - Vol. 16(3) : Abstract of the 7th Baltic Genetics Congress; (2018), p. 197(13). - ISSN 1691–8088

Sterna V, Bleidere M., Jansone I., Zute S. 2018, Evaluation of local pulses nutrition value and potential for pigs feed.Proceedings of International Conference on Nutritional Biochemistry. 25.

Zute S., Šterna V., Jansone I., Zariņa L., Bleidere M. Dažādu pākšaugu audzēšanas potenciāls vietējā proteīna ražošanai. IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress : tēzes, Rīga, Latvija, 18.-20. jūn., 2018. - Jelgava, 2018. - Lauksaimniecības un meža zinātņu sekcija, 76.-77.lpp. - ISBN 9789984483016

Bleidere M. 2018. Lopbarības miežu kvalitāte un šķirne — vai tam ir nozīme cūku ēdināšanā? Saimnieks.lv, oktobris,  104. — 106. lpp.

Bleidere M; Grunte I. 2018. Jauna vasaras miežu šķirne ‘Didzis’. AgroTops, aprīlis,  26. — 28. Ipp.

Bleidere M., Grunte I. Vasaras miežu šķirņu salīdzinājums. AgroTops. - Nr.3 (2018), 24.-26.lpp. - ISSN 1407-5164


Bleidere M., Grunte I. 2015. Kailgraudu vasaras miežu šķirnes 'Kornelija' saimnieciskais un graudu bioķīmiskais raksturojums, Zinātniski praktiskā konference "Līdzsvarota lauksaimniecība" 2015" 19. – 21.02.2015., LLU, Jelgava, Latvija, 192.-195.lpp. 

Bleidere M., Grunte I., Legzdiņa L. 2014. Molekulāro marķieru pielietojuma rezultāti miltrasas izturīgu vasaras miežu selekcijas līniju izlasē. Zinātniski praktiskā konference "Līdzsvarota Lauksaimniecība "20.-21.02.2014., LLU, Jelgava, 76.-81.lpp. 

Beinaroviča I., Bleidere M., Piliksere D., Vaivode A., Gaiķe M., Legzdiņa L. 2014. Vasaras kailgraudu  miežu šķirnes ‘Irbe’ izveidošana un raksturojums, Zinātniski praktiskā konference "Līdzsvarota Lauksaimniecība "20.-21.02.2014., LLU, Jelgava. 70.-76. lpp. 

Bleidere M., Timbare R., Bobere N., Paklone M.,  Jākobsone I., Zute S. 2014. Characterization of hulled oat grain physical un biochemical parameters significant for dietary products, Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. 68 (3/4), p. 166-173. 

Bleidere M., Grunte I., Legzdiņa L.. 2014. Molekulāro marķieru pielietojuma rezultāti miltrasas izturīgu vasaras miežu selekcijas līniju izlasē. No: Zinātniski praktiskas konferences raksti "Līdzsvarota lauksaimniecība", LLU, Jelgava, Latvija.  76.-81. lpp. 

Nakurte I., Kirhnere I., Namniece J., Saleniece K., Krigere L., Mekss P., Vicupe Z., Bleidere M., Legzdina L., Muceniece R. 2013. Detection of the lunasin peptide in oats (Avena sativa L). Journal of Cereal Science; 57 (3), p.  319–324.

Bleidere M., Zute S., Brunava L., Bobere N., Jākobsone I. 2013. Yield and grian quality of hulless spring barley in field trials under different nitogen management conditions. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B: Natural, Exact and Applied Sciences, Vol. 67 (3), p. 229 - 235.

Bleidere M., Zute S., Jakobsone I. 2013. Characterisation of physical and biochemical traits of hulless spring barley grain in Latvian breeding program, Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, 67 (4/5), p. 20-30. 

Bleidere M., Grunte I., Grauda D., Rashal I. 2012. Morphological and agronomic characterization of spring barley variety ‘Austris’. Acta Biol. Univ. Daugavp., 12 (1), p. 44 – 50.

Legzdina L., Bleidere M., Usele G., Vilcane D., Beinarovica I., Mezaka I., Jansone Z., Rostoks N. 2012. Phenotypic evaluation of spring barley RIL mapping populations for pre-harvest sprouting, fusarium head blight and β glucans, In. Advance in Barley Science, Proceedings of 11th International Barley Genetics Symposium, Zheing University Press, Springer, Eds. G.Zhang, C.Li, X. Liu, p. 269-276.

Bleidere M., Vīcupe Z., Zute S. 2012. Food grain quality traits in oat under organic and conventional growth conditions. Safe Food. Proceedings of 16th International Eco-Conference. Novi Sad, Serbia, 26.-29.09.2012, p. 353-360.

