Pārlekt uz galveno saturu

Artūrs Prauliņš

Struktūrvienības
Bioekonomikas nodaļa
Grāds
Dr. oec.
Amats
Pētnieks

E-pasts: arturs.praulins[at]arei.lv

Agrobiznesa informācijas un analīzes daļa

Darbības virzieni

Lauku saimniecību darbības ekonomiskā analīze

Publikācijas

Bratka V., Prauliņš A. Value added as a measure of production efficiency of farms in Latvia in the EU context. Journal of Management. Vadyba (ISSN 1648-7974, EBSCO), 2015, Nr. 2(27), pp. 41-50.

Prauliņš A., Bratka V. Ethical and socially responsible behaviour of tax advisers: The case of moral beliefs. Social Research (ISSN1392-3110), 2014, Nr. 3(36), pp. 153-163.

Prauliņš A., Bratka V. The peculiarities of financial management practices in small businesses. – Journal of Management. Vadyba (ISSN 1648-7974) 2014, Nr. 2(25), pp. 97-106.

Prauliņš A. К вопросу о применении и оценке эффективности политики налогового стимулирования инноваций. - Journal of Management. Vadyba (ISSN 1648-7974), 2013, Nr. 2(23), с. 77-87.

Prauliņš A. Some issues in innovation policy evaluation. - Journal of Management. Vadyba (ISSN 1648-7974), 2013, Nr. 1(22), pp. 7-17.

Prauliņš A., Melece L. Lauku saimniecību pamatlīdzekļu atražošanas analīze Latgalē. - Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāls (ISSN 1691-5828). Rēzeknes Augstskola, Reģionālistikas zinātniskais institūts, 2012., Nr. 1(4), 293.-310. lpp.

Bratka V., Prauliņš A. Darba ražīgums Latvijas piena lopkopības saimniecībās ES kontekstā // Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāls (ISSN 1691-5828). Rēzeknes Augstskola, Reģionālistikas zinātniskais institūts, 2012, Nr. 1(4), 69.-87. lpp.

Melece L., Prauliņš A. Implementation Issues of Agri-environment Measures in Latvia’s Regions. – Social Research (ISSN 1392-3110), Siaulia University, 2011, Nr. 4(25), pp. 16-26.

Праулиньш А., Братка В. Сравнительный анализ процесса воспроизводства основных средств фермерских хозяйств стран Балтии в аспекте экономической безопасности. - Национальные интересы: приоритеты и безопасность (ISSN 2073-2872), изд-во Финансы и кредит, 2011, Nr. 39(132), с. 70-80.

Праулиньш А. Использование трудовых ресурсов в растениеводческих хозяйствах Латвии. – Rakstu krāj.: Kapitał ludzki w procesie przemian Europy Środkowej i Wschodniej. Aspekty makroekonomiczne i regionalne. [Regional Development. Role of Human Capital in Development of the Countries and Regions of Central and Eastern Europe] ISBN 978-83-7285-557-2 / Scientific editor W. Kosiedowski. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom organizatora”, Poland, 2010, с. 609-619.

Prauliņš A. Comparative Analysis of Subsidies on Investment in Latvian Farms. - Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists (ISSN 1508-3535). 2010, Vol. XII, No. 6, pp. 143-149.

Bratka V., Prauliņš A. Latvijas lauku saimniecību saņemto atbalsta maksājumu salīdzinošā analīze mikroekonomiskajā griezumā. – Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāls (ISSN 1691-5828). Rēzeknes Augstskola, Latgales Tautsaimniecības pētījumu institūts, 2010., Nr. 1 (2), 30. - 41. lpp.

Bratka V., Dambiņa L., Prauliņš A. Baltijas valstu lauku saimniecību neto pievienotā vērtība kā darbības efektivitātes rādītājs. – Rakstu krāj.: Sabiedrība un kultūra (ISSN 1407-6918). Liepājas universitāte, 2009., XI sējums, 481. - 488. lpp. 

Melece L., Prauliņš A., Popluga D. Organic Farming in Latvia: Development and Economic Issues. - Žemės ūkio mokslai (ISSN 1392-0200; CAB Abstracts). Lithuanian Academy of Sciences, 2009, T. 16, Nr. 3 - 4, pp. 148-156.

Melece L., Prauliņš A., Popluga D. Some Issues of CAP Implementation in Latvia: Regional Inequality Aspects. – The Structural Changes in the Rural Areas and Agriculture in the Selected European Countries (ISBN 978-83-7658-088-3). National Research Institute of Agricultural and Food Economics (Warsaw, Poland), 2009, Nr. 128.1, pp. 180-193.

Bratka V., Prauliņš A. Efficiency of Borrowed Capital in Latvian Agricultural Holdings. - Economics and Management (ISSN 1822-6515). Kaunas University of Technology, Faculty of Economics and Management, 2009, Nr. 14, pp. 138-144.

Bratka V., Prauliņš A. Diversity of Farm Indebtedness in Latvia and Poland: a Comparative Study. – Problems of World Agriculture (ISBN 978-83-7583-132-0). Warsaw University of Life Sciences, 2009, Volume 6 (XXI), pp. 10 – 25.

Bratka V., Prauliņš A. Impact of the accession to the EU on the performance of agricultural holdings in the Baltic States and Poland: a comparative study. – Problems of World Agriculture. Warsaw University of Life Sciences, 2008, Volume 3 (XVIII), pp. 14 – 25.

Bratka V., Prauliņš A. Some Issues in Valuation and Renewal of Fixed Assets in Latvian Agricultural Holdings. – Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šiaulių Universitetas. Socialinių Mokslų fakultetas, 2007, volume 1(8), pp. 37-46.

Bratka V., Prauliņš A. Calculation of Replacement Value of Fixed Assets for the Purpose of FADN in Latvia.- Rakstu krāj.: The Economic and Social Issues of Sustainable Development. Ekonomiczno - społeczne problemy rozwoju zrównoważonego. Volume III / Scientific editor Bartosz Mickiewicz. Szczecin: Agricultural University in Szczecin, Faculty of Economics and Food Management Organization, 2007, pp. 5-12.