Pārlekt uz galveno saturu

Dace Piliksere

Struktūrvienības
Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļa
Grāds
Mr. geogr.
Amats
Pētniece
Tālrunis
+371 64130162

E-pasts: dace.piliksere[at]arei.lv

Darbības virzieni

Agrotehniskie pētījumi

Agroekoloģiskie pētījumi

Nezāļu pētījumi

Dalība projektos

ERA-net CORE Organic Plus projekts PRODIVA (Crop diversification and weeds/ Augu daudzveidība un nezāles), Projekta zinātniskais vadītājs Bo Melander (Dānija), (2015. - 2018.)

ZM projekts "Ieteikumu izstrāde vējauzas un citu izplatītāko nezāļu sugu ierobežošanas pasākumiem Latvijas apstākļos", Projekta zinātniskā vadītāja Dr. biol. Jevgenija Ņečajeva, (2015. - 2018.)

ZM projekts "Pākšaugi – alternatīva sojas izmantošanai proteīnbagātas spēkbarības ražošanā: audzēšanas agrotehniskais un ekonomiskais pamatojums Latvijas apstākļos", Projekta zinātniskā vadītāja Dr. agr. Sanita Zute, (2013. - 2016.)

LZP projekts "Ģenētiski daudzveidīgas šķirnes videi draudzīgai lauksaimniecībai – priekšrocību un izveidošanas principu izpēte", Projekta zinātniskā vadītāja Dr. agr. Linda Legzdiņa, (2013. - 2016.)

ZM projekts "Laukaugu selekcijas materiāla izvērtēšanas integrētas un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai", Projekta zinātniskā vadītāja Dr. Arta Kronberga

ZM projekts "Nezāļu izplatības ierobežošana integrētās augu aizsardzības sistēmā laukaugu kultūru sējumos un stādījumos, sekmējot vides un resursu ilgtspējīgu izmantošanu", Projekta zinatniskā vadītāja Dr. agr. Ineta Vanaga (2013. - 2014.)

VPP Nr.5 „Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas” NATRES 3.1. projekts   „Augsnes kā galvenā resursa ilgtspējīga izmantošana drošu un kvalitatīvu pārtikas un lopbarības izejvielu ieguvei no plašāk audzētajām laukaugu sugām”, Projekta zinātniskaias vadītājs Dr. habil. agr. Antons Ruža, (2010. -  2013.)

ESF līdzfinansēts projekts, Nr. 2009/0218/1DP/1.1.1.2.0./09/APIA/VIAA/099 „Videi draudzīgu un ilgtspējīgu laukaugu šķirņu selekcijas tehnoloģiju izstrāde, pilnveidošana un ieviešana praksē”, Projekta zinātniskā vadītāja Dr. agr. Linda Legzdiņa, (2009. - 2012.)

ZM LAD zinātniskais projekts „Ģenētiski modificēto organismu riska faktoru un ietekmes uz vidi novērtējums”, Projekta zinātniskais vadītājs Dr. Nils Rostoks, (2008. - 2011.)

ZM projekts "Tehnoloģiskie risinājumi graudkopības nozares attīstībai Latvijā", Projekta zinātniskā vadītāja Sanita Zute, (2007. - 2009.)

INTERREG IIIC projekts, Nr. 4N01 061 "CleanRegion" /Reģionālā sadarbība pesticīdu emisijas samazināšanai vidē/, Projekta zinātniskais vadītājs Bo Melander (Dānija), (2005. - 2007.)

