Pārlekt uz galveno saturu

Agnese Krieviņa

Struktūrvienības
Bioekonomikas nodaļa
Grāds
Dr. oec.
Amats
Ekonomiste/ vadošā pētniece
Tālrunis
26514561

E-pasts: agnese.krievina[at]arei.lv

Lauksaimniecības attīstības un ekonomisko attiecību daļa

Darbības virzieni

Agrārā ekonomika un lauku attīstība

Dalība projektos

ZM projekts “Amonjaka emisiju ierobežošanas un samazināšanas pasākumu izvēles pamatojums lauksaimniecībā un to efektivitātes novērtējums” (2016 – līdz šim brīdim);

ZM projekts “Lauksaimniecības attīstības prognozēšana un politikas scenāriju izstrāde līdz 2050.gadam” (2016 – līdz šim brīdim);

Valsts pētījumu programma “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO)”, projekts “Ekonomiskā konkurētspēja un inovācija tautsaimniecībā” (2014 – līdz šim brīdim);

Valsts pētījumu programma “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO)”, projekts “Ilgtspējas sociālā dimensija un sociālā inovācija” (2014 – līdz šim brīdim);

Latvijas Zinātnes padomes projekts “Bioenerģijas nozares ietekmes novērtējums Latvijā” (2013 – līdz šim brīdim);

International Farm Comparison Network (IFCN), Dairy Report projekts – vietējais pētniecības partneris (2007 – līdz šim brīdim);

EK 7. Ietvara programmas projekts “Exploring the potential for agricultural and biomass trade in the Commonwealth of Independent States (AGRICISTRADE)” (2015);

ZM projekts “Piena un gaļas konkurētspējīga un efektīva ražošana. Efektīvas saimniekošanas modeļu izstrāde”, (2014 – 2015);

ZM projekts “Dažādu zemes apsaimniekošanas modeļu sociāli ekonomiskais novērtējums” (2014);

ZM projekts “SEG atļautās emisijas apjoma samazināšana un Latvijas lauksaimniecība. Iespējamās ietekmes uz Latvijas sabiedrību sākotnējs novērtējums” (2014);

ZM projekts “LEADER pasākumu un 3.2.1.pasākuma rezultāti (iespēju robežās ietverot arī 2004- 2006.g. periodu) un to ietekme uz uzņēmējdarbības attīstību lauku teritorijās” (2014);

ZM projekts “Eiropas Savienības reformētās lauksaimniecības atbalsta tiešmaksājumu sistēmas ieviešanas pamatscenāriji un to ietekmes novērtējums” (2013 – 2014);

ZM projekts “Latvijas mazo un vidējo (SI līdz EUR 25 000) lauku saimniecību attīstības iespējas” (2013);

ZM projekts “Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze” (2012 – 2013);

ESF projekts ESF “Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē”, disertācijas “Pievienotās vērtības veidošanās problēmas un palielināšanas iespējas piensaimniecībā” izstrāde (2009 – 2012);

Valsts Lauku tīkla projekts “Latvijas lauku telpas attīstība un tās iespējamie nākotnes scenāriji” (2011-2012);

Latvijas Zinātnes padomes projekts “Lauksaimniecības strukturālās attīstības, protekcionisma un nodokļu sistēmas problēma” (2011);

EK politikas novērtēšanas projekts “Evaluation of CAP measures applied to the dairy sector“ (2010-2011);

EK 7. Ietvara programmas projekts “Enlargement Network for Agripolicy Analysis (AgriPolicy)” (2008 – 2010);

ZM projekts “Stādaudzēšanas, kā Latvijas dārzkopības sektora jaunas un dinamiskas nozares, attīstības potenciāls un tā izmantošanas risinājumi” (2007-2008);

ZM projekts “Eiropas Savienības lauksaimniecības un lauku attīstības politikas sagaidāmās pārmaiņas – perspektīvais novērtējums Latvijai un Baltijas valstīm” (2008)

