Pārlekt uz galveno saturu

Veneranda Stramkale

Struktūrvienības
Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļa
Grāds
Dr. agr.
Amats
Vadošā pētniece
Tālrunis
+371 29465004

E-pasts: veneranda.stramkale[at]arei.lv

Darbības virzieni

Zinātniski pētnieciskais darbs galveno laukaugu kultūru (graudaugi, eļļas un šķiedras lini, kaņepes, energoaugi u.c.) audzēšanas tehnoloģiju pilnveidošanā, ieviešot jaunākos un efektīvākos agrotehniskos parametrus.

Eļļas un šķiedras linu, vietējo Latvijas kaņepju ģenētisko resursu izpēte un saglabāšana.

 

Galvenie sasniegumi

Patents: J.Švarca, V.Stramkale, I.Miške, R.Belousova. "Paņēmiens linu salmiņu un linsēklu ražas un kvalitātes paaugstināšanai. Nr. LV12367B 20.03.2000.

Dalība projektos

ZM atbalstīts projekts “Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirnes identitātes pārbaudei” Linu genofonda saglabāšana.  Projekta zinātniskā vadītāja Dr.agr. V.Stramkale, (2010.-2016.)

ZM atbalstīts projekts “Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas”. Linu un kaņepju selekcijas materiālu novērtēšanas programma integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešana. Projekta zinātniskā vadītāja Dr.agr. V.Stramkale, (2012.-2016.)

 ZM atbalstīts projekts "Tehniskais atbalsts lauksaimniecības nozarē” „Par valsts atbalsta piešķiršanu lauku izmēģinājumu ierīkošanai, demonstrēšanai”. Projekta zinātniskā vadītāja Dr.agr. V.Stramkale, (2012.-2016.)

 ZM Lauksaimniecībā izmantojams zinātnes projekts: Industriālo kaņepju (CANNABIS SATIVA L) audzēšanas un novākšanas tehnoloģiju izstrāde produkcijas ieguvei ar augstu pievienoto vērtību. Līgums Nr. 3.2-10/43. Projekta zinātniskā vadītāja Dr.agr. V.Stramkale, pasūtītājs LLU A.Mugurevičs (2013.-2015.)

7. Ietvara programmas Pētniecības projekts FP7-KBBE-2012 „MultiHemp – Multipurpose hemp for bioproducts and biomass” („Kaņepju izmantošana bioproduktos un biomasas ieguvei”, akronīms – MultiHemp, Eiropas Komisijas līgums Nr. 311849), ES finansējums un IZM līdzfinansējums, Līgums Nr. 11-11/ES12-24. Projekta zinātniskie vadītāji Dr.agr. V.Stramkale, Mg.osc.T.Laizāns (2012.-2016.)

SIA „MNKC” un VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras”  noslēgtais līgums Nr.L-KC-11-0004 par projekta „Meža Nozares Kompetences centrs” īstenošanu pētniecības projekta P3 „Dabīgo šķiedru un linšķiedru pētījums” ietvaros.  Projekta zinātniskā vadītāja Dr.agr. V.Stramkale, (2011.-2012.)

 Latvijas Zinātnes Padomes projekts Nr.10.0040 "Latvijas atjaunojamo izejvielu – linu un kaņepāju produktu īpašību pētījumi, to pielietošana inovatīvu tehnoloģiju un jaunu funkcionālu materiālu izstrādei". Projekta vadītājs RTU - G.Strazds, izpildītājs Dr.agr. V.Stramkale. (2010.-2013.)

“Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai un izlases sēklas kvalitātes uzlabošanai” Linu genātisko resursu kolekcijas izpēte un saglabāšana.  Projekta zinātniskā vadītāja Dr.agr. V.Stramkale, (2008.-2009.)

ZM atbalstīto demonstrējumu izmēģinājumu ierīkošana sadarbībā ar LLKC. Projekta zinātniskā vadītāja Dr.agr. V.Stramkale, (2005.-2008.)

 ZM Lauksaimniecībā pielietojamais zinātnes projekts „Tehnoloģiskie risinājumi graudkopības nozares attīstībai Latvijā”. Projekta zinātniskā vadītāja Dr.agr. V.Stramkale, pasūtītājs APP VSGSI S.Zute (2007.-2009.)

Valsts pētījumu programma „Inovatīvas tehnoloģijas augstvērtīgu , drošu un veselīgu pārtikas produktu ieguvei no ģenētiski, fizioloģiski un bioķīmiski daudzveidīga augu un dzīvnieku izejmateriāla”, projekts Nr.1’’Latvijas laukaugu sugu daudzveidības izvērtējums un selekcijas optimizācija, pielietojot modernās biotehnoloģijas metodes”. Projekta zinātniskā vadītāja Dr.agr. V.Stramkale, (2006.-2009.)