Publikācijas

Legzdina L., Ivdre E.,  Piliksere D., Vaivode A., Mierina I., Jure M. Effect of genotype and crop management systems on the content of antioxidants in hulless and covered spring barley. Žemdirbystė = Agriculture. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro. Žemdirbystės institutas - Vol. 105(4) (2018), 315.–322.lpp. <ind.Scopus>

Ņečajeva J., Erdmane Z., Zariņa L., Piliksere, D., Maļecka S., Melngalvis I.Izplatītāko nezāļu skaita un izplatības dinamika un to ietekmējošie faktori ziemas un vasaras kviešu sējumos 2013.-2017. gadā. Līdzsvarota lauksaimniecība: LLU LF, LAB un LLMZA zinātniski praktiskās konferences Raksti, Jelgava: LLU, 20-24 lpp. <ind. EBSCOhost Academic Search Complete> - <ind. AGRIS>

Zarina L., Piliksere D., Zarina L. Effect of crop rotation structure on perennial weed distribution .  Agroecosystem sustainability: links between carbon sequestration in soils, food security and climate change : International scientific conference : programme and abstracts, Lithuania, 2–5 October, 2018 / Aleksandras Stulginskis University, Agronomy Faculty. Lithuania Soil Science Society. - Akademija, 2018. - P. 17. - ISBN 9786094491375

Zarina L., Zarina L., Piliksere D., Nečajeva J. Control of perennial weeds in spring cereals through cropping system. 26th NJF congress "Agriculture for the next 100 years" : programme and summaries of presentation, Kaunas, Lithuania, 27-29 of June, 2018 / Aleksandras Stulginskis University, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, Lithuanian Academy of Sciences. - Kaunas, 2018. - 41.lpp.


Lapiņš, D., Piliksere, D., Maļecka, S., Putniece, G., Kopmanis, J., Sanžarevska, R., Jermušs, A., Millere, G., Melngalvis, I., Zariņa, L. 2016. Nezāļu sugu sastopamība agrocenozēs Latvijas reģionos atkarībā no labību īpatsvara augu maiņā. LLU LF, LAB, LLMZA zinātniski praktiskās konferences “Līdzsvarota lauksaimniecība 2016” raksti, Jelgava, 78 – 92

Zariņa, L., Piliksere, D., Zariņa, L. 2016. Pasējas efektivitāte nezāļu ierobežošanai vasarājos. LLU LF, LAB, LLMZA zinātniski praktiskās konferences “Līdzsvarota lauksaimniecība 2016” raksti, Jelgava, 111 – 116

Konošonoka, I. H., Venta, N., Vaivode, A., Piliksere, D., Legzdiņa, L., Kronberga, A. 2015. Mikotoksīna DON koncentrācijas salīdzinājums. LLU LF, LAB, LLMZA zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība 2015" raksti, Jelgava, 91 – 95

Konošonoka, I. H., Venta, N., Vaivode, A., Piliksere, D., Legzdiņa, L., Kronberga, A. 2015. Mikotoksīna DON koncentrācijas salīdzinājums vasaras miežu un ziemas tritikāles graudos. LLU LF, LAB, LLMZA zinātniski praktiskās konferences “Līdzsvarota lauksaimniecība 2015” raksti, Jelgava, 5

Ločmele, I., Piliksere, D., Venta, N., Legzdiņa, L. 2015. Vasaras miežu maisījumu raža, inficēšanās ar lapu slimībām un konkurētspēja ar nezālēm. LLU LF, LAB, LLMZA zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti, Jelgava, 195 – 197

Skrabule, I., Vaivode, A., Piliksere, D., Liniņa, A., Mūrniece, I., Krūma, Z. 2015. Evaluation of traits stability for selection purposes in potato breeding programme. Nordic view to sustainable rural development, Proceedings of thr 25yh NJF congress, 154 – 155

Zarina, L., Piliksere, D., Zute, S. 2015. Effect of crop management systems on yield and quality of field pea. Proceedings of EUCARPIA international symposium on protein crop, V meeting AEL, ACTAS AEL, No. 6: 83 – 84

Zariņa, L., Piliksere, D. 2015. Audzēšanas tehnoloģiju ietekme uz pākšaugu ražu. LLU LF, LAB, LLMZA zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti, Jelgava, 212 – 213

