Pārlekt uz galveno saturu

Optimāli uztvērējaugu izmantošanas risinājumi pārrobežu upju- Venta un Lielupe- baseinu piesārņojuma mazināšanai

Projekta līmenis
Starptautiskie projekti
Projekta tips
Interreg V-A Latvia-Lithuania Cross Border Cooperation Programme 2014 - 2020
Projekta īstenošanas laiks
01.04.2017.- 31.03.2019.
Projekta nosaukums angliski
Optimal catch crop solutions to reduce pollution in the transboundary Venta and Lielupe river basins
Projekta vadītājs

 Dr.geogr. Pētris Lakovskis 

Projekta partneri
Lietuvas Vides politikas centrs, Aleksandra Stulginska universitāte
Finansēšanas avots
ERAF
Projekta koordinators

Lietuvas Vides politikas centrs

Ar 2017. gada aprīli Agroresursu un ekonomikas institūts kā projekta partneris, kopā ar Aleksandra Stulginska universitāti, vadošā partnera - Lietuvas Vides politikas centrs vadībā uzsācis Interreg V-A Latvija– Lietuva Programmas 2014-2020 projekta “Optimāli uztvērējaugu izmantošanas risinājumi pārrobežu upju- Venta un Lielupe- baseinu piesārņojuma mazināšanai“, īstenošanu.

Venta un Lielupe ir pārrobežu upes, kuru baseini Latvijā un Lietuvā joprojām cieš no ūdens piesārņojuma problēmām. Kaut arī abās valstīs veikts ievērojams darbs ūdens piesārņojuma samazināšanai, un ir panākts būtisks pilsētu radītā piesārņojuma samazinājums, vēl joprojām nepietiekoši tiek risināts lauksaimnieciskās ražošanas radītais izkliedētais piesārņojums. Līdz ar to, stiprinot abu valstu sadarbību un apvienojot Latvijas un Lietuvas ekspertu un ieinteresējošo pušu centienus, ir nepieciešams izstrādāt kopēju metodoloģiju un stratēģiju, lai novērstu lauksaimniecisko piesārņojumu un uzlabotu ūdenstilpņu ekoloģisko stāvokli un mazinātu piesārņojuma noplūdi uz Baltijas jūru.

 

Projekta vispārējais mērķis– paaugstināt pārrobežu upju Ventas un Lielupe baseinu apsaimniekošanas efektivitāti, nodrošinot kopīgu koncepciju lauksaimniecības radītā piesārņojuma samazināšanā. Projekts vērsts uz uztvērējaugu kā viena no daudzsološākajiem agrovides pasākumu risinājumiem potenciāla un ekonomisko aspektu izvērtēšanu un to audzēšanas potenciāla pārbaudi Latvijā un Lietuvā. 

Projekta specifiskie mērķi:

  • Izmantojot ekonomisko analīzi, noteikt optimālo uztvērējaugu shēmas lauksaimnieciskā piesārņojuma samazināšanai;
  • Izstrādāt pamatojumu dažādu uztvērējaugu audzēšanasshēmu izmaksām un ieguvumiem, kas palīdzēs izvēlēties optimālo stratēģiju gan no vides, gan saimniecības ekonomiskā aspekta;
  • Lai rosinātu praktiķus audzēt uztvērējaugus, ierīkot demonstrējumu laukus un organizēt informatīvas lauku dienas;
  • Izstrādāt ieteikumus un rīcības plānus politikas veidotājiem saistībā ar uztvērējaugu izmantošanu Ventas un Lielupes baseinu teritorijās.

Projekta mērķis ir apvienot Latvijas un Lietuvas vides un lauksaimniecības speciālistu centienus rast optimālus risinājumus lauksaimniecības piesārņojuma samazināšanai, izvērtēt piesārņojuma samazināšanas nepieciešamību un potenciālu un veicināt agrovides pasākumu plašāku pielietošanu, demonstrēt saistītās izmaksas un ieguvumus, tādējādi sekmējot abu valstu vides un lauksaimniecības ekspertu, lauksaimnieku un to organizāciju sadarbību ūdens resursu apsaimniekošanā.

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu atbild Vides politikas centrs un nekādos apstākļos nav uzskatāmas par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta Nr: LLI-49

Projekta akronīms: CATCH POLLUTION

Projekta budžets: 230 609 EUR

Projektu atbalsta: Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020

http://www.latlit.eu/ 

More info: www.europa.eu

soja

 

 

 

Publicēts: 04/04/2017