Pārlekt uz galveno saturu

Sallija Ceriņa

Struktūrvienības
Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļa
Grāds
Dr. oec.
Amats
Vadošā pētniece
Tālrunis
+371 64130162

E-pasts: sallija.cerina[at]arei.lv

Darbības virzieni

Agrārā ekonomika

Galvenie sasniegumi

Izgudrojumu patents Nr. 14932 B, Mežizstrādes blakusproduktus saturoša premiksa lietošana dējējvistu barībā, 20.12.2015, Starptautiskās klasifikācijas indekss A23K1/00, A61K36/15

Izgudrojumu patents Nr. 14568 B, Premiksa sastāvs lauksaimniecības dzīvnieku un putnu barības sagatavošanai, 20.12.2012, Starptautiskās klasifikācijas indekss A23K1/00, A61K36/15, A61K1/16

Dalība projektos

Atbilstošu dējējvistu šķirņu izpēte bioloģiski audzētu vistu olu komercražošanai Latvijā, izmantojot dažādu barību, Nr. 18-00-A01612-000025, AREI sadaļas projekta vadītāja Dr.oec. S. Ceriņa, 2018-2021.

LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju starptautiskās sadarbības projektu pētniecībā un inovācijās veicināšana (Nr.1.1.1.5/18/I/004). Projekta vadītāja Dr.agr. S. Ceriņa, 2018-2022. 

ES 7. ietvara projekts Nr. FP7 KBBE-2013-7-613781, Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply for food and feed (EUROLEGUME). Projekta vadītāja Dr.agr. A.Kronberga, 2014-2017.

Norvēģijas finanšu instruments, Nr. NFI/R/2014/11, Innovative approach to hulless spring cereals and triticale use from health perspective. Projekta zinātniskā vadītāja Dr.agr. A.Kronberga, 2015-2016.

ERAF Nr.2015/0020/2DP/2.1.1.3.3./15/IPIA/VIAA/013, LLU un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai. Projekta vadītāja Dr.agr. A.Kronberga, 2015.

ERAF Nr.2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/034, Inovatīvu putnkopības produktu ieguve izmantojot mērķtiecīgas lopbarības sastāvdaļas uz mežizstrādes atlieku bāzes. Projekta vadītājs Dr. habil.agr., med.vet. A. Jemeļjanovs, 2010.-2013.

ERAF Nr.2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/099. Jaunu barības līdzekļu izstrāde cūkkopības un putnkopības nozaru produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanai, Projekta vadītājs Dr. habil.agr., med.vet. A. Jemeļjanovs, 2010.-2013.

Valsts pētījumu programma Nr. 2010.10-4/VPP-5/4, Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes)” 3. projekta „Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA)” 3.1. apakšprojekts „Augstvērtīgas briežkopības produkcijas ieguve ilgtspējīgas saimniekošanas apstākļos. Projekta vadītājs Dr. habil.agr., med.vet. A. Jemeļjanovs, 2010.-2013.

Valsts pētījuma programma Agrobiotehnoloģijā. Nr. 9 „Inovatīvas tehnoloģijas augstvērtīgu, drošu un veselīgu pārtikas produktu ieguvei no ģenētiski, fizioloģiski un bioķīmiski daudzveidīga augu un dzīvnieku izejmateriāla”. Projekta Nr. 4 „Dzīvnieku ģenētisko, fizioloģisko un bioķīmisko pazīmju izpēte augsti kvalitatīvas, veselīgas un drošas dzīvnieku izcelsmes pārtikas ieguvei”. Projekta vadītājs Dr. habil.agr., med.vet. A. Jemeļjanovs, 2010.-2013.2006.–2009.

LZM Subsīdiju projekts 030507/S90, Liellopu, kazu, aitu, cūku, putnu, briežu un trušu turēšana un ēdināšana kvalitatīvas produkcijas ieguvei bioloģiskās lauksaimniecības saimniecībās. Projekta vadītājs Prof., Dr.agr., J. Nudiens, 2007.

