Pārlekt uz galveno saturu

Lauku attīstības novērtēšanas daļa

Daļas vadītājas kontaktinformācija

Elita Benga Mg.Sc.ing. daļas vadītāja elita.benga[at]arei.lv, tel. 67167908

Lauku attīstības novērtēšanas daļa (LANN) sākusi darbu 2009.gada janvārī. Daļas mērķis ir veikt pētījumus par Kopējās lauksaimniecības un zivsaimniecības politikas nozīmi un devumu Latvijas lauku teritorijas attīstībā gan sociālekonomiskā aspektā, gan ilgtspējīgā dabas resursu izmantošanā. Pēc Zemkopības ministrijas (ZM) deleģējuma LANN veic Lauku attīstības programmu (LAP) un Zivsaimniecības rīcības programmas (ZRP) novērtēšanu, regulāri veicot datu apkopošanu no dažādām datu bāzēm, to analīzi un aptaujas par minētajās programmās īstenotajiem pasākumiem, un veicot tematiskos pētījumus saskaņā ar darba plānu. Novērtējumu ietvaros tiek sagatavoti ceturkšņa ziņojumi un tematiskās izpētes.

Sākotnēji daļā tika veikti pētījumi saistībā ar Lauku attīstības programmas (LAP) ieviešanu. Kopš 2012. gada LANN veic pētījumus un novērtējumus arī saistībā ar Eiropas zivsaimniecības fonda Rīcības fonda ieviešanu.

LANN pētnieciskā darbība ir tieši saistīta ar Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta prioritārajām pētniecības jomām, t.i. agrāro ekonomiku un lauksaimniecības un zivsaimniecības politiku. Daļas darbības ietvaros tiek īstenoti šādi pētnieciskie virzieni:

  • Kopējās lauksaimniecības un zivsaimniecības politikas nozīme, ietekme uz lauku ekonomiku un dabas resursu izmantošanu Latvijā
  • Apdzīvotas un ilgtspējīgi apsaimniekotas lauku vides saglabāšana

Ddaļā strādā 7 darbinieki, gan pētnieki, gan eksperti, taču atbilstoši pētījumu tematikai tiek piesaistīti arī citi dažādu nozaru zinātnieki un eksperti no citām Latvijas zinātniskajām institūcijām (piem., LLU, LU, BIOR, Silava). Daļas darbinieki pārstāv LVAEI vairākās darba grupās un komitejās, kā arī regulāri piedalās zinātniskajās konferencēs.