Piliksere, D., Legzdiņa, L., Zariņa, L. Zute, S. 2014. Environmentally friendly weed management strategies: selection of competitive crop variety. NJF Seminar 471"Recent advances in IWM of perennial and annual weeds, with a special emphasis on the role of crop-weed interactions", Uppsala, Sweden, 27-29 January 2014, NJF Report, Vol 10, No 1, Year 2014, 20 – 23

Piliksere, D., Zarina, L. 2014. Environmentally friendly weed management strategies: the role of crop rotation. Proceedings of 10th EWRS Workshop on Physical and Cultural Weed Control, Alnarp, Sweden, 16-19 March 2014, 30

Skrabule, I., Vaivode, A., Piliksere, D., Dimante, I., Murniece, I. 2014. The influence of cropping system on cooking quality of potato genotypes. Proceedings of the 19th Triennial Conference of the European Association for Potato Research, 6-11 July 2014, Abstract book (apendix), 184

Beinaroviča, I., Bleidere, M., Pilikser,e D., Vaivode, A., Gaiķe, M., Legzdiņa, L. 2014. Vasaras kailgraudu miežu šķirnes 'Irbe' izveidošana un raksturojums. LLU LF, LAB, LLMZA zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība 2014" raksti, Jelgava, 70 – 76

Kronberga, A., Legzdina, L, Skrabule, I., Piliksere, D., Bumane, S., Vaivode, A., Muceniece, R. 2013. Nutritional value of triticale in gowing conditions of Latvia. Program and abstract book 8th International Triticale Symposium, June 10-14th, 2013, Ghent, Belgium, 49

Kronberga, A., Legzdiņa, L., Skrabule, I., Piliksere, D., Būmane, S., Vaivode, A., Mūrniece, I., Krūma, Z., Ivdre, E., Jure, M. 2013. Nutritional value of Latvian origin triticale, barley and potato. Book of abstracts European Plant genetic Resources Conference „Pre-breeding – fishing the gene pool”, 125

Kronberga, A., Piliksere, D., Vaivode, A., Būmane, S. 2013. Tritikāles graudu kvalitāte dažādās saimniekošanas sistēmās. Vietējo resursu ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes), Rakstu krājums,198 – 201

Piliksere, D., Strazdina, V., Vicupe, Z., Jansone, Z., Legzdiņa, L., Beinaroviča, I., Kronberga, A. 2013. Cereal breeding for organic farming: Crop traits related with competitiveness against weeds. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B Vol. 67, Nr. 3 (684), 272 – 276

Piliksere, D., Zarina, L. 2013. Weed management issues in environmentally friendly cropping systems. Programme and abstracts, International Conference „Crop breeding and management for environmentally friendly farming: research results and achievements”, June 4-6, 2013, Priekuli, Latvia, 35

Skrabule, I., Būmane, S., Piliksere, D., Vaivode, A., Dimante, I., Mūrniece, I., Krūma, Z. 2013. Audzēšanas tehnoloģijas ietekme uz kartupeļu ražas kvalitāti. Zinātniski praktiskās konferences „Lauksaimniecības zinātne veiksmīgai saimniekošanai” raksti, LLU, Jelgava, 60 – 64

Skrabule, I., Būmane, S., Piliksere, D., Vaivode, A., Dimante, I., Mūrniece, I., Krūma, Z. 2013. Audzēšanas tehnoloģiju ietekme uz kartupeļu bumbuļu kvalitāti. Vietējo resursu ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes), Rakstu krājums, 202 – 206

Skrabule, I., Bumane, S., Piliksere, D., Vaivode, A., Dimante, I., Murniece, I., Kruma, Z. 2013. Quality traits of potato genotypes grown in different cropping systems. Book of abstracts EAPR and EUCARPIA congress „The challenges of improving both quality and resistance to biotic and abiotic stresses in potato”. 30.06-4.07.Heviz, Hungary, 22