ZM projekts “Latvijas lauksaimniecības ekonomiskā aprēķina informācijas un analīzes sagatavošana” (2005-2008);

ZM projekts “Lauksaimniecības izcelsmes produktu pievienotās vērtības ķēžu ekonomiskā analīze”, 2006

PHARE projekts “Economic Accounts for Agriculture and Price Statistics in New Member States”, 2005

Publikācijas

Leimane I., Krieviņa A.  Performance of Mixed and Specialized Farming in the Context of Sustainable Development in Latvia. International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM Proceedings, p. 615-621. <ind. Scopus> - <ind. EBSCOhost Academic Search Complete> - <ind. Crossref> - <ind. Proquest>

 

Nipers A., Krieviņa A., Pilvere I.  Projecting Productivity in Agriculture in Latvia. Research for Rural Development 2018 : annual 24th International scientific conference proceedings, Jelgava, Latvia, 16-18 May, 2018 / Latvia University of Life Sciences and Technologies. - Jelgava, 2018. - Vol.2, p. 130-137. <ind. Scopus> - <ind. Web of Science> - <ind. Crossref> - <ind. EBSCOhost Academic Search Complete>

Pilvere I., Krievina A., Nipers A.  Projecting Value Added in Agriculture in Latvia. 17th International scientific conference "Engineering for rural development" : proceedings, Jelgava, Latvia, May 23 - 25, 2018 Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Latvian Academy of Agricultural and Forestry Sciences. - Jelgava, 2018. - Vol. 17, 1084.- 1090.lpp. <ind. Scopus> - <ind. Crossref> - <ind. EBSCOhost Academic Search Complete>

 Wojewodzka-Wiewiorska, A.,  Hazners, J., Krievina A. Indirect economic impact of rural infrastructure support of RDP 2007-2013 in Poland and Latvia. 17th International scientific conference "Engineering for rural development" : proceedings, Jelgava, Latvia, May 23 - 25, 2018 Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Latvian Academy of Agricultural and Forestry Sciences. - Jelgava, 2018. - Vol. 17, 1084.- 1090.lpp. <ind. Scopus> - <ind. Crossref> - <ind. EBSCOhost Academic Search Complete>


Krievina A., Melece L. (2016) Comparison of the Consumption of Wood Pellets between Latvia and other EU Countries. Economic Science for Rural Development: Proceedings of the International Scientific Conference, No 41, Jelgava: LLU, pp. 210-218.

Melece L., Krievina A. (2016) Bioenergy in Latvia: sector value and impacts. Engineering for Rural Development: Proceedings of the International Scientific Conference, Jelgava: LLU, pp. 1170-1176.

Nipers A., Pilvere I., Krievina A. (2016) Analysis of the Factors Affecting Cost Efficiency in Beef Production in Latvia. Economic Science for Rural Development: Proceedings of the International Scientific Conference, No 41, Jelgava: LLU, pp. 234-242.

Pilvere I., Nipers A., Krievina A. (2016) Analysis of the Factors Affecting Cost Efficiency in the Dairy Industry in Latvia. Economic Science for Rural Development: Proceedings of the International Scientific Conference, No 41, Jelgava: LLU, pp. 251-258.

Krievina A., Leimane I., Melece L. (2015) Analysis of Economic Aspects of LEADER Projects in Latvia. Economic Science for Rural Development: Proceedings of the International Scientific Conference, No 39, Jelgava: LLU, pp. 164-175.

Krievina A., Leimane I., Melece L. (2015) Role of Local Action Groups in Addressing Regional Development and Social Problems in Latvia. Research for Rural Development: Proceedings of the International Scientific Conference, Volume 2, Jelgava: LLU, pp. 146-153.

Krievina A., Pilvere I., Nipers A. (2015) Agricultural Land Use Management in the Baltic Sea Region Countries. Ecology, Economics, Education and Legislation: International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM Proceedings, Volume 3, Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, pp.19-27.

