Pārlekt uz galveno saturu

Linda Legzdiņa

Struktūrvienības
Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļa
Grāds
Dr. agr.
Amats
Vadošā pētniece
Tālrunis
29363015

E-pasts: linda.legzdina[at]arei.lv

Darbības virzieni

Miežu selekcija

Galvenie sasniegumi

Reģistrētas vasaras miežu šķirnes 'Jumara', 'Rubiola', 'Saule' un kailgraudu mieži 'Irbe'

Dalība projektos

LZP finansēts projekts „Ģenētiski daudzveidīgas šķirnes videi draudzīgai lauksaimniecībai – priekšrocību un izveidošanas principu izpēte”, projekta vadītāja (2013.-2016.)

FP7 ERA-NET CORE Organic II programma „Bioloģiskās augu selekcijas darbības koordinēšana daudzveidības nodrošināšanai” (COBRA) (2013.-2015.)

ZM subsīdiju projekts „Selekcijas materiāla novērtēšana integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu tehnoloģiju ieviešanai” (2013.-2016.)

ESF līdzfinansēts projekts „Videi draudzīgu un ilgtspējīgu laukaugu šķirņu selekcijas tehnoloģiju izstrāde, pilnveidošana un ieviešana praksē”, Nr.2009/0218/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/099, projekta zinātniskā vadītāja, (2009.-2012.)

VPP projekts „Inovatīvas tehnoloģijas augstvērtīgu, drošu un veselīgu pārtikas produktu ieguvei no ģenētiski, fizioloģiski un bioķīmiski daudzveidīga augu un dzīvnieku izejmateriāla” projekts Nr.1 ”Latvijas laukaugu sugu daudzveidības izvērtējums un selekcijas optimizācija, pielietojot modernās biotehnoloģijas metodes”, projekta vadītājs Dr. N.Rostoks, (2006.-2009.)

EEZ apakšprojekts NR. EEZ08AP-27 „Bioloģiskajai lauksaimniecībai piemērotu laukaugu šķirņu selekcijas stratēģijas izstrāde”, projekta vadītāja (2009.-2010.)

 

Publikācijas

Bleidere, M., Legzdina, L., Tamm, Ü., Tamm, I., Grunte, I., & Locmele, I. Yield stability, canopy characteristics and seed-borne diseases of spring barley genotypes under organic management. Biological Agriculture & Horticulture : An International Journal for Sustainable Production Systems. - (2018) Article in press,  1-13. lpp. <ind. Scopus> - <ind. Web of Science>

Legzdina L., Ivdre E.,  Piliksere D., Vaivode A., Mierina I., Jure M. Effect of genotype and crop management systems on the content of antioxidants in hulless and covered spring barley. Žemdirbystė = Agriculture. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro. Žemdirbystės institutas - Vol. 105(4) (2018), 315.–322.lpp. <ind.Scopus>

Bleidere M., Grunte I., Legzdiņa L. The performance and stability for agronomic and grain quality traits of Latvian spring barley varieties.  Environmental and Experimental Biology. - Vol. 16(3) : Abstract of the 7th Baltic Genetics Congress; (2018), p. 197(13). - ISSN 1691–8088

Ločmele I., Legzdiņa L., Gaile Z., Kronberga A. Ģenētiskās daudzveidības izmantošana stabilas ražas ieguvei bioloģiskajā lauksaimniecībā. IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress : tēzes, Rīga, Latvija, 18.-20. jūn., 2018. - Jelgava, 2018. - Lauksaimniecības un meža zinātņu sekcija, 54.-55.lpp. - ISBN 9789984483016

Ločmele I., Legzdiņa L., Gaile Z., Kronberga A. 2018, Yield stability of barley mixtures and populations. Baćanović-Šišić, J., Dennenmoser, D.,  Finck, M. (Eds.), Symposium on breeding for diversification. Abstract booklet, 19th–21st February 2018, Witzenhausen, Germany. 36-38

Mežaka I., Legzdiņa L. Effect of farming system on genetic diversity of spring barley populations. Environmental and Experimental Biology. - Vol. 16(3) : Abstract of the 7th Baltic Genetics Congress; (2018). P. 231(47). - ISSN 1691–8088


Legzdina L., Nakurte I., Kirhnere I., Namniece J., Krigere L., Saleniece K., Beinarovica I., Muceniece R. 2014. Up to 92 % increase of cancer-preventing lunasin in organic spring barley. Agronomy for sustainable development, 34(4), 783-791.

Legzdiņa L., Strazdiņa V., Beinaroviča I., Muceniece R. 2014. Effect of genotype and farming system on concentration of mineral elements in organically and conventionally grown cereals. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, 68 (3/4), 148-157

Kokare A., Legzdina L., Beinarovica I., Maliepaard C., Niks R. E. and Lammerts van Bueren E. T. 2014. Performance of spring barley (Hordeum vulgare) varieties under organic and conventional conditions. Euphytica, 197 (2), 279-293.

