Pārlekt uz galveno saturu

Optimāli uztvērējaugu izmantošanas risinājumi pārrobežu upju- Venta un Lielupe- baseinu piesārņojuma mazināšanai

Projekta līmenis
Starptautiskie projekti
Programma vai projekta veids
Interreg V-A Latvia-Lithuania Cross Border Cooperation Programme 2014 - 2020
Projekta īstenošanas laiks
01.04.2017.- 30.09.2019.
Projekta nosaukums angliski
Optimal catch crop solutions to reduce pollution in the transboundary Venta and Lielupe river basins
Projekta vadītājs

 Dr.geogr. Pētris Lakovskis 

Projekta partneri
Lietuvas Vides politikas centrs, Aleksandra Stulginska universitāte
Finansēšanas avots
ERAF
Projekta koordinators

Lietuvas Vides politikas centrs

Ar 2017. gada aprīli Agroresursu un ekonomikas institūts kā projekta partneris, kopā ar Aleksandra Stulginska universitāti, vadošā partnera - Lietuvas Vides politikas centrs vadībā uzsācis Interreg V-A Latvija– Lietuva Programmas 2014-2020 projekta “Optimāli uztvērējaugu izmantošanas risinājumi pārrobežu upju- Venta un Lielupe- baseinu piesārņojuma mazināšanai“, īstenošanu.

Venta un Lielupe ir pārrobežu upes, kuru baseini Latvijā un Lietuvā joprojām cieš no ūdens piesārņojuma problēmām. Kaut arī abās valstīs veikts ievērojams darbs ūdens piesārņojuma samazināšanai, un ir panākts būtisks pilsētu radītā piesārņojuma samazinājums, vēl joprojām nepietiekoši tiek risināts lauksaimnieciskās ražošanas radītais izkliedētais piesārņojums. Līdz ar to, stiprinot abu valstu sadarbību un apvienojot Latvijas un Lietuvas ekspertu un ieinteresējošo pušu centienus, ir nepieciešams izstrādāt kopēju metodoloģiju un stratēģiju, lai novērstu lauksaimniecisko piesārņojumu un uzlabotu ūdenstilpņu ekoloģisko stāvokli un mazinātu piesārņojuma noplūdi uz Baltijas jūru.

 

Projekta vispārējais mērķis– paaugstināt pārrobežu upju Ventas un Lielupe baseinu apsaimniekošanas efektivitāti, nodrošinot kopīgu koncepciju lauksaimniecības radītā piesārņojuma samazināšanā. Projekts vērsts uz uztvērējaugu kā viena no daudzsološākajiem agrovides pasākumu risinājumiem potenciāla un ekonomisko aspektu izvērtēšanu un to audzēšanas potenciāla pārbaudi Latvijā un Lietuvā. 

Projekta specifiskie mērķi:

  • Izmantojot ekonomisko analīzi, noteikt optimālo uztvērējaugu shēmas lauksaimnieciskā piesārņojuma samazināšanai;
  • Izstrādāt pamatojumu dažādu uztvērējaugu audzēšanasshēmu izmaksām un ieguvumiem, kas palīdzēs izvēlēties optimālo stratēģiju gan no vides, gan saimniecības ekonomiskā aspekta;
  • Lai rosinātu praktiķus audzēt uztvērējaugus, ierīkot demonstrējumu laukus un organizēt informatīvas lauku dienas;
  • Izstrādāt ieteikumus un rīcības plānus politikas veidotājiem saistībā ar uztvērējaugu izmantošanu Ventas un Lielupes baseinu teritorijās.

Projekta mērķis ir apvienot Latvijas un Lietuvas vides un lauksaimniecības speciālistu centienus rast optimālus risinājumus lauksaimniecības piesārņojuma samazināšanai, izvērtēt piesārņojuma samazināšanas nepieciešamību un potenciālu un veicināt agrovides pasākumu plašāku pielietošanu, demonstrēt saistītās izmaksas un ieguvumus, tādējādi sekmējot abu valstu vides un lauksaimniecības ekspertu, lauksaimnieku un to organizāciju sadarbību ūdens resursu apsaimniekošanā.

