Pārlekt uz galveno saturu

Solveiga Maļecka

Struktūrvienības
Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļa
Grāds
Mg. lauks.
Amats
Pētniece
Tālrunis
+371 29459423

E-pasts: solveiga.malecka[at]arei.lv

Darbības virzieni

Audzēšanas tehnoloģijas

Dalība projektos

“Ieteikumu izstrāde vējauzas un citu izplatītāko nezāļu sugu ierobežošanas pasākumiem Latvijas apstākļos”, ZM, lauksaimniecībā izmantojams zinātnes projekts, 2015.-2016., galvenais izpildītājs projektā AREI Stendes PC

Līgumdarbi 2016.g.

„Vasaras rapša šķirņu salīdzinājums”, SIA Bayer

„Ziemas rapša šķirņu salīdzinājums”, SIA Bayer

„Albit produktu efektivitāte vasaras miežu un auzu sējumā bioloģiskajā un konvencionālajā audzēšanas sistēmā”, SIA Agroalbit

"Kaļķošanas materiāla ietekme uz ziemas kviešiem un pēcaugiem", SIA Scanagra

"Vasaras cieto kviešu šķirņu salīdzinājums un fungicīdu lietošanas efektivitāte", AS Dobeles dzirnavnieks

„Ecohumin efektivitāte vasaras kviešu sējumā”, SIA Ecoorganic

Biohumusa ekstrakta "Humiņš N" efektivitāte vasaras miežu sējumā, SIA Dagas

 

Publikācijas

Ņečajeva J., Erdmane Z., Zariņa L., Piliksere, D., Maļecka S., Melngalvis I.Izplatītāko nezāļu skaita un izplatības dinamika un to ietekmējošie faktori ziemas un vasaras kviešu sējumos 2013.-2017. gadā. Līdzsvarota lauksaimniecība: LLU LF, LAB un LLMZA zinātniski praktiskās konferences Raksti, Jelgava: LLU, 20-24 lpp. <ind. EBSCOhost Academic Search Complete> - <ind. AGRIS>

Strazdiņa V., Fetere V., Maļecka S., Damškalne M. Ziemas Kviešu Šķirnes ‘Brencis’ Raksturojums. Zinātniski praktiskā konference „Līdzsvarota lauksaimniecība”, 22.02.2018., LLU, Jelgava, Latvija, 30-33 lpp. Database: Academic Search Ultimate

Strazdiņa V., Fetere V., Maļecka S., Damškalne M. Ziemas Kviešu Šķirnes ‘Brencis’ Raksturojums. Zinātniski praktiskā konference „Līdzsvarota lauksaimniecība”, 22.02.2018., LLU, Jelgava, Latvija, 30-33 lpp.

Ņečajeva J., Erdmane Z., Zariņa L., Maļecka S., Melngalvis I. Izplatītāko nezāļu skaita un izplatības dinamika un to ietekmējošie faktori ziemas un vasaras kviešu sējumos 2013.-2017. gadā. Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes, Jelgava, Latvija, 22.02.2018 / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. Latvijas Agronomu biedrība. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija. - Jelgava, 2018. - 32.lpp. - ISSN 2501-0166. <ind. EBSCOhost Academic Search Complete> - <ind. AGRIS>

Strazdiņa V., Fetere V., Maļecka S., Damškalne M. Ziemas kviešu šķirnes "Brencis" raksturojums. Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes, Jelgava, Latvija, 22.02.2018 / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. Latvijas Agronomu biedrība. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija. - Jelgava, 2018. - 34.lpp. - ISSN 2501-0166

Zariņa L., Boguzas V., Maļecka S. Dažādu uztvērējaugu efektivitāte slāpekļa piesaistē. Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes, Jelgava, Latvija, 22.02.2018 / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. Latvijas Agronomu biedrība. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija. - Jelgava, 2018. - 38.lpp. - ISSN 2501-0166


Maļecka, S., Damškalne, M. Nezāļu sugu izplatība graudaugu sējumos Kurzemē. (2015) No: Zinātniski praktiskā konference "Līdzsvarota lauksaimniecība 2015" 19.–21.02.2015., LLU, LLU, Jelgava, lpp. 111.-117. 