LZP sadarbības projektā 06.0039.3, Ilgtspējīgas lopkopības produktu ieguves sistēmas izstrāde, balstoties uz mājdzīvnieku genotipu. Projekta vadītāji: Prof., Dr.agr., J. Nudiens, Dr.biol. Ī.I. Vītiņa. 2006.–2009. 

Publikācijas

Proskina L., Cerina S., Zeverte-Rivza S. 2016. Faba beans as an alternative protein source forbroiler chicken feed. Economic Science for Rural Development 2016: proceedings of the international scientific conference, No. 41 Rural Development and Entrepreneurship. Bioeconomy. Home Economics. Jelgava: LLU, pp. 265–273, ISSN 1691-3078; ISSN 2255-9930 on line; ISBN 987-9934-8466-1-8.

Proskina L., Cerina S. 2015. Economic Efficiency of Feeding A Protein Concentrate Additive to Broiler Chickens. Economic Science for Rural Development 2015: proceedings of the international scientific conference, No. 37 Production and Co-operation in Agriculture. Jelgava: LLU, pp. 59–66, ISSN 1691-3078; ISSN 2255-9930 on line; ISBN 978-9984-48-180-7.

Konosonoka I.H.,  Osmane B., Cerina S.,  Krastina V., Vitina I.I., Valdovska A. 2015. Feeding technology impact on broiler productivity and instestinal tract microflora. Engineering for Rural Development: proceedings of 14th International Scientific Conference, Vol14. Jelgava: LLU, pp.126-132. ISSN 1691-5976.

Proskina L., Cerina S. .2014. Investigations on apple pomace used in red deer nutrition. Economic Science for Rural Development 2014: proceedings of the international scientific conference, No. 34 Production and Co-operation in Agriculture. Jelgava: LLU, pp. 59–66, ISSN 1691–3078; ISSN 2255-9930 on line; ISBN 987-9934-8466-1-8.

Ceriņa S. 2013. Inovatīvi risinājumi putnkopības produktu ražošanā Latvijā: promocijas darbs ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskā grāda iegūšanai Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas apakšnozarē / zin. vad. Irina Pilvere. - Jelgava: LLU, 154. lpp.

Ceriņa S. 2013. Inovatīvi risinājumi putnkopības produktu ražošanā Latvijā = Innovative solutions to producē poultry products in Latvia: promocijas darba kopsavilkums ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskā grāda iegūšanai Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas apakšnozarē / zin. vad. Irina Pilvere. - Jelgava: LLU, 67. lpp. Pilns teksts: http://llufb.llu.lv/dissertation-summary/agricultural-production/SallijaCerina_promoc_d_kopsavilkums_2013_LLU_EF.pdf.

Vītiņa Ī.I., Krastiņa V., Ceriņa S., Proškina L., Jemeļjanovs A., Zītare I., Lujāne B. 2013. Ābolu atspiedu (spiedpalieku) izmantošana staltbriežu ēdināšanā un to ietekme uz dzīvnieku veselību = Investigations on apple pomace used in red deer nutrition and its impact on animals' health. Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes): valsts pētījumu programma, 2010-2013: rakstu krājums. - Rīga, 231.-235. lpp.

Vītiņa Ī.I., Ceriņa S., Krastiņa V., Jansons I., Proškina L., Jemeļjanovs A., Lujāne B., Aņenkova R., Daugavietis M. 2013. Egļu skuju ekstraktvielu piedeva staltbriežu barības devās ziemas periodā = Feed supplement of spruce needle extractives in winter feed rations of red deer. Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes): valsts pētījumu programma, 2010-2013: rakstu krājums. - Rīga, 236.-240. lpp.

Cerina S., Vitina I.I. 2013. Bioeconomic aspects of functional egg production. 20 th International Conference KRMIVA 2013, Book of Abstracts. p. 108. ISSN 1847-2370.

