Pārlekt uz galveno saturu

Līvija Zariņa

Struktūrvienības
Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļa
Grāds
Dr. agr.
Amats
Vadošā pētniece
Tālrunis
28377052

E-pasts: livija.zarina[at]arei.lv

Darbības virzieni

Augkopība, laukkopība, zemkopība, agroekoloģija (augsnes auglība, laukaugu audzēšanas tehnoloģijas, augu mēslošana, nezāļu menedžments, bioloģiskā lauksaimniecība, integrētā lauksaimniecība, bioloģiskāiskā daudzveidība, augu aizsardzība, vides izglītība)

Galvenie sasniegumi

1. Izstrādātas šķirņu audzēšanas tehnoloģijas  kartupeļiem un miežiem             

2. Līdzdalība Augu mēslošanas normatīvu izstrādē         

3. Piesaistīti un vadīti 5 starptautiskie projekti 

4. Sarakstītas ap 200 zinātniskās un zinātniski populārās publikācijas (ko novērtēja Latvijas Agronomu biedrība 1997. gadā piešķirot E.Sovera balvu)                                       

5. Vadīti un veikti pētījumi ap 20 zinātniskos projektos (nesaimnieciskajos un saimnieciskajos)

Dalība projektos

Starptautiskie projekti

ERA-net CORE Organic Plus projekts PRODIVA 'CROP DIVERSIFICATION AND WEEDS/ Augu daudzveidība un nezāles' ,. 2015.-2018., proj vadība

FP7-KBBE-2013-7. 7. IP projekts Nr. 61378  EUROLEGUME „Tauriņziežu audzēšanas veicināšana Eiropā proteīna nodrošināšanai pārtikā un lopbarībā ilgtspējīgas lauksaimniecības apstākļos/ Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply for food and feed”. 2014.-2017.,  atbildīgā izpildītāja.

INTERREG III (ESTLAT)  proj Nr EU 38846  “Baltic Organ potato for the World Market/Baltijas bioloģiskie kartupeļi pasaules tirgum” ,BALTORGPOTATO, 2011.-2013.,proj vadība

"ES programma East East: Partnership Beyond Borders Program

ES progr East East: Partnership Beyond Borders Program  -Best practices in using countries’ potential for producing and marketing organic products in Central and Eastern Europe/Labās prakses potenciāls bioloģisko produktu ražošanā un pārdošanā Austrumu un Centrāleiropas valstī, 2007.-2008. Dalībnieks-eksperts."

INTERREG IIIC progr.proj. CleanRegion

(Regional Collaboration for Minimising Pesticide emissions in the environment), 2005.-2007. Proj vadība.

Leonardo da Vinči progr. Proj. ECO-LOGICA (Development of central data bank on European level for the education  of ecological farming advisers).2006.-2007. Proj.vadība.

6.IP SSA projekts CHANNEL (Opening Channels of Communication between the Associated Candidate Countries  and the EU in Ecological Farming).2004-2006. Proj vadība.

Dānijas-Latvijas projekts: Lauksaimniecības izglītība Latvijā, ietverot izglītības programmās Eiropas Savienības normas un standartus. Proj.vadība LV (pētījumi par vasaras rapša izsējas normām, sējas termiņiem un mēslošanu, 2003-2005)

Leonardo da Vinci projekta PROUD FARMER (LLP-LdV/TOI/2008/LV/008)-eksperte.

 

Latvijas projekti

ZM proj. Pākšaugi – alternatīva sojas izmantošanai proteīnbagātas spēkbarības ražošanā: audzēšanas agrotehniskais un ekonomiskais pamatojums Latvijas apstākļos. 2013.-2016.Proj.vadība VPLSI, AREI- PPC

ZP proj.Ieteikumu izstrāde vējauzas un citu izplatītāko nezāļu sugu ierobežošanas pasākumiem Latvijas apstākļos. Proj vadība Vidzemes reģionā. 2015.-2018.

ZM proj. Nezāļu izplatības ierobežošana integrētās augu aizsardzības sistēmā laukaugu kultūru sējumos un stādījumos,sekmējot vides un resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Proj.vadība Vidzemes reģionā.