Skrabule, I., Vaivode, A., Piliksere, D., Būmane, S., Dimante, I., Mūrniece, I., Krūma, Z. 2013. Nutritional quality of potatoes depending on farming system. Proceedings 2nd international symposium on agronomy and physiology of potato (ed. H. Součkova). 15.09.-19.09.2013. Prague, Czech Republic, 91 – 97

Skrabule, I., Vaivode, A., Piliksere, D., Būmane, S., Dimante, I., Mūrniece, I., Krūma, Z. 2013. The content of relevant substances to human health in tubers of potato varieties with different flesh colour. Programme and abstracts, International Conference „Crop breeding and management for environmentally friendly farming: research results and achievements”, June 4-6, 2013, Priekuli, Latvia, 63

Zariņa, L., Piliksere, D. 2013. The effect of crop sequence on soil fertility, biodiversity and on crops yield and quality. Programme and abstracts, International Conference „Crop breeding and management for environmentally friendly farming: research results and achievements”, June 4-6, 2013, Priekuli, Latvia, 77

Piliksere, D., Strazdina, V., Vicupe, Z., Jansone, Z., Legzdina, L., Beinarovica, I., Kronberga, A. 2012. Cereal breeding for organic farming: crop traits related with competitiveness against weeds. Material of the International Scientific Conference “Diversity in Plant Breeding and Agriculture: Strategies for Healthy Lifestyle”, Talsi, Latvia, May 30 – June 1, 2012, 24

Legzdiņa, L., Mežaka, I., Beinaroviča, I., Kokare, A., Ūsele, G., Piliksere, D., Rostoks, N. 2012. Variability of spring barley traits essential for organic farming in association mapping population. In: C.Li, G. Zhang, X. Liu (eds.) Advances in Barley Sciences: Proceedings of 11th International Barley Genetics Symposium, Springer, 227 – 234

Skrabule, I., Bumane, S., Piliksere, D., Vaivode, A., Dimante, I., Murniece, I., Kruma, Z. 2012. Yield quality of potato as affected by cropping system. NJF seminar 457 Sustainable Agriculture in the Baltic See Region with focus on climate change. NJF Report, V.8, Nr.7, 74

Bumane, S., Kronberga, A., Skrabule, I., Piliksere, D., Vaivode, A., Liniņa, A. 2012. Influence of growing technology on quality of triticale. Material of the International Scientific Conference “Diversity in Plant Breeding and Agriculture: Strategies for Healthy Lifestyle”, Talsi, Latvia, May 30 – June 1, 2012, 43

Bumane, S., Skrabule, I., Piliksere, D., Vaivode, A., Dimante, I., Murniece, I., Kruma, Z. 2012. Influence of growing technology on quality of potato. Material of the International Scientific Conference “Diversity in Plant Breeding and Agriculture: Strategies for Healthy Lifestyle”, Talsi, Latvia, May 30 – June 1, 2012, 44

Bumane, S., Legzdina, L., Skrabule, I., Piliksere, D., Vaivode, A. 2012. Influence of growing technology on quality of barley. Material of the International Scientific Conference “Diversity in Plant Breeding and Agriculture: Strategies for Healthy Lifestyle”, Talsi, Latvia, May 30 – June 1, 2012, 45

Piliksere, D., Strazdina, V., Vicupe, Z., Jansone, Z. 2011. Cereal breeding for organic farming: aspect of competitiveness against weeds. Abstracts of 3rd International Symposium „Environmental Weeds and Invasive Plants”, Monte Verità, Ascona, Switzerland, 2-7 October, 2011, 91

Zarina, L., Piliksere, D. 2011. Effect of crop rotation on weed diversity on soddy-podzolic arable soil. NJF Seminar 436: Biodiversity in agriculture – lessons learned and future directions, Ulvik in Hardanger, Norway, 24-26 May 2011. NJF Report, Vol. 7, No. 1, 75