 LZP projekts, Nr.05.1605.2. „Laukaugu audzēšanas izpēte kvalitatīvas pārstrādes produkcijas ieguvei Austrumlatvijā”. Projekta zinātniskā vadītāja Dr.agr. V.Stramkale. (2006.-2008.)

ZM finansēts projekts "Linu ģenētisko resursu izpēte un saglabāšana ar mērķi izveidot Latvijā selekcionētu linu šķirni". Projekta zinātniskā vadītāja Dr.agr. V.Stramkale. (2005.-2008.)

Publikācijas

Stafecka, I., Grauda, D., Jankauskienė Z., Stramkale, V. 2018, The impact of ecological factors to Linum usitatissimum development. Environmental and Experimental Biology Abstracts of the 7th Baltic Genetics Congress. 265.

Stafecka, I., Grauda, D., Stramkale, V. 2018, The evaluation of disease resistance of flax genetic resources. International Scientific Conference Agroecosystems sustainability  Links between Carbon Sequestration in Soils, Food Security and Climate Change Abstracts. 52

Stramkale V. 2018. SIA “Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs” veikums 2018.gadā. Ražas svētki „Vecauce-2018”: Latvijai 100. Lauksaimniecības izglītībai - 155. 105.


Guntis Strazds, Veneranda Stramkale, Tālis Laizāns, „Ieteikumi rūpniecisko kaņepju audzētājiem un pārstrādātājiem.”. Praktiska rokasgrāmata  SIBN 978-9934-5279-1-4 2013.g., 52.lpp.

Edgars Kirilovs, Silvija Kukle, Dana Beļakova, Anatolijs Borodiņecs, Ādolfs Ruciņš, Veneranda Stramkale. 2015. Thermal Conductivity of hemp Based Boards. Environment. Technology. Resources : Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference : Rezekne, June 18-20, 2015/ Rēzeknes Augstskola. - ISSN 1691-5402. - 1.sēj. (2015), 61.-66.lpp. 

Inga Stafecka, Veneranda Stramkale, Dace Grauda. 2015.  Yield development of flax varieties and lines within variable environment in Latvia. Environment. Technology. Resources : Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference : Rezekne, June 18-20, 2015/ Rēzeknes Augstskola. ISSN 1691-5402. - 2.sēj. (2015), 297.-302.lpp. 

 

G.Zommere, D. Kalniņa, R. Soliženko, A. Viļumsone, V. Stramkale. 2013. Linu un kaņepju šķiedru uzbūves un celulozes satura salīdzinoša analīze. RTU zinātnisko rakstu krājums Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija, 2013/8. 96.-103. lpp. 

D.Grauda, V. Stramkale, A. Miķelsone, I. Rashal. 2013. Latvian Flax and Hemp Genetic Resources

Marija Maļceva, Veneranda Stramkale, Māra Vikmane, 2013. Changes of photosynthesis-related parameters and productivity of Cannabis sativa under different nitrogen supply, Environmental and Experimental Biology, 9: 61-69.

A. Miķelsone, D. Grauda, V. Stramkale, R. Ornicāns, I. Rashal. 2013. Using anther culture method for flax breeding intensification. Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference “Environment. Technology. Resources”.Vol. 1. RA Publisher, 2013, pp. 149-153

D. Grauda, A. Miķelsone, A. Auziņa, V. Stramkale, I. Rashal. 2013. Use of Plant Biotechnology Methods for flax breeding in Latvia. In: Zaikov G. E., Pudel F., eds. Organic Chemistry, Biochemistry, Biotechnology and Renewable Resources. Research and Development. Vol. 1. Today and Tomorrow. Nova Science Publishers, Inc., USA, 2013, pp. 1-10.

Baltiņa I., Zamuška Z., Stramkale V., Strazds G. 2012.  Hemp Fibres, their Properties and Usage Possibilities // 6th International Textile Clothing and Design Conference "Magic World of Textiles" (ITC&DC): Book of Proceedings, Croatia, Dubrovnik, 7.-10. October, 2012. - pp 36-41.

