Pārlekt uz galveno saturu

Ilze Dimante

Struktūrvienības
Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļa
Grāds
PhD
Amats
Pētniece/ Priekuļu daļas vadītāja
Tālrunis
+371 64130162

E-pasts: ilze.dimante[at]arei.lv

Dalība projektos

Apvārsnis 2020 projekti:
2017. - 2021. – projekta izpildītājs, LIVESEED, Nr. 727230, “Boosting organic seed and plant breeding across Europe” (Bioloģiskās lauksaimniecības nozares pilnveidošana, veicinot bioloģiskās sēklaudzēšanas un selekcijas attīstību Eiropā)


Latvijas Zinātnes padomes projekti:

2020.- 2022. – Izpildītājs (doktorants), FLPP, Nr. lzp-2019/1-0371, “Potato breeding for low input and organic farming systems: nitrogen use efficiency and quality aspects of potato protein” (Slāpekļa izmantošanas spēja un proteīna kvalitātes aspekti kartupeļu šķirņu izveidē integrētajai un bioloģiskajai saimniekošanas sistēmām)


Valsts pētījumu programmas:
2014.-2017. Izpildītājs. AREI „Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā” – AgroBioRes, Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana kvalitatīvu un veselīgu pārtikas produktu izstrādei – PĀRTIKA

2011.-2013. Izpildītājs. VPP programmas Nr.5 „Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes) ” 3.1. projekts „Augsnes kā galvenā resursa ilgtspējīga izmantošana drošu un kvalitatīvu pārtikas un lopbarības izejvielu ieguvei no plašāk audzētajām laukaugu sugām”


ES struktūrfondu projekti:
2018.- 2021. Izpildītājs. ELFLA programma Sadarbība 16.2. Projekts Nr.17-00-A01620-000007 “Cietes kartupeļu ražošanas cikla tehnoloģijas posmu pilnveidošana un ieviešana. JOGLA”.

2011.-2013. Izpildītājs. Interreg ESTLAT programmas projekts „Baltic Organic potato for the World Market BALTORGPOTATO” (Bioloģiskie kartupeļi no Baltijas pasaules tirgum).


Citi projekti:

No 2010. ZM subsīdiju projekts „Kultūraugu genofonda saglabāšana”.

No 2012. ZM subsīdiju projekts Selekcijas materiāla novērtēšana integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu tehnoloģiju ieviešanai. 


 

Publikācijas


Dimante I., Mežaka I., Gaile Z. 2019. The effect of Minituber Weight on their Field Performance under a Northern European environment. Agronomy Research, 17 (2), 396–407. https://doi.org/10.15159/ar.19.063 
<ind. Scopus> - <ind. Web of Science> - <ind. Crossref> - <ind. CAB Abstracts> - <ind. EBSCOhost Academic Search Complete>

Dimante I., Gaile Z. 2018. Assessment of potato plant development from Minitubers. Agronomy Research, 16 (4), 1630 – 1641. https:/doi.org/10.15159/AR.18.179
 <ind. Scopus> - <ind. Web of Science BIOSIS Citation Index> - <ind. EBSCOhost Academic Search Complete> - <ind. CAB Abstracts>

Konošonoka I. H., Skrabule I., Dimante I., Kokare A., Kronberga A. 2017. Application of near-infrared reflectance spectroscopy for detection of acrylamide content in potato crisps and bread. Acta Biol. Univ. Daugavp., 17 (2): 185 – 191.
 <ind. Web of Science BIOSIS Citation Index>- <ind. CAB Abstracts>

Dimante I., Gaile Z., Skrabule I. 2017. The effect of potato (Solanum tuberosum L.) minituber weight on seed yield and its size distribution. Potato Research. - Vol. 60(1): Abstracts of the third meeting of the section agronomy and physiology of the EAPR,  93-94. 
 < ind. Web of Science>

Dimante I.; Gaile Z. 2015. The effect of potato (Solanum tuberosum) minituber size on plant development and seed yield.  Nordic View to Sustainable Rural Development, p.175. 
<ind. Web of Science> - <ind. CAB Abstracts> - <ind. EBSCOhost Academic Search Complete>

