Pārlekt uz galveno saturu

Priekšlikumi Vides pārskatam par Rīcības programmas Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2021.–2027.gada

Attēla autors: No AREI arhīva

Rīcības programma Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2021.–2027.gadam (RP 2021-2027) ir dokuments ar mērķi panākt konkurētspējīgu zivsaimniecības nozari un ilgtspējīgus ūdens dzīvos resursus veselīgas un drošas pārtikas un kvalitatīvas un  ilgtspējīgas dzīves vides nodrošināšanai.

Saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta trešās daļas 1. punktu par Stratēģisko novērtējumu, un  atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” RP2021-2027 tiek veikts stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN). SIVN ietvaros ir sagatavots vides pārskats.  Rakstiskus priekšlikumus vai atsauksmes ar norādi “Priekšlikumi Vides pārskatam par Rīcības programmas Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2021.–2027.gada” līdz 2021.gada 15. janvārim var iesniegt pa pastu Latvijas Hidroekoloģijas institūtam Voleru iela 4, Rīga, LV-1007 vai arī elektroniski uz e-pasta adresi hydro@latnet.lv. Juridiskām personām norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un datumu.

Pievienots 15/12/2020