Melece L., Krievina A. (2015) Assessment of Socio-economic and Environmental Impact of Bioenergy in Latvia. Ecology, Economics, Education and Legislation: International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM Proceedings, Volume 3, Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, pp.101-108.

Melece L., Krievina A. (2015) Bioenergy Resources in Latvia. Environment. Technology. Resources: Proceedings of the International Scientific Conference, Volume 2, Rēzekne: RA, pp. 190-196.

Melece L., Krievina A. (2015) Development of Bioenergy: State and Issues in Latvia. Management Horizons in Changing Economic Environment Visions and Challenges: Proceedings of the International Scientific Conference, Kaunas: Vytautas Magnus University, pp.309-326.

Melece L., Krievina A. (2015) Growth of Food Sector Productivity through Innovations. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure, Volume 37, No 2, Kaunas: Aleksandras Stulginskis University, pp.252-263.

Melece L., Krievina A. (2015) Issues of Solid Wood Biomass Development for Bioenergy in Latvia. Engineering for Rural Development: Proceedings of the International Scientific Conference, Volume 14, Jelgava: LLU, pp. 483-489.

Nipers A., Pilvere I., Krievina A. (2015) Sizes of Farmland Necessary for Earning Minimum Income and Investment Required for Farms of Various Specialisations in Latvia. Engineering for Rural Development: Proceedings of the International Scientific Conference, Volume 14, Jelgava: LLU, pp. 705-712.

Pilvere I., Krievina A., Nipers A. (2015) Land Management Patterns in Latvia and its Regions. Economic Science for Rural Development: Proceedings of the International Scientific Conference, No 37, Jelgava: LLU, pp. 122-133.

Krieviņa A., Melece L. (2014) Support for Bioenergy and its Impact: the Case of Latvia. Economic and Rural Development, Volume 10, No 1, Jelgava: LLU, pp. 23-31.

Krieviņa A., Melece L. (2014) Support to Bioenergy and its Impact on Competitiveness of Latvian Agribusiness. Economic Science for Rural Development: Proceedings of the International Scientific Conference, No 34, Jelgava: LLU, pp. 40-49.

Leimane I., Krieviņa A., Miglavs A. (2014) Improving of Small Farm Market Capability in Latvia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 110, pp. 182-189.

Melece L., Krievina A. (2014) Bioenergy: Impact of Rural Development Support Measures in Latvia. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, Volume 36, Number 3, Kaunas: Aleksandras Stulginskis University, pp.578-587.

Melece L., Krievina A., Sproge I. (2014) Fuelwood: Results of Rural Development Programme in Latvia. Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism: International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts – SGEM Proceedings, Volume 3, Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, pp. 231-238.

Pilvere I., Nipers A., Krieviņa A., Upīte I., Grīnberga-Zālīte G. (2014) Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā un Krievijā: zinātniskā monogrāfija/Comparative Analysis of Competitiveness Indicators of Food Processing in Latvia, Lithuania, Estonia, Poland and Russia: scientific monograph. Jelgava: LLU, 200 lpp.

Upīte I., Pilvere I., Nipers A., Krieviņa A. (2014) Loyalty of Consumers to Food in Latvia. Economic Science for Rural Development: Proceedings of the International Scientific Conference, No 35, Jelgava: LLU, pp. 62-70.

Leimane I., Krieviņa A., Nipers A. (2013) Comparative Cost Analysis of Fish Processing in the Baltic Countries. Proceedings of the 6th International Conference Rural Development 2013: Innovations and Sustainability, Volume 6, Book 1, Kaunas: Aleksandras Stulginskis University, pp. 202-208.

Krieviņa A., Leimane I., Miglavs A. (2013) The Role of Agribusiness in Maintenance of Future Rural Employment in Latvia. Proceedings of Latvia University of Agriculture, Volume 28, Issue 1, Jelgava: Latvia University of Agriculture, pp. 38-47.

Krieviņa A., Leimane I., Miglavs A. (2012) Competitiveness of Latvian Agri-business in Regional Context. Economics and Management, No 17(1), Kaunas: Kaunas University of Technology, pp. 187-193.

