Pārlekt uz galveno saturu

EX-ANTE

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums 

Atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums,” Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam projektam (pils teksts pieejams Zemkopības ministrijas mājas lapā https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/klp-nakotne?id=17169#jump), kā nacionāla līmeņa plānošanas dokumentam, tiek veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, kura vides pārskats tiek nodots sabiedriskajai apspriešanai līdz 2021. gada 30. novembrim. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums atrodams šeit.

KLP Stratēģiskā plāna aktuālā versija (ar visu aktuālo SIVN pielikumā) ir atrodama šeit.

Plašāka informācija par KLP nākotni ir atrodama šeit