Uztvērējaugu audzēšana – efektīvs risinājums ūdens piesārņojuma mazināšanai

Lauksaimnieciskā darbība ir viens no nozīmīgākajiem virszemes ūdeņu piesārņojuma avotiem ar slāpekļa savienojumiem. Lai gan aizvien lielāka uzmanība tiek pievērsta dažādām vides iniciatīvām lauksaimnieciskajā praksē, pašlaik īstenotie pasākumi joprojām nav pietiekami, lai sasniegtu labu Baltijas jūras vides stāvokli.hfgj

Situācija Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu (UBA) teritorijās Latvijā un Lietuvā nav izņēmums - tur joprojām ir daudz ūdensteču un ūdenstilpju, kuras skārušas piesārņojuma problēmas. Lielupes upes baseina ūdensobjektu ekoloģiskais stāvoklis lauksaimnieciskās darbības ietekmes dēļ tiek uzskatīts par sliktāko gan Lietuvā, gan Latvijā. Piesārņojums ar augu barības vielām (nitrātiem) ūdenstecēs un ūdenstilpēs pēdējos gados ir palielinājies.

Vajadzība risināt ūdenstilpju problēmas mudināja lauksaimniecības un vides ekspertus kopīgi meklēt vispiemērotākos pasākumus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu lauksaimniecības praksi un dabas resursu saglabāšanu. Pēdējos gados ir ievērojami pieaugusi interese par uztvērējaugiem, kas sniedz ieguldījumu ne tikai vides aizsardzībā, bet dod labumu arī lauksaimniekiem.

Šī gada septembrī pēc divu gadu darba Lietuvas Vides politikas centra vadībā un kopā ar partneriem no Vītauta Dižā universitātes pabeigts projekts “Optimāli uztvērējaugu izmantošanas risinājumi pārrobežu upju- Venta un Lielupe- baseinu piesārņojuma mazināšanai“, kurš tika atbalstīts programmā Interreg V-A Latvija– Lietuva Programmas 2014-2020.

Projekta mērķis bija paaugstināt pārrobežu upju Ventas un Lielupe baseinu apsaimniekošanas efektivitāti, nodrošinot kopīgu koncepciju lauksaimniecības radītā piesārņojuma samazināšanā. Projekts vērsts uz uztvērējaugu audzēšanu kā vienu no daudzsološākajiem agrovides pasākumu risinājumiem potenciāla un ekonomisko aspektu izvērtēšanu un to audzēšanas potenciāla pārbaudi Latvijā un Lietuvā.

Lai veicinātu uztvērējaugu plašāku izmantošanu, tika ierīkoti demonstrējumi un organizētas informatīvās lauku dienas, Agroresursu un ekonomikas institūta zinātnieki kopā ar partneriem pētīja uztvērējaugu audzēšanas praksi ārvalstīs, sagatavoja ieteikumus par uztvērējaugu atbalsta pasākumiem un nosacījumiem. Tika izstrādāts lēmumu pieņemšanas atbalsta rīks, lai palīdzētu lauksaimniekiem atrast optimākos risinājumus uztvērējaugu audzēšanā katras saimniecības vajadzībām.

Mēs esam priecīgi dalīties ar Jums ar projekta rezultātiem, kuri ir publicēti mūsu mājas lapā.


Results of the CATCH POLLUTION project

In September, 2019, after two years of intensive work together with project leading partner Center for Environmental Policy and partners from Vytautas Magnus University Agriculture Academy (VDUŽŪA) (Lithuania) and Institute of Agricultural Resources and Economics(AREI) (Latvia), we finished implementation of the project “Optimal catch crop solutions to reduce pollution in the transboundary Venta and Lielupe river basins” (LLI-49 CATCH POLLUTION) which was supported by the Interreg V-A Latvia-Lithuania Cross Border cooperation programme 2014-2020.

The main objective of the project was to investigate catch crop potentials to reduce agricultural pollution in the transboundary Venta and Lielupe RBDs, extend the existing knowledge about catch crops and quantify their potential environmental effects and benefits, support farmers in decision making, and initiate a dialog between farmers, experts and stakeholders about future developments of agri-environmental measures in Latvia and Lithuania.

To facilitate a wider application of catch crops, project experts prepared recommendations for catch crop support and guidance on the required implementation actions. The decision support tool was elaborated to help farmers in finding catch crop options best suiting to the needs of their farm.

We are happy to share the project results.

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu atbild Vides politikas centrs un nekādos apstākļos nav uzskatāmas par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Project implementation period: April 1, 2017 – September 30, 2019
Project number: LLI-49
Project acronym: CATCH POLLUTION
Project budget: 201 845 EUR
ERDF funding: 171 568 EUR
Project supported by Interreg V-A Latvia-Lithuania Cross Border cooperation programme 2014-2020 http://www.latlit.eu/
More info: www.europa.eu

 

soja

 

 

 

Publicēts: 04/04/2017