Vitina I.I. Cerina S., Jansons J., Krastina V., Daugavietis M., Polis O., Korica M., Anenkova R. Lujane B. 2013. Functional poultry maeat enriched with biologically active substances from spruce needles extractives. 20 th International Conference KRMIVA 2013, Book of Abstracts, p. 112. ISSN 1847-2370.

Sterna V., Jemeļjanovs A., Vītina I., Krastina V., Cerina S., Konosonoka I.H., Aņenkova R. 2013. The effect of dietary Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) on egg biochemical composition and quality. World`s Poultry Science Journal Vol. 69, suppl. book of abstracts of XV European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products, XXI European Symposium on the Quality of Poultry Meat, p. 108. ISSN 0043-9339.

Vītiņa I., Krastiņa V., Jemeļjanovs A., Konošonoka I., Ceriņa S., Antone U., Daugavietis M. 2013. Influence of spruce needles extractives feeding on broiler chicken meat composition. Book of Abstracts of the 64th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Book of abstracts No. 19 (2013), p. 118. ISSN 1382-6077, ISBN: 978-90-8686-228-3.

Vītiņa Ī. I. Krastiņa V., Ceriņa S., Aņenkova R. 2013. Putnu gaļas ražošana. No: Latvijas iedzīvotāju pārtikā lietojamās gaļas raksturojums (2013) Red. A.Jemeļjanovs. LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts „Sigra”, 2013. 210.-254. lpp. ISBN 978-9984-49-968-0.

Polis O., Korica A., Vītiņa Ī., Krastiņa V., Ceriņa S., Jansons J., Jemeļjanovs A., Aņenkova R., Lujane B. 2013. Use of new feed ingredients on the basis of tree foliage extractives. 13th SGEM Geo conference on Nano, Bio And Green – Technologies For A Sustainable Future, www.sgem.org., SGEM Conference Proceedings, pp. 331-338. ISBN 978-619-7105-06-3, ISSN 1314-2704 DOI:10.5593/SGEM2013/BF6/S25.039 abstact http://sgem.org/sgemlib/spip.php?article3554.

Jansons I., Vitina I.I., Krastina V., Jemeljanovs A., Cerina S., Lujane B., Osmane B., Proskina L. 2013. Pasture grass conversion in digestive tract of red deer over different grazing periods. Revitalising Grasslands to Sustain our Communities: Proceedings 22nd International Grassland Congress, Sydney, Australia, 15-19 September 2013 / Ed. D.L.Michalk et.al. – Orange New South Wales, 2013. – pp.-834-835.

Osmane B., Jansons I., Jemeljanovs A., Cerina S., Proskina L. 2013. Legumes – a high quality protein source in Latvian animal feed. Revitalising Grasslands to Sustain our Communities: Proceedings 22nd International Grassland Congress, Sydney, Australia, 15-19 September 2013 / Ed. D.L.Michalk et.al. – Orange New South Wales, 2013. – pp.-505-506.

Vītiņa I., Krastiņa V., Jemeļjanovs A., Ceriņa S., Mičulis J., Aņenkova R., Lujāne B., Markovs K., Daugavietis M. 2012. Effect of extractive substances from spruce needle biomass on eggs production and quality. Chemical Technology. - Vol. 62, No. 4, p.40-44. ISSN: 1392-1231 DOI: http://dx.doi.org/10.5755/j01.ct.62.4.3120 Pilns teksts: http://www.chemtech.ktu.lt/index.php/Chem/issue/view/186.

Cerina S. 2012. Characteristics of Poultry Meat Production in the European Union Member States. In: Economic science for rural development 2012: Proceedings of the International scientific conference Nr. 29. Resources and cooperation. Resources and sustainable consumption. Production and cooperation in primary and secondary agriculture. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava. pp. 57–65, ISSN 1691–3078 ISBN 978–9934–8304–2–6.