ZM proj. „Tehnoloģiskie risinājumi graudkopības nozares attīstībai Latvijā” 1. virziena „Graudkopības saimniecību un graudu pārstrādātāju apsekojums: Latvijā izaudzēto graudu kvalitātes piemērotība noteiktam izmantošanas mērķim, pielietotās audzēšanas tehnoloģijas analīze” .2007.-2009. Proj vadība VPLSI

LZP gransts „Augsnes apstrādes un sējumu kopšanas pētījumu rezultātu adaptācija atbilstoši precīzo laukkopības tehnoloģiju prasībām ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai”. Vadība

LR ZM projekts “ Kultūraugu kaitīgo organismu izplatības, postīguma un attīstības ciklu pētījumi kaitīguma sliekšņu izstrādāšanai integrētajā augu aizsardzībā“, izpildītāja 2008.

LR ZM finansēts projects “Ģenētiski modificēto organismu riska faktoru un to ietekmes uz vidi novērtējums”, izpildītāja 2008.

LR ZM finasēts demonstrējumu izmēģinājums „Herbicīdu samazinātu devu pārbaude vasaras kviešos” , 2006, projekta vadītāja

LR ZM finasēts demonstrējumu izmēģinājums " Mēslošanas līdzekļu optimizācija laukaugiem - biodegvielas ražošanas izejmateriālam Vidzemes reģionā” . 2005, projekta vadītāja.

LZP Grants (Proj. Nr. 05.1604.3) Augsnes apstrādes un sējumu kopšanas pētījumu rezultātu adaptācija, atbilstoši precīzo laukkopības tehnoloģiju prasībām ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai. Proej.vadība.  2005.-2008. 

LZP grants. Projekta: Ekoloģiski pamatotu nezāļu apkarošanas, augsnes apstrādes un kultūraugu maiņas sistēmu izstrāde agrofitocenožu produktivitātes un augsnes auglības palielināšanai apakšprojekta Nr. 01.0762.2 'Pētījumi par augseku un mēslošanas sistēmu ietekmi uz kultūraugiem un augsnes auglību ilglaicīgos stacionāros' vadība. 2002-2005.

LZP grants. Projekta 'Laukaugu ražas un kvalitātes mērķtiecīgas vadības modeļa izstrāde Latvijas agroekoloģiskajiem apstākļiem' apakšprojekta nr. 01.0763.2. ' Kartupeļu, miežu, rudzu, tritikāles un zirņu kvalitātes modeļa izstrāde' vadība. 2002.-2005.

LZP grants Nr. 01.0762.2 Pētījumi par augseku un mēslošanas sistēmu ietekmi uz kultūraugiem un augsnes auglību ilglaicīgos stacionāros. 2001-2004., projekta vadītāja

LZP grants Ekoloģiski pamatotu nezāļu apkarošanas, augsnes apstrādes un kultūraugu maiņas sistēmu izstrāde agrofitocenožu produktivitātes un augsnes auglības palielināšanai (1997-2001., projekta vadītāja

LZP grants Optimālas sējumu struktūras izveide Vidzemes agroekoloģiskajos apstākļos. 1994.-2001. Proj vadība.

LZP grants. Audzēšanas tehnoloģiju izstrāde: Slāpekļa mēslojuma devas ietekmes izpēte kartupeļiem, miežiem, tritikālei, ziemas kviešiem, rudziem, vasaras rapsim. (1987-1997), atbildīgā izpildītāja.

 

Saimnieciskie projekti

Humusvielu preparātu izmantošana laukaugu mēslošanai .

 Inovatīva Ekotri vermikomposta produkta pielietošanas tehnoloģijas izstrāde kartupeļu audzēšanā bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā

Sapro Elixir efektivitātes noteikšana kartupeļiem lauka apstākļos

Augšanas veicinātāju pārbaude (LHI preparāti)

Mikrobioloģisko un augu preparātu izmantošana augu aizsardzībai un augšanas stimulēšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā

Mēslošanas līdzekļu  pārbaude (Kemira)

Augu aizsardzības līdzekļu pārbaude (Agrevo, Bayer).