Kolodinska Brantestam A., Legzdiņa L., Cristensen T., Weibull J., von Bothmer R., Martynov S., Yndgaard F., Rashal I. 2014. Characterisation of agronomic performance of baltic spring barley material. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, 68 (3/4), 119-132.

Piliksere D., Strazdiņa V., Vīcupe Z., Jansone Z., Legzdiņa L., Beinaroviča I., Kronberga A. (2013) Cereal breeding for organic farming: crop traits related with competitiveness against weeds. Proc.Latvian Acad. Sci., Section B, 67, 272-276.

Ūsele G., Beinaroviča I., Mežaka I., Legzdiņa L. (2013) Evaluation of spring barley screening methods for Fusarium head blight resistance breeding. Zemdirbyste-Agriculture, 100, 317‒324.

V.Strazdiņa, I.Beinaroviča, L.Legzdiņa, A.Kronberga Are there any advantages of genetically diverse material in cereal breeding programs for organic farming? Proc.Latvian Acad. Sci., Section B, 66, 152-162.

Nakurte I., Klavins K., Kirhnere I., Namniece J., Adlere L., Matvejevs J., Kronberga A., Kokare A., Strazdina V.,, Legzdina L., Muceniece R. (2012) Discovery of lunasin peptide in triticale (X Triticosecale Wittmack). Journal of Cereal Science, 56, 510-514.

Bleidere M., Mežaka I., Legzdiņa L., Grunte I., Beinaroviča I, Rostoks N. (2012) Variation of spring barley agronomic traits significant for adaption to climate change in Latvian breeding programmes. Proc.Latvian Acad. Sci., Section B, 66, 30-35.

Mezaka I., Legzdina L., Waugh R., Close T.J., Rostoks N. (2012) Genetic diversity in Latvian spring barley association mapping population. In: C.Li, G. Zhang, X. Liu (eds.) Advances in Barley Sciences: Proceedings of 11th International Barley Genetics Symposium, Springer, 17-23.

L.Legzdiņa, M.Bleidere, G.Ūsele, D.Vilcāne, I.Beinaroviča, I.Mežaka, Z.Jansone, N.Rostoks (2012) Phenotypic evaluation of spring barley RIL mapping populations for β-glucans, pre-harvest sprouting and fusarium head blight. In: C.Li, G. Zhang, X. Liu (eds.) Advances in Barley Sciences: Proceedings of 11th International Barley Genetics Symposium, Springer, 269-276.

L.Legzdiņa, I.Mežaka, I.Beinaroviča, A.Kokare, G.Ūsele, N.Rostoks (2012) Variability of spring barley traits essential for organic farming in association mapping population. In: C.Li, G. Zhang, X. Liu (eds.) Advances in Barley Sciences: Proceedings of 11th International Barley Genetics Symposium, Springer, 227-234.

Mežaka I., Bleidere M., Legzdiņa L., Rostoks N. (2011) Whole genome association mapping identifies naked grain locus NUD as determinant of b-glucan content in barley. Žemdirbyste=Agriculture, 98, 283-292.

L.Legzdiņa, I.Mežaka, I.Beinaroviča (2010) Hulless barley (Hordeum vulgare L.) resistance to pre-harvest sprouting: diversity and development of method for testing of breeding material. Agronomy Research, 8, 645-652.

Belicka I., Bleidere M., Legzdina L., Sugoka O., Sarnavska L., Sjakste T. (2010) Allelic diversity of the beta-amylase gene Bmy1 in Latvian barley breeding lines. Acta Biol. Univ.Daugavp., 10, 17-22.

Legzdina L., Bleidere M., 2008. Testing and breeding hulless barley for healthy food. Options Mediterraneennes, Series A, No. 81, 345-347

Legzdiņa L., Gaiķe M., Gaile Z., Bērziņa I., 2008. Testing results of spring barley variety ‘Rubiola’. Agronomijas Vēstis, 11, 94-101

Legzdina L., Gaile Z. (2008) Particularities of harvester setting during harvesting hulless barley. Agronomijas Vēstis, 10, 138-145

Grauda D., Legzdiņa L., Rashal I. Use of somaklonal variation for obtaining of barley breeding source material. Žemdirbyste / Zemdirbyste / Agriculture, vol. 94, No. 4 (2007), p. 105–110.

L.Legzdina, M.Bleidere, O.Praulina, Z.Gaile, J.Vigovskis, A.Švarta. Performance of Latvian spring barley (Hordeum vulgare L.) varieties in conditions of organic farming. Agronomijas vēstis, 8, Jelgava 2005, 340-344