Pārlekt uz galveno saturu

Indra Ločmele

Struktūrvienības
Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļa
Grāds
Mg. agr.
Amats
Pētniece
Tālrunis
+371 64130162

E-pasts: indra.locmele[at]arei.lv

Darbības virzieni

Miežu un pupu selekcija

Galvenie sasniegumi

Reģistrētas vasaras miežu šķirnes 'Jumara', 'Saule' un kailgraudu mieži 'Irbe'

Dalība projektos

LZP finansēts projekts „Ģenētiski daudzveidīgas šķirnes videi draudzīgai lauksaimniecībai – priekšrocību un izveidošanas principu izpēte”, projekta vadītāja Dr. agr. L. Legzdiņa (2013.-2016.)

ZM subsīdiju projekts „Selekcijas materiāla novērtēšana integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu tehnoloģiju ieviešanai”, projekta vadītāja Dr. agr. A. Kronberga (2013.-2016.)

FP7 ERA-NET CORE Organic II programma „Bioloģiskās augu selekcijas darbības koordinēšana daudzveidības nodrošināšanai”, projekta koordinatore AREI PPC: Dr.agr. L.Legzdiņa  (COBRA) (2013.-2015.)

ESF līdzfinansēts projekts „Videi draudzīgu un ilgtspējīgu laukaugu šķirņu selekcijas tehnoloģiju izstrāde, pilnveidošana un ieviešana praksē”, Nr.2009/0218/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/099, projekta vadītāja Dr. agr. L. Legzdiņa (2009.-2012.)

EEZ apakšprojekts NR. EEZ08AP-27 „Bioloģiskajai lauksaimniecībai piemērotu laukaugu šķirņu selekcijas stratēģijas izstrāde”, projekta vadītāja Dr. agr. L. Legzdiņa  (2009.-2010.)

Publikācijas

Bleidere, M., Legzdina, L., Tamm, Ü., Tamm, I., Grunte, I., & Locmele, I. Yield stability, canopy characteristics and seed-borne diseases of spring barley genotypes under organic management. Biological Agriculture & Horticulture : An International Journal for Sustainable Production Systems. - (2018) Article in press,  1-13. lpp. <ind. Scopus> - <ind. Web of Science>

Ločmele I., Legzdiņa L., Gaile Z., Kronberga A. Ģenētiskās daudzveidības izmantošana stabilas ražas ieguvei bioloģiskajā lauksaimniecībā. IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress : tēzes, Rīga, Latvija, 18.-20. jūn., 2018. - Jelgava, 2018. - Lauksaimniecības un meža zinātņu sekcija, 54.-55.lpp. - ISBN 9789984483016

Ločmele I., Legzdiņa L., Gaile Z., Kronberga A. 2018, Yield stability of barley mixtures and populations. Baćanović-Šišić, J., Dennenmoser, D.,  Finck, M. (Eds.), Symposium on breeding for diversification. Abstract booklet, 19th–21st February 2018, Witzenhausen, Germany. 36-38


Ločmelei., Piliksere D., Venta N., Legzdiņa L. 2016. Vasaras miežu maisījumu audzēšanas priekšrocību izpēte. Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti, Jelgava, 92 – 96. lpp.

Ločmele I., Piliksere D., Venta N., Legzdiņa L. 2015. Vasaras miežu maisījumu raža, inficēšanās ar lapu slimībām un konkurētspēja ar nezālēm. Zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti, Jelgava, 195 – 197. lpp.

Legzdina L., Nakurte I., Kirhnere I., Namniece J., Krigere L., Saleniece K., Beinarovica I., Muceniece R. 2014. Up to 92 % increase of cancer-preventing lunasin in organic spring barley. Agronomy for sustainable development, 34(4), 783 – 791.

Kokare A., Legzdina L., Beinarovica I., Maliepaard C., Niks R. E. and Lammerts van Bueren E. T. 2014. Performance of spring barley (Hordeum vulgare) varieties under organic and conventional conditions. Euphytic, 197 (2), 279 – 293.

Legzdiņa L., Strazdiņa V., Beinaroviča I., Muceniece R. 2014. Effect of genotype and farming system on concentration of mineral elements in organically and conventionally grown cereals. Proceedings of the Latvian Academy of  Sciences. Section B, 68 (3/4), 148 – 157.

Beinaroviča I., Bleidere M., Piliksere D., Vaivode A., Gaiķe M., Legzdiņa L. 2014. Vasaras kailgraudu miežu šķirnes 'Irbe' izveidošana un raksturojums. LLU LF, LAB, LLMZA zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti, Jelgava, 70 – 76. lpp.

Beinaroviča I., Legzdiņa L. 2014. Ģenētiski daudzveidīgas šķirnes un to priekšrocības. LLU LF, LAB, LLMZA zinātniski praktiskās konferences "Līdzsvarota lauksaimniecība" raksti, Jelgava, 121 – 122. lpp.

Piliksere D., Strazdiņa V., Vīcupe Z., Jansone Z., Legzdiņa L., Beinaroviča I., Kronberga A. 2013. Cereal breeding for organic farming: crop traits related with competitiveness against weeds. Proceedings of the Latvian Academy. Sciences. Section B, 67, 272 – 276.

Ūsele G., Beinaroviča I., Mežaka I., Legzdiņa L. 2013. Evaluation of spring barley screening methods for Fusarium head blight resistance breeding. Zemdirbyste-Agriculture, 100, 317 ‒ 324.

Usele G., Legzdina L., Beinarovica I. 2012. Screening results of diverse spring barley (Hordeum vulgare L.) varieties and breeding lines for resistance to Fusarium Head Blight. Plant Breeding and Seed Science, 64, 147 – 152.

Bleidere M., Mežaka I., Legzdiņa L., Grunte I., Beinaroviča I, Rostoks N. 2012. Variation of spring barley agronomic traits significant for adaption to climate change in Latvian breeding programmes. Proceedings of the Latvian Academy of  Sciences. Section B, 66, 30 – 35.

L.Legzdiņa, I.Mežaka, I.Beinaroviča 2010. Hulless barley (Hordeum vulgare L.) resistance to pre-harvest sprouting: diversity and development of method for testing of breeding material. Agronomy Research, 8, 645 – 652.