Publikācijas

Ņečajeva J., Erdmane Z., Zariņa L., Piliksere, D., Maļecka S., Melngalvis I.Izplatītāko nezāļu skaita un izplatības dinamika un to ietekmējošie faktori ziemas un vasaras kviešu sējumos 2013.-2017. gadā. Līdzsvarota lauksaimniecība: LLU LF, LAB un LLMZA zinātniski praktiskās konferences Raksti, Jelgava: LLU, 20-24 lpp. <ind. EBSCOhost Academic Search Complete> - <ind. AGRIS>

Ņečajeva J., Erdmane Z., Zariņa L., Maļecka S., Melngalvis I. Izplatītāko nezāļu skaita un izplatības dinamika un to ietekmējošie faktori ziemas un vasaras kviešu sējumos 2013.-2017. gadā. Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes, Jelgava, Latvija, 22.02.2018 / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. Latvijas Agronomu biedrība. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija. - Jelgava, 2018. - 32.lpp. - ISSN 2501-0166. <ind. EBSCOhost Academic Search Complete> - <ind. AGRIS>

 

Zariņa L., Boguzas V., Maļecka S. Dažādu uztvērējaugu efektivitāte slāpekļa piesaistē. Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes, Jelgava, Latvija, 22.02.2018 / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. Latvijas Agronomu biedrība. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija. - Jelgava, 2018. - 38.lpp. - ISSN 2501-0166

Zarina L., Piliksere D., Zarina L. Effect of crop rotation structure on perennial weed distribution .  Agroecosystem sustainability: links between carbon sequestration in soils, food security and climate change : International scientific conference : programme and abstracts, Lithuania, 2–5 October, 2018 / Aleksandras Stulginskis University, Agronomy Faculty. Lithuania Soil Science Society. - Akademija, 2018. - P. 17. - ISBN 9786094491375

Zariņa L. The significance of clays in agricultural soils in Latvia. 2nd International symposium "Clays and Ceramics" : book of abstracts, Riga, Latvia, 29–31 January, 2018 / University of Latvia, Academic Centre for Natural Sciences. - Riga, 2018. - 24.-25.lpp. - ISBN 9789934183041

Zarina L., Zarina L., Piliksere D., Nečajeva J. Control of perennial weeds in spring cereals through cropping system. 26th NJF congress "Agriculture for the next 100 years" : programme and summaries of presentation, Kaunas, Lithuania, 27-29 of June, 2018 / Aleksandras Stulginskis University, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, Lithuanian Academy of Sciences. - Kaunas, 2018. - 41.lpp.

Zute S., Šterna V., Jansone I., Zariņa L., Bleidere M. Dažādu pākšaugu audzēšanas potenciāls vietējā proteīna ražošanai. IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress : tēzes, Rīga, Latvija, 18.-20. jūn., 2018. - Jelgava, 2018. - Lauksaimniecības un meža zinātņu sekcija, 76.-77.lpp. - ISBN 9789984483016

Zariņa L., Zariņa L., Auziņa L. Problemātisko nezāļu sugu izplatība bioloģiskajās saimniecībās. Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes, Jelgava, Latvija, 22.02.2018 / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. Latvijas Agronomu biedrība. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija. - Jelgava, 2018. - 20.lpp. - ISSN 2501-0166

 

Zariņa L. Biopesticīdi - zaļās lauksaimniecības prakses sastāvdaļa. AgroTops. - Nr.2 (2018), 24.-25.lpp. - ISSN 1407-5164

 Zariņa L. Augu maiņas un sējumu struktūras modeļi augsnes degradācijas un SEG emisiju novēršanai. AgroTops. - Nr.8 (2018), 30., 32.lpp. - ISSN 1407-5164

Zariņa L. Par pākšaugiem karstajā un sausajā sezonā. AgroTops. - Nr.10 (2018), 32.-33.lpp. - ISSN 1407-5164


Zariņa L., Piliksere D., Zariņa L. 2016. Pasējas efektivitāte nezāļu ierobežošanai vasarājos . Zinātniski praktiskās konferences raksti “LĪDZSVAROTA LAUKSAIMNIECĪBA 2016”, 25. – 26.02.2016., LLU, Jelgava, Latvija, 111.-116.lpp.   ISSN 2500-9451 