Piliksere, D., Strazdina, V., Vicupe, Z., Jansone, Z. 2011. Estimation of cereal varieties for competitiveness against weeds. EWRS 9th Workshop on Physical and Cultural Weed Control. Proceedings. Samsun, Turkey, 28-30 March, 2011, 48

Piliksere, D., Zarina, L. 2011. Impacts of different crop management systems on arable weed flora. EWRS 9th Workshop on Physical and Cultural Weed Control. Proceedings. Samsun, Turkey, 28-30 March, 2011, 49

Piliksere, D., Zariņa, L. 2010. Dažu agroekoloģisko faktoru ietekme uz tīruma nezāļu blīvumu. Ražas svētki „Vecauce - 2010”: Zināšanas – visdrošākais ieguldījums darbam un dzīvei. Zinātniskā semināra rakstu krājums. Jelgava, LLU, 58 – 61

Piliksere, D. 2010. Genetically modified crops – promoting local development versus threat to biodiversity. In: Solutions on harmonizing sustainability and nature protection with socio-economic stability (ed. Līviņa, A.). Vidzeme University of Applied Sciences, 191 – 192

Piliksere, D. 2010. Tīruma nezāļu blīvuma izmaiņas augsekas un mēslošanas sistēmas ietekmē. Daugavpils Universitātes 52. starptautiskā zinātniskā konference tēzes. Daugavpils Universitāte, 37

Piliksere, D. 2010. Tīruma nezāļu botāniskais sastāvs un to ietekmējošie agroekoloģiskie faktori Priekuļos. Latvijas Universitātes 68. zinātniskā konference. Ģeogrāfija, ģeoloģija, vides zinātne. Referātu tēzes. Rīga, 185 – 186

Piliksere, D. 2009. Diversity of weed flora in organic crop rotation. 5th international conference "Research and Conservation of Biological Diversity in Baltic Region". Book of Abstracts. Daugavpils, 107

Skrabule, I., Piliksere, D. 2009. Augsekas ietekmes uz nodrošinājumu ar barības vielām augsnē un nezāļu izplatību izvērtējums bioloģiskajā lauksaimniecībā. Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2008., LLKC Ozolnieki, 72 – 78

Piliksere, D. 2009. Weed population dynamics in fields with different management. 8th EWRS Workshop on Physical and Cultural Weed Control. Abstracts. Zaragoza, Spain, 29

Piliksere, D. 2009. Daudzgadīgo tīruma nezāļu floras izpēte Eiropā. Latvijas Universitātes 67. zinātniskā konference. Ģeogrāfija, ģeoloģija, vides zinātne. Referātu tēzes. Rīga, 109 – 110

Skrabule, I., Piliksere, D. 2008. Augsekas ietekmes uz nodrošinājumu ar barības vielām augsnē un nezāļu izplatību izvērtējums bioloģiskajā lauksaimniecībā, Lauka izmēģinājumi un demonstrējumi 2007. LLKC, Ozolnieki, 93 – 96

Piliksere, D, Zarina, L. 2008. Results of weed monitoring in the long-term experimental field in Priekuli. Latvian Journal of Agronomy, No. 11, LLU, 267 – 270

Piliksere, D. 2008. Datu statistisko apstrādes metožu pielietošanas iespējas nezāļainības izpētē. Agronomijas vēstis No. 10, LLU, 65 – 68

 Piliksere, D. 2008. Diversity of perennial weeds as affected by crop rotation. Proceedings of the EWRS - NJF Workshop on ‘Perennial weeds – a growing problem’, Wageningen University, Wageningen 10-12 November, 2008, 6

Piliksere, D. 2008. Nezāļu daudzveidība tīrumos kā ekoloģisks faktors lauku ainavā. Latvijas Universitātes 66. zinātniskā konference. Ģeogrāfija, ģeoloģija, vides zinātne. Referātu tēzes. Rīga, 127 – 128