Vītiņa I., Krastiņa V., Jemeļjanovs A., Daugavietis M., Ceriņa S., Mičulis J., Aņenkova R., Lujāne B., Markovs K. 2012. Effect of extractives substances from spruce needles biomass on egg production and quality. Cheminė Technologija, Volume 62, No. 4, pp. 40–44. ISSN 1392 – 1231.

Cerina S., Vītina I., Krastina V., Butka M., Jemeljanovs A., Anenkova R. 2012. Poultry Meat Production and Quality Improvement. In: Proceedings of the 19th Baltic and Finish Poultry Conference. World`s Poultry Science Association Latvian Branch, Rīga, pp. 9–18, ISBN 978–9984–49–633–7.

Vītina I., Cerina S., Jemeljanovs A., Anenkova R. Daugavietis M., Dreimane I., Rozenfelde A. 2012. Effect of Neutral Extractive Substances from Spruce Needles Biomass on Fatty Acid Composition of Eggs. In: Proceedings of the 19th Baltic and Finish Poultry Conference. World`s Poultry Science Association Latvian Branch, Rīga, pp. 66–71, ISBN 978–9984–49–633–7.

Cerina S. 2012. Effects and expenses of spruce needles extractives in broiler chicken feeding. P0639 In: CIGR-AGENG 2012 International Conference of Agricultural Engineering: Agriculture & Engineering for a Healthier Life" International Conference of Agricultural Engineering. CIGR–AgEng 2012, Valencia, ISBN–10 84–615–9928–4; ISBN–13978–84–615–9928–8. CIGR–AGENG 2012 – Full papers: pdf–P0639, Tiešsaistes piekļuve: http://cigr.ageng2012.org/images/fotosg/tabla_137_C0639.pdf.

Vītiņa Ī.I., Krastiņa V., Jemeļjanovs A., Ceriņa S., Lujāne B. 2012. Jauns proteīna koncentrāts broilercāļu ēdināšanā = New protein concentrate additive in broiler chicken feeding. In: Zinātniski praktiskā konference Zinātne Latvijas Lauksaimniecības Nākotnei: Pārtika, Lopbarība, Šķiedra un Enerģija. Raksti= Proceedings Scientific and practical Conference Research for Future of Latvia Agriculture: Food, Feed, Fiber and Energy. Jelgava, pp. 235–239, ISBN 978–9984–48–059–6.

Vitina I., Krastina V., Jemeļjanovs A., Cerina S., Jansons I., Anenkova R., Lujane B. 2012. Influence of Extractives Substances Additives from Spruce Needles Biomass on Eggs Production and Quality. In: Proceedings of the First International Symposium on Animal Science. Book I. University of Belgrade Faculty of Agriculture Institute for Zootechnique, Belgrade, Serbia, pp. 164–170, ISBN 978–86–7834–164–9.

Vītiņa I., Krastiņa V., Jemeļjanovs A., Daugavietis M., Ceriņa S., Mičulis J., Aņenkova R., Lujāne B., Markovs K. 2012. Effect of extractives substances from spruce needles biomass on egg production and quality. In: 7th Baltic Conference on Food Science and Technology, FOODBALT2012, Innovative and Healthy Food for Consumers, Conference program and abstracts. Kaunas, p. 140, ISBN 987–609–02–0415–3.

Daugavietis M., Spalvis K., Polis O., Korica A., Vītiņa Ī., Krastiņa V., Jmeļjanovs A., Ceriņa S. 2012. Premiksa sastāvs lauksaimniecības dzīvnieku un putnu barības sagatavošanai. Patenti un Preču Zīmes. - Nr.12 (2012), 1691.lpp.

Sterna V., Jemeljanovs A., Vitina I., Krastina V., Cerina S. 2012. Comparison of Broilercicken meat Fat Fed Different Diets. In: Fats, Oils and Lipids: from Science and Technology to Health. Book of Abstracts. 10 th Euro fed Lipid Congress. Cracow, Poland, p. 289.

