Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēts promocijas darbs par zivsaimniecības nozares konkurētspēju - sveicam un lepojamies!

Attēla autors: No AREI arhīva

2019. gada 30.decembrī Rīgas Tehniskās universitātes Vadībzinātnes un ekonomikas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē AREI pētniece INESE BIUKŠĀNE aizstāvēja promocijas darbu “Latvijas zivsaimniecības nozares konkurētspējas novērtēšana klastera ietvaros” ("EVALUATION OF COMPETITIVENESS OF THE LATVIAN FISHERIES SECTOR IN THE FRAMEWORK OF THE CLUSTER") ekonomikas doktora grāda iegūšanai.

Latvijas ekonomikas attīstībā zivsaimniecībai vienmēr ir bijusi būtiska nozīme. Valstī ir labi attīstītas zvejniecības un zivju produkcijas ražošanas tradīcijas, kas galvenokārt balstās uz vietējiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča zivju izejvielu resursiem.

Akvakultūru ir iespējams attīstīt kā alternatīvu zivju izejvielu ieguves avotu, kur, izmantojot iekšējo ūdeņu zivju resursu bāzi, paveras plašas iespējas papildināt tirgū pieprasītos zivju krājumus, tādējādi sekmējot rūpnieciskās zvejas un apstrādes, atpūtas zvejniecības un makšķerēšanas tūrisma ilgtspējīgu attīstību.

Pēdējos gados ir aktualizējies uzskats, ka viens no faktoriem, kas stimulē konkurētspēju, ir klasterizācija. Zivsaimniecības nozares klastera konkurētspējas novērtēšana un tās veicināšana ir aktuāls jautājums ne tikai zinātnieku, bet arī zivsaimniecības nozares politikas veidošanā un īstenošanā iesaistīto institūciju un nozares uzņēmumu vidū. Pētījumu par nozares klastera konkurētspēju ir salīdzinoši maz, turklāt tieši par zivsaimniecības nozares klastera konkurētspēju pētījumu praktiski nav, tāpēc rodas problēmas konkurētspējas novērtēšanā. Ņemot vērā Latvijas zivsaimniecības nozares seno vēsturi un tradīcijas, attīstības potenciālu un spēju ražot pasaules tirgū konkurētspējīgu produkciju, kā arī nozares sektoru savstarpējo mijiedarbību un atkarību, būtiska loma ir zivsaimniecības nozares klastera konkurētspējas novērtēšanai un stiprināšanai. Izmantojot pieejamos dabas resursus un ES finanšu instrumentu sniegtās atbalsta iespējas, kā arī piedaloties ES Kopējās zivsaimniecības politikas veidošanā, Latvijas zivsaimniecības nozarei paveras plašas iespējas konkurētspējas veicināšanā.

Pievienots 02/01/2020