Piliksere, D., Zarina, L. 2008. Results of weed monitoring in long-term experimental field in Priekuli. The International Scientific Conference Development of Plant Breeding and Crop Management in Time and Space programme and abstracts. State Priekuli Plant Breeding Institute, 75

Laiviņš, M., Bambe, B., Rūsiņa, S., Piliksere, D., Kreile, V. 2008. Augu sugu socioloģisko grupu ekoloģija un ģeogrāfija Latvijas skujkoku mežos. LLU Raksti 20 (315), 1 – 21

Zarina, L., Piliksere, D. 2007. The role of crop rotation on weed management in cereals. Proceedings 7th EWRS Workshop on Physical and Cultural Weed Control Salem, Germany 11-14 March 2007, 97

Piliksere, D., Skrabule, I. 2007. Nezāļu daudzveidība bioloģiskajā augu sekā Priekuļos. Ražas svētki „Vecauce – 2007” Mēs Latvijas laukiem, svētku programma un referātu kopsavilkumi, Vacauce 2007, 34

Piliksere, D. 2007. A. Rasiņa pētījumi par Latvijas segetālo augāju. Latvijas Universitātes 65. zinātniskā konference. Ģeogrāfija, ģeoloģija, vides zinātne. Referātu tēzes. Rīga, 85 – 87

Piliksere, D. 2007. Statistical methods for analysing vegetation data of weed flora in organic agriculture fields in Latvia. Multifunctional agriculture at the outset of XXI century: challenges and risks. The International Scientific Conference. Book of abstracts. Jelgava, LLU, 25

Piliksere, D., Zariņa, L. 2006. Nezāļu daudzveidība bioloģiskās lauksaimniecības laukos Priekuļos. Ražas svētki „Vecauce-2006”: Jaunie zinātnieki lauksaimniecības attīstībai. Svētku programma un referātu kopsavilkumi. Jelgava, LLU, 41

Rūsiņa, S., Piliksere, D. 2005. Latvijas sausieņu egļu mežu augu sugu socioloģiskās grupas. LLU Raksti 14 (309), 30 – 39

Populārzinātniskās publikācijas

Skrabule, I., Piliksere, D. 2014. Ar liesmu uz lauka. Agro Tops, Nr. 9 (205), 38 – 40

1.     Piliksere, D. 2013. Videi draudzīga graudkopība – konkurētspējīgas šķirnes izvēle. Saimnieks, Nr. 3 (105), 56, 58

2.     Piliksere, D. 2013. Videi draudzīga graudkopība – konkurētspējīgas šķirnes izvēle (1. turpinājums). Saimnieks, Nr. 4 (106), 54, 56

3.     Piliksere, D. 2013. Videi draudzīga graudkopība – konkurētspējīgas šķirnes izvēle (2. turpinājums). Saimnieks, Nr. 5 (107), 56 – 57

Piliksere, D. 2012. Augsekas ietekme uz lauku nezāļainību. Agro Tops, Nr. 5 (177), 22 – 23

  Kronberga, A., Būmane, S., Piliksere, D., Vaivode, A. 2012. Jaunākie pētījumi par tritikāli. Agro Tops, Nr. 6 (178), 22 – 23

 Kronberga, A., Būmane, S., Piliksere, D., Vaivode, A., Bankina, B. 2012. Ieteikumi tritikāles audzēšanai. Saimnieks Nr. 7 (97), 52 – 53

Piliksere, D. (2011) Termālā nezāļu ierobežošana. Saimnieks, Nr. 6 (84), 46 – 47

Piliksere, D. 2011. Konkurētspēja ar nezālēm. Agro Tops, Nr. 7 (167), 23

Piliksere, D. 2009. Vai herbicīdiem ir alternatīva? Agro Tops, Nr. 8 (144), 30 – 31