Bleidere M., Gaile Z. 2012. Grain quality traits important in feed barley. Proceedings of the Latvian Academy of Science, Section B: Natural, Exact and Applied Sciences, Vol. 66, No.1/2, p. 1-9. 

Ruņģis D., Gaile I., Veinberga I., Zute S. Strazdina V., Bleidere M., and Kronberga A. 2012. Use of DNA markers for cereal line uniformity assessment. Proceedings of the Latvian Academy of Science, 66 (1/2), p. 21-25. 

Bleidere M., Mežaka I., Legzdina L., Grunte I., Beinarovica I. and Rostoks N. 2012. Variation of spring barley agronomic traits significant for adaption to climate change in Latvian breeding programmes. Proceedings of the Latvian Academy of Science, 66 (1/2), p. 30-35.

Mezaka I, Bleidere M, Legzdina L, Rostoks N. 2011. Whole genome association mapping identifies naked grain locus NUD as determinant of β-glucan content in barley. Žemdirbystė=Agriculture. Scientific articles,Vol. 98, No. 3, p. 283-292. 

Belicka I., Bleidere M., Legzdina L., Sugoka O., Sarnavska L., Sjakste T. 2010. Allelic diversity of the beta-amylases gene BMY1 in Latvian barley breeding lines. Acta Biol. Univ. Daugavp. 10 (1), p.17-21. 

Bleidere M., Belicka I. 2009. Characteristic of grain quality for early generation lines in the crossings between covered and hulless barley. Proceedings of the International Scientific Conference “Research for Rural Development” Jelgava, Latvia, May 20-22, 2009, p. 14-20. 

 Bleidere M., Grunte I. 2009. Hordein diversity in spring barley genotypes related to crude protein content. Proceedings of the Latvia University of Agriculture (LLU Raksti), 22 (317), p. 89-99. 

Kokina A, Legzdiņa L, Bērziņa I, Bleidere M, Rashal I and Rostoks N. 2008. Molecular marker-bsed charcterisation of powdery mildew Mlo resistance locus in Latvian barley,  Latvian Journal of Agronomy, No. 11, p. 77-82.

Bleidere M. 2007. Relationships between grain quality traits in covered and hulless spring barley. Agriculture. Scientific articles. Lithuanian Institute of Agriculture. Žemdirbyste, Vol. 94, No 4, p.79-87. 

Bleidere M. 2006. Variation in endosperm beta-glucan content of different spring barley genotypes, Research for rural development: International scientific conference proceedings, Jelgava, Latvia, 19-22 May, 2006,  p. 7-11

Legzdiņa L, Bleidere M, Prauliņa O, Gaile Z, Vigovskis J, Švarta A. 2005. Performance of Latvian spring barley (Hordeum vulgare L.) varieties in conditions of organic farming Agronomijas Vēstis Nr. 8, p. 340.-344.

 

Popuārzinātniskie raksti

Bleidere M., Grunte 2015. Kailgraudu miežu šķirne 'Kornelija', Ražība, decembris, 50.-52. lpp. 

Bleidere M., Grunte I. 2013. Vasaras miežu šķirņu salīdzinājums Stendē. Agrotops, Nr. 2 (186), 23.-25. lpp.

Bleidere M., Grunte I. 2012. Vasaras miežu šķirņu salīdzinājums Stendē. Agrotops, Nr. 3, 16.-18. lpp.

Bleidere M. 2011. Cik ilgi Eiropa atļaus izmantot pašaudzēto sēklu? Agrotops, Nr.10, 26.-27. Lpp.

Bleidere M., Grunte I. 2011. Vasaras miežu šķirņu salīdzinājums, Agrotops, aprīlis, 24.-26. lpp. 

Bleidere M. 2010. Miežu graudu cietība alus un lopbarības graudu kvalitātei. Agrotops, septembris, 20.-22. lpp.

Bleidere M. 2010. Jaunā miežu šķirne ‘Austris’. Agrotops, Nr. 5, 23.-24. lpp. 

Bleidere M., Grunte I. 2010. Vasaras miežu šķirņu salīdzinājums Stendē.  Agrotops, Nr. 2. februāris, 15.-17.lpp. 

Bleidere M. , Grunte I.  2009. Vasaras miežu selekcijas jaunumi Stendē - šķirnes ‘Kristaps’ un ‘Austris’, Saimnieks, Nr. 5. 10.-12. lpp. 

Bleidere M. 2007. Lopbarības mieži kvalitatīvas gaļas ieguvei.- Agrotops – Nr. 10, 24.-27. lpp.