Dimante I., Gaile Z. 2015. The effect of planting density on potato (Solanum tuberosum L.) minituber number, weight and multiplication rate. Research For Rural Development 2015. Annual 21th International Scientific Conference Proceedings. V.1, 27-33.
<ind. Scopus> - <ind. Web of Science> - <ind. EBSCOhost Academic Search Complete> - <ind. CAB Abstracts> - <ind. AGRIS>

Dimante I., Gaile Z. 2014. Potato minitubers technology – its development and diversity: A review. Research For Rural Development 2014. Annual 20th International Scientific Conference Proceedings. V. 1, 69-76. 
<ind. Scopus> -  <ind. Web of Science> -  <ind. EBSCOhost Academic Search Complete> - <ind. CABI> - <ind. AGRIS>

Dimante I., Gaile Z. 2018. Kartupeļu mikroaugu audzēšanas apstākļu vienkāršošana pēdējā pasāža var uzlabot sīkbumbuļu audzēšanas efektivitāti. Ražas svētki "Vecauce - 2018", Zinātniskā semināra rakstu krājums. 29-32. lpp.
 <ind. AGRIS>

Dimante I. 2013. Kartupeļu izlases sēklas (minibumbuļu) audzēšanas izvērtējums Valsts Priekuļu LSI. Ražas svētki "Vecauce 2013".Lauksaimniecības augstākajai izglītībai Latvijā - 150. Zinātniskā semināra rakstu krājums. Jelgava, LLU, 37- 40.lpp.
<ind. AGRIS>

Skrabule I., Būmane S., Piliksere D., Vaivode A., Dimante I., Mūrniece I., Krūma Z. 2013. Audzēšanas tehnoloģiju ietekme uz kartupeļu ražas kvalitāti. Lauksaimniecības zinātne veiksmīgai saimniekošanai, zinātniski praktiskās konferences raksti, 60-64. lpp.
  <ind. AGRIS> - <ind. CAB Abstracts> - <ind. CABI electronic resource>


Pārējās zinātniskās publikācijas (t.sk. konferenču tēzes)

Skrabule I., Dimante I., Vojevoda L. 2018. Application of yield and starch content stability evaluation in a potato breeding programme. 19th EAPR Breeding and varietal assesment section and EUCARPIA section potatoes joint meeting, Rostock-Warnemunde, Germany, 2018., p. 56. 

Skrabule I., Dimante I., Mežaka I. Konošonoka I.H., Vojevoda L. 2018. Implementation of advanced methods in potato breeding program. Environmental and Experimental Biology, Abstracts of the 7th Baltic Genetics Congress, Riga, October 24-27, V.16, Nr.3, p.260.

Dimante I., Gaile Z. 2018. Evaluation of benefits and losses of minitubers production as affected by increased potato in vitro plants density under greenhouse conditions.10th World Potato Congress. 27-31 May 2018, Cusco, Peru. Abstract book, p. 86.

Dimante I., Gaile Z., Skrabule I. 2016. The effect of potato (Solanum tuberosum L.) minituber weight on seed yield and its size distribution. 3rd meeting of the Section of Agronomy and Physiology of EAPR, Programme and abstracts, p. 44.

Dimante I., Gaile Z. 2014. A case study on current potato (Solanum tuberosum L) minitubers production in Latvia and its further prospects. Proceedings of the 19th Triennial Conference of the European Association for Potato Research, 6 to 11 July 2014, Abstract book (apendix), p. 191.

Skrabule I., Vaivode A., Piliksere D., Dimante I., Murniece I. 2014. The influence of cropping system on cooking quality of potato genotypes. Proceedings of the 19th Triennial Conference of the European Association for Potato Research, 6 to 11 July 2014, Abstract book (apendix), p. 184. 

Skrabule I., Būmane S., Piliksere D., Vaivode A., Dimante I., Mūrniece I., Krūma Z. 2013. Audzēšanas tehnoloģiju ietekme uz kartupeļu bumbuļu kvalitāti. Vietējo resursu ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes), Rakstu krājums, 202-206.

