Pārlekt uz galveno saturu

Elita Benga

Struktūrvienības
Bioekonomikas nodaļa
Grāds
Mg.sc.ing
Amats
Lauku attīstības novērtēšanas daļas vadītāja, pētniece
Tālrunis
67167908

E-pasts: elita.benga[at]arei.lv

Lauku attīstības novērtēšanas daļa

Darbības virzieni

Lauku telpas attīstība

Galvenie sasniegumi

Lauku attīstības un zivsaimniecības rīcības programmu novērtēšanas sistēmas izveide 

Dalība projektos

Lauku attīstības programmas (LAP) 2007-2013 ex-post novērtējums (2015.-2016.) projekta vadītāja

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalsta pasākumu programmas 2014-2020 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana (2015.g.-2020.g.) projekta vadītāja

Lauku attīstības programmas (LAP) 2014-2020 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana ( 2015.-2020.g.) projekta vadītāja

Eiropas Sociālā fonda projektā „Inovatīvu reģionālās attīstības diagnostikas instrumentu izstrāde” (vienošanās Nr. Nr.2013/0057/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/065) (2014.-2015.)projekta koordinatore

Akvakultūras daudzgadu stratēģisko pamatnostādņu Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN)(2013.g.) projekta vadītāja

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalsta pasākumu programma 2014-2020 sākotnējais  (ex-ante) novērtējums un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN) (2012.-2014.g.) projekta vadītāja

Lauku attīstības programmas projekta 2014.-2020.gadam sākotnējā (Ex-ante) novērtējuma un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN) (2012.-2013.g.) projekta vadītāja

Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai (ZRP) 2007-2013 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas uzturēšana (2012.-2015.g.) projekta vadītāja

Lauku attīstības programmas (LAP) 2007-2013 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas izveidošana un uzturēšana (2009.-2015.g) projekta vadītāja

Publikācijas

Benga E., Hāzners J. Zivju produkcija un tās noieta iespējas. Zivsaimniecības gada grāmata. 82.-86.lpp. (pieejams: http://laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/llkc-zivsaimniecibasgadagramata2018_web.pdf)


Benga E. (2016) Economic impacts of semi-subsistence farm support measure of Latvian Rural Development Programme 2007-2013. In: Annual 22nd International Scientific Conference “Research for Rural Development 2016”, Jelgava, Latvia, May 18-20.   ISSN 1691-4031.

Veveris, A., Hazners, J., Benga, E. (2016). Perspective Development of New Species in Latvian Aquaculture. // Economic Science for Rural Development 2016, Vol.41. Proceedings of the International Scientific Conference, Jelgava. ISSN 1691-3078, ISSN 2255-9930 (online), ISBN 978-9984-48-223-1. Abstracted / Indexed: ISI Web of Science, AGRIS, CAB Abstracts and EBSCO Host Academic Search Complete.

Ozolins, A., Veveris, A., Benga, E. (2015). The Role of EU Funds in Diversification of Rural Economy in Latvia. // 21th Annual  International Scientific Conference “Research for Rural Development 2015”. (ISSN 1691-4031 (print), ISSN 2255-923X (online) Indexed: Web of Science; Elsevier SCOPUS; AGRIS; CAB ABSTRACTS; EBSCO Academic Search Complete.

Hāzners J., Benga E., Vēveris A. (2014) Evaluation of Latvian Rural Development Programme Measures with Propensity Score Matching. In: Proceedings of the 2nd International Conference on Environment, Energy, Ecosystems and Development (EEEAD 2014). Proceedings of the 2nd International Conference on Business Administration, Marketing and Economics (BAME 2014), Athens, Greece, November 28‐30, 2014, pp. 57-61. ISBN: 978-1-61804-255-2.

A.Veveris, P.Lakovskis, E.Benga. Economic aspects of LFA and Organic Farming payments in Latvia. // Publicēts zinātniskā žurnālā Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, Vol.36 No.2,3.  A.Stulginskis University, Kaunas, 2014. ISSN 1822-6760 (print), ISSN 2345-0355 (online). Indexed: EBSCOhost: Business Source Complete, Ulrich`s and IndexCopernicus.

Zobena A., Lace I., Benga E. Service provision and social cohesion in rural areas: interaction between commuting, mobility and the residential preferences in Latvia http://ageconsearch.umn.edu/handle/126119 , 2012.