Zarina 2016. Effect of sapropel fertilizer application on soil agrochemical properties within three years period. LU 74.zinātniskā konference.Ģeogrāfija.Ģeoloģija. Vides zinātne. Referātu tēzes. 527 lpp.   ISBN 978-9934-18-124-5 

Zarina L ., Zarina, L . 2016. LONG-TERM EFFECT OF MINERAL FERTILIZERS ON SOIL POTASSIUM DYNAMICS IN A SODDY–PODZOLIC SOIL. Tēžu krājums. Rīga, Latvijas Universitāte. 2016, 66 lpp.        ISBN 978-9934-517-97-6

Zarina, L ., Zarina, L . 2015. Long term mineral fertiliser use impact on soil chemical properties depending crop rotation.Proceedings of the 29th Congress of the Polish Soil Science Society: “Soil Resources and Sustainable Development”. Wroclaw, 31.08-03.09.2015. p.431.  ISBN 978-83-934096-5-5

Zute, S., Bleidere, M., Timbare, R., Zarina, L. 2015.FABA BEAN AND NARROW -LEAWED LUPIN AS PROTEIN CROPS IN AGRO-ECOLOGICAL CONDITIONS IN LATVIA. In: Actas AEL nr. 6. EUCARPIA International Symposium on Protein Crops, V Meeting AEL, Pontevedra, Spain, pp. 185-186.

ZARINA L., Piliksere, D., Zute, S. 2015. EFFECT OF CROP MANAGEMENT SYSTEMS ON YIELD AND QUALITY OF FIELD PEA.  In: Actas AEL nr. 6. EUCARPIA International Symposium on Protein Crops, V Meeting AEL, Pontevedra, Spain, pp. 83-84. https://drive.google.com/file/d/0B7qFBy8Fr2u0LS1LQ3VXaFVjTzA/view?pref=2&pli=1

Zariņa L. 2015. DAŽĀDU VERMIKOMPOSTU VEIDU EFEKTIVITĀTE KARTUPEĻU STĀDĪJUMOS. Zinātn. Prakt. konference “LĪDZSVAROTA LAUKSAIMNIECĪBA 2015”, 19. – 21.02.2015., LLU, Jelgava, Latvija, 213.-214.lpp.

Zariņa L. , Piliksere, D. 2015.IZSĒJAS NORMAS UN ĀRPUSSAKŅU MĒSLOJUMA IETEKME UZ PĀKŠAUGU RAŽU. Zinātn. Prakt. konference “LĪDZSVAROTA LAUKSAIMNIECĪBA 2015”, 19. – 21.02.2015., LLU, Jelgava, Latvija, 212.-213.lpp.

Zariņa. L., Kukainis, O. 2015.  HUMUSVIELU PREPARĀTA UNIVERSAL-PRO EFEKTIVITĀTE LAUKAUGU MĒSLOŠANĀ.Zinātniski prakt. konf. “LĪDZSVAROTA LAUKSAIMNIECĪBA 2015”, 19. – 21.02.2015., LLU, Jelgava, Latvija, 213.-214.lpp

Zarina L., Gerowitt B., Melander B., Salonen J., Krawczyk R., Verwijst T. 2015. Crop diversification for weed management in organic arable cropping systems. Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference. Volume 2 pp.333-336.

Grantina-Ievina, L. Nikolajeva, V., Rostoks, N., Skrabule, I., Zarina, L., Pogulis, A., Ievinsh, G. 2015. Impact of green manure and vermicompost on soil suppresiveness, soil microbial populations, and plant growth in conditions of organic agriculture of nortthen Temperate climate. Publisher: Springer International Publishing, pp.381-399 .DOI: 10.1007/978-3-319-23075-7_18 Chapter: 18, Publisher: Springer International Publishing, pp.381-399

Piliksere D., Legzdiņa L., Zariņa L. Zute S. 2014. Environmentally friendly weed management strategies: selection of competitive crop variety. NJF Seminar 471"Recent advances in IWM of perennial and annual weeds, with a special emphasis on the role of crop-weed interactions", Uppsala, Sweden, 27-29 January 2014, NJF Report, Vol 10, No 1, Year 2014, 20-23..