Sterna V., Jemeljanovs A., Vitina I., Krastina V., Cerina S. 2011. The possibility to increase linoleic acid in the laying hens egg / 2011 9th Euro Fed Lipid congress „Oils, fats and lipids for a healthy and sustainable world”, Rotterdam, Germany, 18-21 September 2011 / European Federation for the Science and Technology of Lipid. - Rotterdam, 2011. - 1.pdf. MDA-015.

Cerina S., Krastina V., Vitina I.I. 2011. Production and expenses of innovative composition broiler chicken meat in Latvia. In: Agronomy Research, Volume 9. (Food/Feed Quality, Safety and Risks in Agriculture, Special issue 2). Saku, Estonia. pp. 383–388, ISSN 1406–894X.

Vitina I.I., Krastina V., Jemeljanovs A., Sterna S., Cerina S., Bosenko A., Sargautis D. 2011. New protein additive in brolier chicken feeding. NJF Report. Swedish University of Agricultural Sciences. - Uppsala, 2011. - Vol.7, No.3: Food, feed, fuel and fun - nordic light on future land use and rural development : book of abstracts of the 24th NJF congress and of the 2nd Nordic feed science conference; (2011), B116 180.

Jemeļjanovs A., Krastiņa V., Vītiņa Ī.I., Ceriņa S. 2011. Jaunas barības līdzekļu kombinācijas broilercāļu gaļas kvalitātes uzlabošanai. Patenti un Preču Zīmes. - Nr.2 (2011), 187.lpp., Nr.11 (2010), 1639.lpp.

Vitina I.I., Krastina V., Daugavietis M., Miculis J., Cerina S. 2011. Applying spruce needles extractives in broiler chicken feeding. In: Agronomy Research, Volume 9. (Food/Feed Quality, Safety and Risks in Agriculture, Special issue 2). Saku, Estonia. pp. 509–515, ISSN 1406–894X.

Cerina S., Krastina V., Vitina I.I. 2011. The Rapeseed Oil Impact on Broiler Chicken Meat Quality. In: 13th International Rapeseed Congress: Proceedings (CD), Prague Congress Centre, Czech Republic. pp. 489–492, ISBN 978–87065–33–4.

Cerina S., Krastiņa V., Vītiņa Ī.I. 2010. Economic Profitability of Innovative Composition of Broiler Chicken Meat Production in Latvia. In: Gyvulininkysté Animal Husbandry: Scientific Articles, No 56. International conference “Risk factors in the process of animal feeding and their implication on food quality”Institute of Animal Science of Lithuanian Veterinary Academy. pp. 29-36. ISSN 1392-6144.

Ceriņa S. 2010. Innovative composition poultry products production. In: Research for Rural Development: Annual 16th International Scientific Conference Proceedings, Volume No. 2. Jelgava: Latvia University of Agriculture. pp. 92-97. ISSN 1691-4031.

Цериня С.В., Емельянов А.В., Витиня И.В., Крастиня В.Э. 2010. Влияние содержания линолевой кислоты в рационе птиц на уровень холестерина в мясе бройлеров и яицах кур несушек. Под ред. Кудинов А.П., Крылова Б.В. Высокие технологии, фунламентальные и прикладные исследования в физиологии и медицинe: Сборник трудов первой международной научно-практической конференции, Том 4. Россия, Санкт-Петербург: Издательство Политехнического университета, с. 290-298. ISBN 978-5-7422-2858-5.

Ceriņa S., Krastiņa V., Vītiņa Ī.I. 2010. The Innovative Composition of Broiler Chicken Meat Production. In: The 18th Baltic Poultry Conference. Research works. Papers and abstracts. Vinius, p.23-30. ISBN 978-609-420-092-2

Ceriņa S., Jemeļjanovs A., Krastiņa V. 2010. Inovatīva sastāva broilercāļu gaļas ieguve = Obtaining of Innovative Composition of Broiler Chicken Meat production. No: Latvijas Lauksaimniecības universitāte Veterinārmedicīnas fakultāte. Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna. Starptautiskās zinātniskās konferences raksti. Jelgava, 36.-42. lpp. ISSN 1407-1754.