Baltiņa I., Zamuška Z., Stramkale V., Strazds G. 2012.  Usage Possibilities of Latvian Hemp Fibre Purini // 18th International Conference for Renewable Resources and Plant Biotechnology (NAROSSA® 2012): Proceedings, Germany, Magdeburga, 4.-5. June, 2012. , CD

Ž. Ščičko, P. Mekšs, V. Stramkale, 2011.  Kaņepju eļļas taukskābju izpēte ar gāzu hromatogrāfijas – masspektometrijas metodi. Latvijas ķīmijas žurnāls. Latvian Journal of Chemistry, No ¾ 2011, 266-276 lpp.

S.Kukle, V. Stramkale, D. Kalniņa, D.Prīberga, G.Strazds 2011. Compartive Technological and Commercial Evaluation of Flax Varieties for the Revival of Flax Growing in Latvia. Proceedings of 7 th international scientific conference on the Management of Technological Changes, Greece, Democritus University of Trece, Alexandroupolis, September 2011,

Poiša L., Adamovičs A., Komlajeva Ļ., Stramkale V., 2011.  Evaluation of the Factors that Affect Oil Content in the Hemp (Cannabis sativa L.) and in the Linseed (Linum usitatissimum L.). In: Proceedings of the 17th international scientific conference HUMAN AND NATURE SAFETY 2011.  Part 2, Akademija (Kauno r.), pp. 135 - 137.

Marija Maļceva, Veneranda Stramkale, Māra Vikmane,2011.  Physiological aspects of nitrogen fertilizer impact on Latvian origin Cannabis sativa L., VIDE. TEHNOLOĢIJA. RESURSI: VIII starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli 2011.gada 20.-22.jūnijs. 2.sējums. Rēzekne, 2011. 305.-313. lpp.

Silvija Kukle, Veneranda Stramkale, Dace Kalniņa, Dagmāra Prīberga, Guntis Strazds, 2011.  Compartive technological and commercial evaluation of flax varieties for the revival of flax growing in Latvia, VIDE. TEHNOLOĢIJA. RESURSI: VIII starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli 2011. gada 20.-22. jūnijs. 2. sējums. Rēzekne, 2011. 225.-230. Lpp.

I.Baltina, V. Stramkale, R. Tetere, N. Ozolina. 2011. Estimation of fibres from different flax varieties for textile production, RTU rakstu krājums,9.sērija, 6.sējums, 2011,56.-62.lpp

 I.Baltina, Z.Zamuska, V.Stramkale, G.Strazds 2011.  „Physical Properties of Latvian Hemp Fibres”, Proceedings of the 8thInternational Scientific and Practical Conference „Environment. Technology. Resources.”, Volume II, 2011, Rezekne, p. 237 - 243

Dainis Ruņģis, Linards Ļubinskis, Veneranda Stramkale 2011.  „Agronomic trait and genetic analysis of Latvian flax germplasm” (2011). Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference. Volume II p260-267.

A. Mikelsone, D. Grauda, V. Stramkale, I. Rashal.  2011. Breeding for organic farming: Obtaining and evaluation of flax somaclonal families. Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference “Environment. Technology. Resources”, Rēzekne, Latvia, June 20-22, 2011.Vol. 2, pp. 231-236.

Пойша Л., АдамовичА., Страмкале В. 2010.  Конопля (Cannabis sativa L.) как растение для биомассы, В кн.: Human and Nature Safety.  Proceedings of the international scientific conference 12-14 May, 17-19 June 2010. Part 2, Kaunas, pp. 132 - 135.

StramkaleV., Freivalde L., Kukle S. 2010.  Analysis of the renewable fiber properties and uses in scale of Latvia, University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, ISBN 978-961-6045-80-3, Ļubļana, Slovēnija, 2010. – 300. – 325. lpp.

 L.Poiša, A.Adamovičs, V.Stramkale, Ļ. Komlajeva. 2010. Eļļas lini atjaunojamās enerģijas iegūšanai, Latgales tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāls Nr. 1(2).2010. 290-300 lpp. ISSN 1691-5828;

M.Maļceva, M.Vikmane, V.Stramkale, A.Stramkalis. 2009. Slāpekļa mēslojuma izmantošanas efektivitāte galviņkāpostiem. VIDE. TEHNOLOĢIJA. RESURSI: VII starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli 2009. gada 25.-27. jūnijs. I sējums. Rēzekne, 2009. 125.-133. lpp.

L.Poiša, V.Stramkale, A.Adamovičs. 2009. Ziemāju graudu kvalitātes rādītāju paaugstināšanas iespējas bioetanola ieguvei. VIDE. TEHNOLOĢIJA. RESURSI: VII starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli 2009. gada 25.-27. jūnijs. I sējums. Rēzekne, 2009. 100.-106. lpp.

