Pārlekt uz galveno saturu

Uztvērējaugu audzēšana – efektīvs risinājums ūdens piesārņojuma mazināšanai

Attēla autors: No AREI arhīva

Lauksaimnieciskā darbība ir viens no nozīmīgākajiem virszemes ūdeņu piesārņojuma avotiem ar slāpekļa savienojumiem. Lai gan aizvien lielāka uzmanība tiek pievērsta dažādām vides iniciatīvām lauksaimnieciskajā praksē, pašlaik īstenotie pasākumi joprojām nav pietiekami, lai sasniegtu labu Baltijas jūras vides stāvokli.

Situācija Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu (UBA) teritorijās Latvijā un Lietuvā nav izņēmums - tur joprojām ir daudz ūdensteču un ūdenstilpju, kuras skārušas piesārņojuma problēmas. Lielupes upes baseina ūdensobjektu ekoloģiskais stāvoklis lauksaimnieciskās darbības ietekmes dēļ tiek uzskatīts par sliktāko gan Lietuvā, gan Latvijā. Piesārņojums ar augu barības vielām (nitrātiem) ūdenstecēs un ūdenstilpēs pēdējos gados ir palielinājies.

Vajadzība risināt ūdenstilpju problēmas mudināja lauksaimniecības un vides ekspertus kopīgi meklēt vispiemērotākos pasākumus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu lauksaimniecības praksi un dabas resursu saglabāšanu. Pēdējos gados ir ievērojami pieaugusi interese par uztvērējaugiem, kas sniedz ieguldījumu ne tikai vides aizsardzībā, bet dod labumu arī lauksaimniekiem.

Šī gada septembrī pēc divu gadu darba Lietuvas Vides politikas centra vadībā un kopā ar partneriem no Vītauta Dižā universitātes pabeigts projekts “Optimāli uztvērējaugu izmantošanas risinājumi pārrobežu upju- Venta un Lielupe- baseinu piesārņojuma mazināšanai“, kurš tika atbalstīts programmā Interreg V-A Latvija– Lietuva Programmas 2014-2020.

Projekta mērķis bija paaugstināt pārrobežu upju Ventas un Lielupe baseinu apsaimniekošanas efektivitāti, nodrošinot kopīgu koncepciju lauksaimniecības radītā piesārņojuma samazināšanā. Projekts vērsts uz uztvērējaugu audzēšanu kā vienu no daudzsološākajiem agrovides pasākumu risinājumiem potenciāla un ekonomisko aspektu izvērtēšanu un to audzēšanas potenciāla pārbaudi Latvijā un Lietuvā.

Lai veicinātu uztvērējaugu plašāku izmantošanu, tika ierīkoti demonstrējumi un organizētas informatīvās lauku dienas, Agroresursu un ekonomikas institūta zinātnieki kopā ar partneriem pētīja uztvērējaugu audzēšanas praksi ārvalstīs, sagatavoja ieteikumus par uztvērējaugu atbalsta pasākumiem un nosacījumiem. Tika izstrādāts lēmumu pieņemšanas atbalsta rīks, lai palīdzētu lauksaimniekiem atrast optimākos risinājumus uztvērējaugu audzēšanā katras saimniecības vajadzībām.

Mēs esam priecīgi dalīties ar Jums ar projekta rezultātiem, kuri ir publicēti mūsu mājas lapā.


Results of the CATCH POLLUTION project

In September, 2019, after two years of intensive work together with project leading partner Center for Environmental Policy and partners from Vytautas Magnus University Agriculture Academy (VDUŽŪA) (Lithuania) and Institute of Agricultural Resources and Economics(AREI) (Latvia), we finished implementation of the project “Optimal catch crop solutions to reduce pollution in the transboundary Venta and Lielupe river basins” (LLI-49 CATCH POLLUTION) which was supported by the Interreg V-A Latvia-Lithuania Cross Border cooperation programme 2014-2020.

The main objective of the project was to investigate catch crop potentials to reduce agricultural pollution in the transboundary Venta and Lielupe RBDs, extend the existing knowledge about catch crops and quantify their potential environmental effects and benefits, support farmers in decision making, and initiate a dialog between farmers, experts and stakeholders about future developments of agri-environmental measures in Latvia and Lithuania.

To facilitate a wider application of catch crops, project experts prepared recommendations for catch crop support and guidance on the required implementation actions. The decision support tool was elaborated to help farmers in finding catch crop options best suiting to the needs of their farm.

We are happy to share the project results.

Pievienots 30/09/2019