Maļecka, S., Bremanis, G., Ķirulis, B. Kūdras un vermikomposta izvilkumu ietekmes vērtējums. (2014) No: Zinātniski praktiskā konference "Līdzsvarota Lauksaimniecība " 20.-21.02.2014., LLU, Jelgava, 97.-103. lpp.

Strazdiņa V., Damškalne M., Maļecka S., Fetere V. Valts Stendes graudaugu selekcijas institūta jauno ziemas kviešu šķirņu raksturojums. (2014) No: Zinātniski praktiskā konference "Līdzsvarota Lauksaimniecība " 20.-21.02.2014., LLU, Jelgava, 59.-65. lpp.

1. Dubova L., Alsina I., Gmizo G., Steinberga V., Malecka S. (2014). The Effect of Peat and Vermicompost Cavitation Products on the Soil Biological Activity. Proc.Latv.Univ.Agr., 32(327), 29-35.

2. Bankina B., Kronberga A., Kokare A., Malecka S., Bimsteina A., 2013. Development of rye leaf diseases and possibilities for their control. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B, Vol. 67, No. 3, 259-263.

3. Bremanis G., Klavins M., Purmalis O., Ziemelis R., Malecka S., 2013. Peat humic substances and earthworm biohumus extracts for agricultural applications. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B, Vol. 67, No. 3, 236-241.

4. Bremanis G., Malecka S., Timbare R. 2013. Effect of an origin extracts to yield of oats under conventional and organic growing conditions. Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis 13(1): 9–14

5. Maļecka, S., Ruža, A., 2013. Slāpekļa mēslojuma normu ietekme uz augu barības vielu izmantošanās rādītājiem vasaras kviešiem. No: LLU LF, LAB un LLMZA zinātniski praktiskās konferences Raksti „Lauksaimniecības zinātne veiksmīgai saimniekošanai”, Jelgava, LLU, 51.-55.

6. Bremanis G., Maļecka S. (2012) Influence of waste liquors of mildronate production on the yield and quality of winter rapeseed. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Vol.66, 2012, Number 1/2, pp. 36-40.

7. Osvalde A., Karlsons A., Cekstere G., Malecka S. (2012) Effect of humic substances on nutrient status and yield of onion (Allium cepa L.) in field conditions. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, volume 66, Number 4/5. Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, pp. 192-199.

8. Ruža A., Maļecka S., Kreita Dz. (2012) Slāpekļa mēslojuma normu ietekme uz barības vielu izmantošanās rādītājiem ziemas kviešiem. Zinātniski praktiskas konferences raksti "Zinātne Latvijas lauksaimniecības nākotnei: pārtika, lopbarība, šķiedra un enerģija”, LLU, Jelgava, 82.-86. lpp.

9. Maļecka S., Skrabule I., Vaivode A., Ruža A. (2012) Slāpekļa mēslojuma normu ietekme uz barības vielu izmantošanās rādītājiem rudziem. Zinātniski praktiskas konferences raksti "Zinātne Latvijas lauksaimniecības nākotnei: pārtika, lopbarība, šķiedra un enerģija”, LLU, Jelgava, 78.-82. lpp.

10. Ruža A., Skrabule I., Maļecka S., Kreita Dz., Gaile Z., Balodis O., Vaivode A., Katamadze M. (2012) Slāpekļa mēslojuma normu ietekme uz barības vielu izmantošanās rādītājiem laukaugiem. Zinātniski praktiskas konferences raksti "Zinātne Latvijas lauksaimniecības nākotnei: pārtika, lopbarība, šķiedra un enerģija”, LLU, Jelgava, 29.-33. lpp.

11. Bankina B., Kronberga A., Kokare A., Maļecka S. (2012) Tritikāles un rudzu slimību ierobežošanas iespējas integrētā augu aizsardzībā. Zinātniski praktiskas konferences raksti "Zinātne Latvijas lauksaimniecības nākotnei: pārtika, lopbarība, šķiedra un enerģija”, Jelgava, 106.-110. lpp.

12. Maļecka S., Sūniņa L., Berga L., Ķirulis B. (2012) Graudaugu produktu lietošanas paradumi Latvijā, Valsts Stendes Graudaugu selekcijas institūta „Pētījumu rezultāti 2011”, Dižstende.