 V. Stramkale, A.Stramkalis, Ļ.Komlajeva, M.Selecka, M.Vikmane, A.Stalažs. 2009. Latvijā izveidoto linu šķirņu izvērtējums pēc sēklu ražas un kvalitātes. VIDE. TEHNOLOĢIJA. RESURSI: VII starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli 2009. gada 25.-27. jūnijs. I sējums. Rēzekne, 2009. 133.-140. lpp.

 D.Grauda, V.Stramkale, Ļ.Komlajeva, A.Kolodinska Bratestam, A.Miķelsone, L.Lapiņa, A.Auziņa, I.Rashal. 2009. Evaluation of the Latvian flax genetic resources and perspective of their utilization. VIDE. TEHNOLOĢIJA. RESURSI: VII starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli 2009. gada 25.-27. jūnijs. I sējums. Rēzekne, 2009. 160.-165. lpp.

S. Ivanovs, V. Lazovska, V. Stramkale. 2008.  Comparative economic studes in the flax production tecnology. Engineering for rural development Proceedings of the 7h international Scientific Conference.-Jelgava 2008. p 124-127.

V.Stramkale, A.Stramkalis, L.Poiša, G.Pakarna, M.Vikmane. 2008. Ontogenetic Changes of  Chlorophylls in Rape Leaves in Realition to Fertilizers and Seed Yield. Renewable Energy Resources, Production and Technologies. Proceedings of the 5th UEAA General Assembly and the Associted Workshop, Riga, Latvia, 28-31 May 2008. (165.-172.lpp.).

V.Stramkale, M.Vikmane, L.Zeļonka. 2008. Psysiological Aspects of the Wheat Yield Obtained from Seeds Treated With Phophorus. Latvian Journal of Agronomy.- No 11. Jelgava, LLU, 2008 – 306 pp., 1691-3485 (287.- 293.lpp).

D.Grauda, V.Stramkale, A.Miķelsone, I.Rashal. 2008. Evalution and utilisation of Latvian flax genetic resources in breeding. Agronomijas vēstis Latvian Journal of Agronomy.  No 10.- Jelgava, LLU, 2008  (112.- 117.lpp).

 С.А.Иванов, В.В.Страмкале, В.Г.Лазовска. 2008. Развитие технологий уборки льна в Латвии. Льноводство:реалии и перспективы: сборник научных материалов международной научно-практичной конференции на РУП «ИНСТИТУТ ЛЬНА» (д.Устье Оршанского района Витебской области) 25-27 июня 2008 года.- Могилев: Могилев. обл. укруп. тип., 2008. 408 с. (с 301-309).

V.Stramkale, L.Poiša, M.Vikmane, A.Stramkalis, Ļ.Komlajeva:2008.  Eļļas linu audzēšana un izmantošanas iespējas Latvijā. Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi, Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2008. gada 17. aprīlis.- Rēzekne, 2008.- 508 lpp. (412.-421. lpp).

 V.Stramkale, A.Stramkalis, G.Pakarna, M.Vikmane: 2007.Physiological aspects of wheat yield quality in dependence on mineral supply through leaves. Proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference “Environment. Technology. Resources.”, Rēzekne, Latvia, June 20-22, 2007. Rēzekne, 2007, pp. 195-200.

 D. Grauda, L.Lapiņa, V.Stramkale, I.Rashal. 2007.Camelina sativa as a crop for diversification of agriculture and as a producer of high quality oil. Proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference “Environment. Technology. Resources.”, Rēzekne, Latvia, June 20-22, 2007. Rēzekne, 2007, pp. 262-265.

V.Stramkale, D.Špīsa, M.Vikmane. 2006. The effect of nitrogen fertiliser on the beer barley yield and the grain quality.  Proceedings of the International Conference „Opportunities and Problems of Economic Development”,Rezekne, Latvia, March 24, 2006. Rezekne, 2006, pp. 462-468.

D.Grauda, V.Stramkale, S.Andrejevs, I.Rashal. 2006. Repatriation and evaluation of the Latvian flax genetic resources. Proceedings of the International Conference „Opportunities and Problems of Economic Development”,Rezekne, Latvia, March 24, 2006. Rezekne, 2006, pp. 385-389.

V.Stramkale, K.Jukana, M.Vikmane, U.Kondrotovics. 2005. Phosphorus seed coating affects to germination, photosynthetic pigments and yield of rape. REZEKNE HIGHER EDUCATION INSTITUTION FACULTY OF ENGINEERING. ENVIRONMENT. TEHNOLOGY. RESOURCES. Proceeding of the 5th International Scientific and Practical Conference June 16-18,2005. 129-137 lpp.