Pārlekt uz galveno saturu

Alberts Auziņš

Struktūrvienības
Bioekonomikas nodaļa
Grāds
Dr. oec.
Amats
Lauksaimniecības attīstības un ekonomisko attiecību daļas vadītājs/ pētnieks

E-pasts: alberts.auzins[at]arei.lv

Lauksaimniecības attīstības un ekonomisko attiecību daļa

Darbības virzieni

Lauksaimniecības, pārtikas pārstrādes un citu nozaru ekonomiskā analīze

Politikas (ES, nacionālās instrumentu analīze un novērtēšana

Investīciju un dažādu ekonomisko lēmumu efektivitātes novērtēšana, risku analīze

Galvenie sasniegumi

2016.g. veikts īscirtmeta atvasāju (SRC) jeb enerģētisko koku audzēšanas ekonomiskās efektivitātes novērtējumus, izmantojot naudas plūsmas diskontēšanas metodi un vērtējot pilnu SRC dzīvesciklu. Cik zināms, iepriekš šāda noveda novērtējumi SRC audzēšanai Latvijā nav veikti.

2008.g. beigās un 2009.g. sākumā tika samērā precīzi prognozēts Latvijas ekonomiskās krīzes 2008.g.-2010.g. dziļums un garums, izmantojot indikatīvu prognozēšanas metodi. Prognoze tika publicētā 2009.g. LU rakstu krājumā. Prognoze par gaidāmo krīzes dziļumu un ilgumu bija būtiski precīzāka nekā Finanšu Ministrijas prognoze, kā arī citi oficiālo institūciju tā laika publiskotās prognozes.

2007.g. tika izstrādāta un aprobēta metode PVN likmes izmaiņu ietekmes novērtēšanai. Metodes pamatā ir pieņēmumus, ka visi tirgus dalībnieki cenšas maksimizēt savu labumu (piem., pārdevēji – peļņu).

2007.g. promocijas darba izstrādes ietvaros radīta jauna metode investīciju un citu lēmumu pieņemšanai riska apstākļos – noteiktas pakāpes rezultātu neiestāšanās (iestāšanās) varbūtību izmantošanas metode. Šobrīd metode Latvijā un citur pasaulē plaši netiek izmantota. Taču tai plašs izmantošanas potenciāls, it īpaši apstākļos pēc pasaules ekonomiskās krīzes, kad daudzas tradicionālās lēmumus pieņemšanas metodes, kas balstās uz pieņēmumiem par labi diversificētiem portfeļu turētājiem, simetriskiem varbūtību sadalījumiem utt., izrādījās neefektīvas. Šo metodi ir iespējams lietot praktiski jebkura ekonomiska lēmuma (lēmuma, kura mērķis ir lēmuma pieņēmēja labklājības palielināšana) pieņemšanai riska apstākļos. Šī metode ļauj iespējas darījumu (opciju) novērtēšanai izmantot tīrās tagadnes vērtības vērtēšanas (NPV) metodi (tradicionālo metožu izmantošanas gadījumā nav iespējams veikt opciju novērtēšanu, izmantojot NPV).

Dalība projektos

Auziņš. A. Cost-benefit analysis of technologies for alternative use of grass biomass from grasslands. 17th International scientific conference "Engineering for rural development" : proceedings, Jelgava, Latvia, May 23 - 25, 2018 Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Latvian Academy of Agricultural and Forestry Sciences. - Jelgava, 2018. - Vol. 17, 1795.-1803.lpp. <ind. Scopus> - <ind. Crossref> - <ind. EBSCOhost Academic Search Complete>

Projekts LG 216/032 „Ātraudzīgo kokaugu stādījumu ierīkošanas potenciāla analīze Vidzemes plānošanas reģionā (Identification of suitable areas for SRC production in Vidzeme planning region)” (2016.g.)

SEG atļautās emisijas apjoma samazināšana un Latvijas lauksaimniecība. Iespējamās ietekmes uz Latvijas sabiedrību sākotnējs novērtējums. (2014.g.)

ES reformētās lauksaimniecības atbalsta tiešmaksājumu sistēmas ieviešanas pamatscenāriji un to ietekmes novērtējums (2014.g.)

Biogāze no cūku šķidrmēsliem. Ekonomiskie aspekti. – sadarbībā ar LLKC lauku tīklu, ārpus LVAEI (2013.g.)

Diferencētas pievienotās vērtības nodokļa likmes atsevišķām pārtikas grupām ietekme uz šo produktu patēriņu un šo produktu ražotāju konkurētspēju – ārpus LVAEI (2007.g.)

Linu nozares attīstības iespēju ekonomiskais izvērtējums un rīcības programmas izstrāde (2007.g.)

Teorētiskā zemes cena un zemes nomas maksa, ko veido ar ražošanu nesaistītie platībmaksājumi Latvijā, un šo platībmaksājumu sadalījums atsevišķām ekonomiskām grupām (2005.g.)

Publikācijas

Auziņš.A. Triangulāro varbūtību sadalījumu izmantošana riska imitēšanā // 50. RTU starptautiskā zinātniskā konference [elektroniskais resurss] : RTU IEVF Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskā konference (SCEE’2009), 2009. gada 15.–16. oktobris. – Rīga: izdevniecība, 2009. – CD ROM.

Auziņš.A. Ekonomisko krīžu dziļuma un ilguma indikatīva prognozēšana // Ekonomika. Vadības zinātne – Rīga: Latvijas Universitāte, 2009. – 240.-250. lpp. – Latvijas Universitātes raksti, 743. sēj.

Effect of Value Added Tax Rate Changes on Market Equilibrium / A.Auziņš, A.Nipers, V.Kozlinskis // Management Theory And Studies For Rural Business And Infrastructure Development: Research papers 13 (2). – Kaunas: Lithuanian University of Agriculture (Kaunas), 2008. – 15.-22.lpp.

Auziņš A. Lēmumu kontroles problēmas un risinājumi riska apstākļos // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti 3.sērija, Ekonomika un uzņēmējdarbība, 16.sēj.: Uzņēmējdarbība un vadīšana (2008). – Rīga : RTU Izdevniecība, 2008. – 9.-14.lpp.

Auziņš.A. Informācijas novērtēšana, izmantojot noteiktas pakāpes rezultātu neiestāšanās (iestāšanās) varbūtību izmantošanas metodi // Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas : starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie raksti, Rīga, 2006. gada 21.-23. septembrī. – Rīga : RTU Izdevniecība, 2007. – 10.-15.lpp.

Auziņš.A, Baranovskis.N. The Evaluation of Investment Projects Financed with Debt Under Conditions of Risk: a New Approach // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 3.sēr., Ekonomika un uzņēmējdarbība. – 15.sēj.: Uzņēmējdarbība un vadīšana (2007), 9.-15.lpp.

Auziņš.A. Iespējas darījumu (opciju) novērtēšana, izmantojot tīrās tagadnes vērtības vērtēšanas metodi // Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības problēmas: starptaut. zin. konferences zin. raksti: Rīga, 2005. g. 13.‑15. okt. – Rīga: RTU Izdevniecība, 2006. – 10.-18.lpp.