Pārlekt uz galveno saturu

Aina Kokare

Grāds
Mg. agr.
Amats
Pētnieks
Tālrunis
28640525

E-pasts: aina.kokare[at]arei.lv

Darbības virzieni

Rudzu un zirņu selekcija

Galvenie sasniegumi

Reģistrēta rudzu šķirne 'Kaupo', trikāles šķirne 'Ruja' 

Dalība projektos

"Valsts pētījumu programma – Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā (AgroBioRes) . Projekts Nr. 4 Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana kvalitatīvu un veselīgu pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA) Projekta vadītājs Dr.sc.ing. Tatjana Rakčejeva (2014. - 2017.)"

ES Ietvara projekts. Tauriņziežu audzēšanas veicināšana Eiropā proteīna nodrošināšanai pārtikā un lopbarībā ilgtspējīgas lauksaimniecības apstākļos "Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply for food and feed" (EUROLEGUME) FP7 KBBE-2013-7-613781 Projekta koordinators: Trasos Montes e Alto Douro universitāte Portugālē (2014-2017)

"Finansētājs EEZ un Norvēģijas finanšu instruments ""'Inovatīvi risinājumi kailgraudu auzu un miežu un tritikāles izmantošanai cilvēku veselības nodrošināšanai""'. 'Innovative approach to hulless spring cereals and triticale use from health perspective'' (līg. Nr. NFI/R/2014/11). Projekta vadītājs Dr. A. Kronberga  (2015. - 2016.)"

 Par ZM subsīdiju programma "Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai."Zirņu selekcijas materiāla izvērtēšana. Projekta vadītājs Dr. A. Kronberga (no 2014)

„Bioloģiskās augu selekcijas darbības koordinēšana daudzveidības nodrošināšanai” (akronīms COBRA); FP7 ERA-NET CORE Organic II programma Projekta koordinatore VPLSI: Dr.agr. L.Legzdiņa (2014 - 2015)

ZM subsīdiju progrmma „Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai.” Rudzu selekcijas materiāla izvērtēšana Projekta vadītājs Dr. A. Kronberga (no 2012)

ZM projekts „Kultūraugu kaitīgo organismu izplatības, postīguma un attīstības ciklu pētījumi kaitīguma sliekšņu izstrādāšanai integrētajā augu aizsardzībā“. Projekta vadītāja Dr. B. Bankina (2010. - 2013.)

ESF līdzfinansēts projekts, „Videi draudzīgu un ilgtspējīgu laukaugu šķirņu selekcijas tehnoloģiju izstrāde, pilnveidošana un ieviešana praksē” (vienošanās Nr. 2009/0218/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/099). Projekta vadītājs Dr. L.Legzdiņa (2009. - 2013.)

COST 860 SUSVAR "Sustainable low-input cereal production: required varietal characteristics and crop diversity".'Projekta vadītājs - Dr. H.Ostergaard, Dānija (2009.-2010.)

Finansētājs EEZ un Norvēģijas finanšu instruments. Apakšprojekts Nr. EEZ08AP-27. "Bioloģiskajai lauksaimniecībai piemērotu laukaugu šķirņu selekcijas stratēģijas izstrāde". Projekta vadītājs Dr.L.Legzdiņa (2009.-2010.)

Latvijas Zinātnes Padomes projekts "Konkurētspējīgu laukaugu kultūraugu šķirņu veidošana konvencionālajai un bioloģiskajai lauksaimniecībai, izmantojot tradicionālās un biotehnoloģijas metodes" Projekta vadītājs Dr. S.Zute (Stendes GSI) (2006. - 2009.)

Publikācijas

Nakurte I., Klavins K., Kirhnere I., Namniece J., Adlere L., Matvejevs J., Mekss P., Kronberga A., Kokare A., Strazdina V.,, Legzdina L., Muceniece R. (2012) Presence of lunasin peptide in triticale (X Triticosecale Wittmack). Journal of Cereal Science, 56, 510-514

L.Legzdiņa, I.Mežaka, I.Beinaroviča, A.Kokare, G.Ūsele, N.Rostoks (2012) Variability of spring barley traits essential for organic farming in association mapping population. In: C.Li, G. Zhang, X. Liu (eds.) Advances in Barley Sciences: Proceedings of 11th International Barley Genetics Symposium, Springer, 227-234

Kokare A., Legzdiņa L., Beinaroviča I. (2012) Grain yield comparision of barley breeding lines selected under organic and conventional growing conditions. Material of the International Scientific Conference “Diversity in Plant Breeding and Agriculture: Strategies for Healthy Lifestyle”, 36.

R.Muceniece, I.Kirhnere, I.Nakurte, A.Kronberga, A.Kokare, V.Strazdina, Z.Vicupe, M.Bleidere, L.Legzdina. Content of lunasin in grain of different cereal species. Material of the International Scientific Conference “Diversity in Plant Breeding and Agriculture: Strategies for Healthy Lifestyle”, 56-57

Gailīte A., Gaile A., Gaile I., Voronova A.,Veinberga I., Kokare A., Ruņģis D  Genotypic Assessment of the Latvian Rye (Secale Cereale L.) Collection Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences. Volume 67, Issue 3, Pages 264–267, ISSN (Print) 1407-009X, DOI: 10.2478/prolas-2013-0046

Bankina B., Kronberga A., Kokare A., Maļecka S., Bimšteine G  “Development of Rye Leaf Diseases and Possibilities for Their Control” Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences. Volume 67, Issue 3, Pages 259–263, ISSN (Print) 1407-009X, DOI: 10.2478/prolas-2013-0045

Kokare A., Legzdina L., Beinarovica I., Maliepaard C., Niks R. E. and Lammerts van Bueren E. T. 2014. Performance of spring barley (Hordeum vulgare) varieties under organic and conventional conditions. Euphytica, 197 (2), 279-293.