Krieviņa A., Mizik T. (2012) Situation and Opportunities of Dairy Sector in Hungary and Latvia. 47th Croatian and 7th International Symposium on Agriculture: Proceedings, Opatija: University of Zagreb, pp. 193-197.

Radžele-Šulce A., Krieviņa A., Siliņa L. (2012) Agrārā sfēra un tās galveno nozaru attīstība Latvijā: zinātniska monogrāfija/Agriculture and the development of its main sectors in Latvia: scientific monograph. Jelgava: LLU, 204 lpp.

Krieviņa A. (2011) Evaluation of the Dairy Sector Based on the Value of Dairy Products Created. Economics and Social Science Research in Food, Agriculture, Environment and Development: EAAE PhD Workshop Proceedings, Nitra: Slovak University of Agriculture, pp. 528-536.

Krieviņa A., Leimane I. (2011) Comparison and Selection of Strategies to Increase the Value Added of Latvian Dairy Sector. Economics and Management: Current Issues and Perspectives, Siauliai: Siauliau University, pp. 158-168.

Krieviņa A., Miglavs A. (2011) Comparative Strategy and Efficiency Analysis of Milk Production Chains in Different EU Countries. Traditions, Innovations, Sustainability: X. Wellmann International Scientific Conference Proceedings, Hódmezővásárhely: University of Szeged, pp. 66-72.

Krieviņa A. (2010) Evaluation of Resource Price Preferences and Resource Utilization Efficiency in Dairy Sector. Research for Rural Development: Proceedings of the 16th International Scientific Conference, Volume 2, Jelgava: LLU, pp. 84-91.

Krieviņa A. (2010) Milk Price Distribution and Factors in Value Adding Chain. Economic Science for Rural Development: Proceedings of the International Scientific Conference, No 21, Jelgava: LLU, pp. 116-121.

Krieviņa A. (2009) Effect of Concentration and Specialization on Value Added in Dairy Sector. Economic Science for Rural Development: Proceedings of the International Scientific Conference, No 20, Jelgava: LLU, pp. 133-139.

Krieviņa A. (2009) Impact of Capital Investments on Value Added in Dairy Sector. Research for Rural Development: Proceedings of the 15th International Scientific Conference, Jelgava: LLU, pp. 263-270.

Krieviņa A., Leimane I. (2008) Dekoratīvo koku un krūmu potenciālo eksporta tirgu analīze (Analysis of Potential Export Markets of Decorative Trees and Shrubs). Economic Science for Rural Development: Proceedings of the International Scientific Conference, No 15, Jelgava: LLU, pp. 59-65.

Leimane I., Krieviņa A., Svilāns A. (2008) Latvijas stādaudzēšanas nozares ražošanas efektivitātes paaugstināšanas faktori (Factors of Increasing Production Efficiency in the Latvian Nursery Sector). Economic Science for Rural Development: Proceedings of the International Scientific Conference, No 15, Jelgava: LLU, pp. 95-102.

Miglavs A., Leimane I., Krieviņa A. (2008) Iedzīvotāju labklājības attīstība kā tirgus ietilpības prognozēšanas faktors (uz Latvijas stādu tirgus piemēra) (Development of Welfare of Population as a Factor of Forecasting Market Capacity (on the Basis of the Nursery Stock Market of Latvia)). Economic Science for Rural Development: Proceedings of the International Scientific Conference, No15, Jelgava: LLU, pp. 137-141.

Miglavs A., Leimane I., Krieviņa A. (2007) Economic Analysis of the Value Adding Chain in Milk Sector. Economic Science for Rural Development: Proceedings of the International Scientific Conference, No 13, Jelgava: LLU, pp. 69-77.

Vēveris A., Leimane I., Krieviņa A. (2007) Efficiency Analysis of Agricultural Sector in Latvia Compared to other EU Countries. Economic Science for Rural Development: Proceedings of the International Scientific Conference, No 13, Jelgava: LLU, pp. 13-19.