Piliksere D., Zarina L. 2014. Environmentally friendly weed management strategies: the role of crop rotation. Proceedings of 10th EWRS Workshop on Physical and Cultural Weed Control, Alnarp, Sweden, 16 – 19 March 2014, 30.

Zariņa L. 2014 Sapropeļa efektivitāte kartupeļu mēslošanai. Zinātnisko rakstu krājums: Latvijas derīgie izrakteņi, jaunas tehnoloģijas, materiāli un produkcijas. V.Segliņš red. Rīga: RTU Izdevniecība, 2014. 6.-14.lpp. ISBN 978-9934-10552-4

Piliksere D., Zarina L. 2013. Weed management issues in environmentally friendly cropping systems. Programme and abstracts, International Conference „Crop breeding and management for environmentally friendly farming: research results and achievements”, June 4-6, 2013, Priekuli, Latvia, 35

Zarina L. 2011. Changes of soil organic matter content dependiing upon crop rotation. Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference ‘Ecology and Farming technologies:Agro-engineering approaches’, 2011

Zarina L. 2010. Weed survey and management strategy in urban areas in Latvia" . Solutions on Harmonising Sustainability and Nature Proetection with Socio-Economic Stability. Proceedings of 3rd International Scientific Conference of Vidzeme, Valmiera, 2010, 165-169 pp.

Piliksere D., Zarina L. 2008. Results of weed monitoring in the long-term experimental field in Priekuli. Latvian Journal of Agronomy, No. 11, LLU; 267-270

Kristofersen P.,  Rask A.M., Grundy A.C, Franzen I., Kempenaar C., Raisio J., Schroeder H., Spijker J., Verschwele A.,  Zarina L. 2008. A review of pesticide policies and regulations for urban amenity areas in seven European countries, Weed Research, Volume 48, Number 3, June 2008 , pp. 201-214(14) „ Weed Research”.   http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3180.2008.00619.x/abstract

Zarina L., Piliksere D. 2007. The role of crop rotation on weed management in cereals. Proceedings 7th EWRS Workshop on Physical and Cultural Weed Control Salem, Germany 11-14 March 2007.

Zarina L. 2006 Tillage as weed management factor. Proceeding of NJF seminar Nr. 378 „Tillage systems for the benefit of agriculture and the environment. , 210-214 pp.

Radics L,…Zarina L. 2006. Summarized results of CHANNEL Project. Budapest, 2006, p.111.

Zarina L.2005.  Importance of crop rotation in organic seed production. Proceedings of the seminar Seminar “Environmental friendly food production system:requirements for plant breeding and seed production”. May 31-June 3, 2005.Talsi, LATVIA.123-126.

Zarina L. 2005. Dynamics of phosphorus accumulation in different crop rotations Boock of abstracts of the international Scientific Conference “Optimizing agricultural output production:theory and praxes. Jelgava, July 7-9 2005, 40

Zarina L. 2005. Dynamics of phosphorus accumulation in different crop rotations Latvian Journal of Agronomy (Agronomijas vēstis) No8, 2005, 248-251. http://llufb.llu.lv/conference/agrvestis/content/n8/AgrVestis-Nr8.pdf

Zarina L. 2005. Ecologically based potato production in Latvia. 16 th Triennal Conference of the EAPR , July 17-22, 2005, Bilbao. Abstracts of papers and posters, pp. 413-415

Zarina L. 2005. The role of manganese application on quality of potato tubers. “Essential trace elements for plants, animals and humans. NJF Seminar 370. Reykjavic, Iceland 15-17 August 2005. 52-54.

Zarina L. 2005. Dynamic of organic matter content in soil under traditional tillage in a long period. Reports of scientifical seminar Recent results and future challenges in soil tillage research. AKADEMIJA, 2005 10 20-21, 1005-1008.

Zarina L. 2005. Farm Level Production Data in Latvia’s Organic Farms. Proceedings of the Second EISFOM European Seminar Brussels, November 10-11, 2005, p. 73-74.