Pārlekt uz galveno saturu

2014. gads

Ekonomikas dažādošanas pasākumu izpēte laukos

Šo atskaiti sagatavoja Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas instutūta (LVAEI) Lauku attīstības novērtēšanas nodaļas (LANN) pētnieki A.Vēveris un J.Hāzners, iesaistot nodaļas pētniekus un ekspertus (P.LakovskiZ.MiķelsoniL.DambiņuE.Bengu). Pētījumā iesaistīti ārējie eksperti J. Ozoliņš (SIA"Uzņēmumu vadības ekspertu birojs”) un K. Naglis-Liepa (LLU) sakaņā ar līgumiem. 


LEADER pasākumu un 3.2.1.pasākuma rezultāti (iespēju robežās ietverot arī 2004- 2006.g. periodu) un to ietekme uz uzņēmējdarbības attīstību lauku teritorijās

Pētījumu īstenojušas LVAEI pētnieces dr.oec. Agnese Krieviņa un mg.sci. Ieva Leimane sadarbībā ar LANN darbiniekiem.


Diferencētas likmes ieviešanas iespējas BDUZ apakšpasākumā

Evaluation of differentiated rates in submeasure - Maintaining biodiversity in grasslands

Atskaite sagatavota LVAEI LANN vides eksperta dr. geogr. P. Lakovska vadībā. Tās sagatavošanā piedalījās vairāki eksperti – prof. Dz. Kreišmane jautājumos par zālāju ražīgumu un apsaimniekošanu, dr. geogr. S. Rūsiņa – par zālāju bioloģisko daudzveidību un apsaimniekošanu, dr. oec. V. Bratka – par likmes aprēķinu BDUZ apakšpasākumā. Pārskata rezultāti un atziņas prezentēti ZM darba grupas sanāksmē par BDUZ apakšpasākumu, kā arī daļēji jau izmantoti sagatavotajā jaunajā LAP 2014-2020 iekļautajā BDUZ aapkšpasākuma aprakstā.


SKREJVABOĻU IZPLATĪBA UN TO ATŠĶIRĪBAS DAŽĀDĀS AGROCENOZĒS

Prevalence of ground beetles in different agrocenoses

Pētījumu veica Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta koleopteroloģisko pētījumu grupa. Pētījuma realizēšanā piedalījās Dr. biol. Maksims Balalaikins, Dr. biol. Aleksandrs Aniščenko un Msc. biol. Kristīna Aksjuta.

Atskaiti sagatavoja: BALTIJAS KOLEOPTEROLOĢIJAS BIEDRĪBA Dr. biol. Maksims Balalaikins 


2007.-2013. gadā VPM, BLA, Natura 2000 vai MLA atbalstīto zālāju botāniskās daudzveidības novērtējums

Botanical diversity of permanent grasslands supported with Single area payments and under measures Natura 2000, Organic farming and Less favoured areas payments

Atskaiti sagatavoja Solvita Rūsiņa. Atsevišķu datu analīzē, aprakstu un attēlu sagatavošanā, kā arī datu bāžu izstrādē un datu ievadīšanā piedalījās Lauma Kupča un LVAEI LANN darbinieki Pēteris Lakovskis un Liene Dambiņa.


LEADER pasākumu un 3.2.1.pasākuma rezultāti (iespēju robežās ietverot arī 2004-2006.g. periodu) un to ietekme uz uzņēmējdarbības attīstību lauku teritorijās

Pētījumu īstenojušas LVAEI pētnieces dr.oec. Agnese Krieviņa un mg.sci. Ieva Leimane sadarbībā ar LANN darbiniekiem.


Lauku attīstības programma 2007 - 2013 2.ass lauksaimniecības pasākumu ekonomiskās ietekmes analīze, integrējot vides aspektus

Darbu veikuši Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institute (LVAEI) Lauku attīstības novērtēšanas nodaļas (LANN) pētnieki Dr.oec. A.Vēveris un Dr. geogr. P.Lakovskis sadarbībā ar nodaļas darbiniekiem. Izsakam pateicību Dr.oec. M.Melecei par sniegtajiem ieteikumiem darba uzlabošanai.