13. Bremanis G., Maļecka S. (2012) Humīnvielu loma lauksaimniecībā. Agrotops, Nr. 11 (183), 30.-31. lpp.

14. Bremanis G., Maļecka S. (2012) Humīnvielu izvilkumi. Agrotops, Nr. 12 (184), 36.-38. lpp.

15. Maļecka S., Skrabule I., Ruža A. (2012) Minerālmēslojuma maksimālo normu noteikšana ziemas rudziem. Saimnieks, Nr. 4 (94), 52.-54. lpp.

16. Bremanis G., Malecka S., Berga L. (2011) Mother of mildronate in winter rape sowing. Proceeding of the conference "Research Priorities for Innovative Development of Crop Industry: Results and Prospects", 23.-24.06.2011., Zodino, Belarus, pp. 288.-290.

17. Jansone I., Malecka S., Miglane V. (2010) Suitability of winter triticale varieties for bioethanol production in Latvia. Agronomy Research, Volume 8 "Novel task posed on plant breeding programmes to cope with climate change", Special Issue 3, p. 573.–582.

1.       Malecka S., Jansone I. (2008) The evolution of selection criteria for maintenance breeding of red clover. Polish Journal of Natural Sciences, Supplement 5/2008, Book of Abstracts of 9th ISSS Conference on Seed Biology, 300 pp.

2.       Malecka S., Bremanis G. (2007). The weed density as affected by reduced herbicide dosages in spring barley fertilised with different nitrogen rates. Symposium Book of Abstracts, 14th EWRS Symposium, Hamar 17–21 June 2007, Bioforsk, Oslo, 59 pp.

3.       Belicka I., Bleidere M., Malecka S. (2006) Comparative Evaluation of Yield and Quality Traits of Naked and Covered Cereals. Abstracts from the 29th Nordic Cereal Congress, Finnish Association of Cereal Technologists, University of Helsinki, Finland, pp. 33–34.

4.       Kopmanis J., Maļecka S., Skudra I., Vanaga I. (2006) Datorprogrammas „PC–P weeds” pārbaude un adaptēšana Latvijas apstākļiem. LLU Raksti, Nr. 16 (311), LLU, Jelgava, 16.–24. lpp.

5.       Malecka S., Bremanis G. (2006) Effectivity of reduced dosages of herbicides to weed constitution of spring barley, I. Agronomy Research, Volume 4, Special issue, Tartu, pp. 287–292.

6.       Malecka S., Bremanis G. (2006) Effectivity of reduced dosages of herbicides to weed constitution of spring barley Programme & Abstracts from the International Conference, Estonian University of Life Sciences, pp. 23.–24.

7.       Malecka S., Bremanis G. (2006) The weed density as affected by reduced herbicides dosages in spring barley. Abstracts from the International scientific conference „Farming systems and environment quality”, Lithuanian University of Agriculture, Kaunas, pp. 31.–32.

1.        Malecka S., Bremanis G., Miglane V. (2005) Effect of increased nitrogen fertilizer rates on yield and grain quality of winter wheat varieties. Agronomijas Vēstis (Latvian Journal of Agronomy), No 8, LLU Lauksaimniecības fakultāte un LLMZA, Jelgava, 47.–52. lpp.

2.        Bremanis G., Maļecka S. (2005) Samazinātas herbicīdu devas – reāla alternatīva. Agrotops, Nr. 2, 2005, 27.–28. lpp.

3.        Maļecka S. (2005) Slāpekļa mēslojuma efektivitāte zaļmēslojuma kultūru sējumos. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2004, Ozolnieki, LLKIC, 50.–52. lpp.

4.        Maļecka S. (2005) Samazinātu herbicīda devu ietekme uz vasaras miežu sējuma nezāļainību. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2004, Ozolnieki, LLKIC, 40.–42. lpp.

5.        Zute S., Strazdiņa V., Bleidere M., Maļecka S. (2005) 2005. gada aktualitātes Valsts Stendes selekcijas stacijā, Ražas svētki Vecaucē – 2005, LLU, Vecauce, 37. lpp.

6.        Kronberga A., Maļecka S. (2005) Krišanas skaitlis. Vai tritikāles klupšanas akmens? Saimnieks, Nr. 4, 2005, 24. lpp. un Nr. 5, 2005, 21. lpp.