Skrabule I., Vaivode A., Piliksere D., Būmane S., Dimante I.,   Mūrniece I., Krūma Z. 2013. Nutritional quality of potatoes depending on farming system. Proceedings 2nd international symposium on agronomy and physiology of potato (ed. H. Součkova). Prague, Czech Republic. 91-97. ISBN 978-80-86940-52-6

Dimante I., Serafinovica S., Skrabule I., Tsahkna A., Hansons A. Baltic Organic Potato for the World Markets (BALTORGPOTATO) – increasing of economic competitiveness of stakeholders involved in organic potato food production chain. Proceedings 2nd international symposium on agronomy and physiology of potato (ed. H. Součkova). Prague, Czech Republic. P. 213 (Abstract). ISBN 978-80-86940-52-6

Skrabule I., Vaivode A., Piliksere D., Būmane S., Dimante I., Murniece I., Kruma Z. 2013. The content of relevant substances to human health in tubers of potato varieties with different flesh colour. Crop breeding and managment for environmentally friendly farming: Research results and achievments, programme and abstracts, Priekuli, p. 63.

Skrabule I., Bumane S., Piliksere D., Vaivode A., Dimante I., Murniece I., Kruma Z. 2013. Quality traits of potato genotypes grown in different cropping systems. Book of abstracts EAPR and EUCARPIA congress „The challenges of improving both quality and resistance to biotic and abiotic stresses in potato”. Heviz, Hungary, p. 22.

Skrabule I., Bumane S., Piliksere D., Vaivode A., Dimante I., Murniece I., Kruma Z. 2012. „Yield quality of potato as affected by cropping system”. NJF seminar 457 Sustainable Agriculture in the Baltic See Region with focus on climate change. NJF Report, V.8, (7), p. 74.

Bumane S., Skrabule I., Piliksere D., Vaivode A., Dimante I., Murniece I., Kruma Z. 2012. Influence of growing technology on quality of potato. Material of the International Scientific Conference. Diversity in Plant Breeding and Agriculture: Strategies for Healthy Lifestyle. Organised by State Stende Cereals Breeding Institute, Latvian Society of Geneticists and Breeders, Nordic Genetic Resources Center. Talsi, Latvia, p. 44. 

Dimante I., Skrabule I. 2011. Potato (Solanum tuberosum L.) genetic resources – essential source of genotypical diversity for breeding of innovative potato varieties.  Abstracts of the 18th Triennial Conference of the Europian Association for Potato Research, Oulu, Finland, p. 214.

Populārzinātniskās publikācijas

Skrabule I., Dimante I. 2019. Kartupeļi. Lauku Avīzes tematiskā avīze. Nr. 296 (9), 64 lpp

Dimante I. Skrabule I. 2019. Vai Eiropa gatava jaunajai bioloģiskās lauksaimniecības regulai? AgroTops. - Nr.12 (2019), 22-24.lpp. 

Skrabule I., Dimante I. 2016. Precīzās lauksaimniecības metodes kartupeļu laukā. Precīzā laukkopība. Agrotops bibliotēka. 16-19.lpp

Skrabule I., Dimante I. 2014. Precīzās lauksaimniecības metodes kartupeļu laukā. Agrotops, 11 (207), 22-24.lpp.

Skrabule I., Dimante I. 2014. Novērtēsim kartupeļus! Saimnieks, Nr.6(120), 52-54.lpp

Dimante I., 2014. Augu audu kultūru metodes. To izmantošana lauksaimniecībā. Agrotops. Nr 1(197), 39-41. 

Dimante I. 2012. Kā iegūt augstražīgu kartupeļu sēklu . Agrotops 03, 30-31. lpp.

Dimante I., Skrabule I. (2010) Kartupeļu sēklaudzēšanas darbs – pamats veseliem un augstražīgiem sēklas kartupeļiem. Saimnieks, 4 (70), 36.-38. lpp. un 5 (71) 31. lpp.

Skrabule I., Dimante I. (2010) Kartupeļu sēklas bumbuļi - tas ir kaut kas īpašs, Dārzā, 04 (40), 36-38.lpp