Vītiņa Ī.I, Kratiņa V., Ceriņa S. 2010. New Protein Additive in Broiler Chicken Feeding. In: Baltic Animal Breeding XV Conference. Latvia, p. 132-135. ISBN 978-9949-426-26-3.

Jemeljanovs A., Cerina S., Konosonoka I.H. 2010. Economic losses resulting from subclinical mastitis in dairy cows / // Book of Abstracts of the 61st Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Heraklion, Greece, August 23th-27th, 2010. – Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2010. – (Book of abstracts / European Association for Animal Production; N 16). – P.147.

Ceriņa S. 2010. The Expenses of Producing for the Innovative Composition of Broiler Meat Production. 3rd Annual International Conference on Agriculture Research. Abstarct Book Athens Institute for Education and Research, Agriculture. Pieejams: http://www.atiner.gr/abstracts/2010ABST-AGR.pdf  ISBN: 978-960-6672-82-8.

Ceriņa S., Pilvere I. 2010. Bioeconomic Aspects of the Innovative Composition of Broiler Chicken Meat Production. In: Economic Science for Rural Development: Proceedings of the International Scientific Conference, No 21. Jelgava, p. 57-65. ISSN 1691-3078 ISBN 978-9984-9937-8-2.

Ceriņa S. 2010. Cūkgaļas tirgus situācija pasaulē un Latvijā / 2010 AgroTops. - Nr.2 (2010), 50.-51.lpp P/1225.

Ceriņa S., Vītiņa Ī., Kratiņa V., Mičulis J. 2009. Bioeconomical aspects of functional egg obtaining. In: Proceedings of the XVII Baltic and Finnish Poultry Conference. Estonia: Elva:, OÜ Castanea p. 26-30. ISBN-13: 978-9949-18-663-1.

Vītina I., Kratiņa V., Jemeļjanovs A., Basenko A., Sargautis D., Ceriņa S., Mičulis J. 2009. Innoprotein additive obtained from bioethanol production by-products using in broiler chickens diets. In: Proceedings of the XVII Baltic and Finnish Poultry Conference. Estonia: Elva:, OÜ Castanea, p.22-25. ISBN-13: 978-9949-18-663-1.

Osmane B., Konosonoka I.H., Sterna V., Jemeljanovs A., Jansons I., Lujane B., Cerina S., Strazdina V. 2009. Innovative veal production. Proceedings of the international scientific conference on nutraceuticals and functional foods „Food and Function 2009”, Žilina, Slovakia, June 8th-12th 2009. - Žilina, 2009. - 83.lpp.

Vitina I.I., Krastina V., Jemeljanovs A., Miculis J., Cerina S., Konosonoka I.H. 2009. Increasing possibilities of lycopene in poultry meat and egg yolk // Book of Abstracts of the 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Barcelona, Spain, August 24th-27th, Wageningen: Wageningen Academic Publishers, (Book of abstracts / European Association for Animal Production; N 15). ISBN 978-90-8686-121-7, ISSN 1328-6077 P.41.

Sterna V. Jemeljanovs A., Jansons I., Vlad A.D., Lujane B., Cerina S., Strazdina V. 2009. Improved composition of meat fat by nutrition. In: Lipids, Fats and Oils from knowlidge to application: book of abstracts7th EuroFed Lipid Congress, Graz. [elektroniskais resurss].-Tiešsaiste https://va.gdch.de/wwwdata/abstracts/5872/5872_0167.pdf.

Ceriņa S. 2009. Liellopu gaļas kvalitātes vērtējums un situācija Latvijas tirgū / 2009 Saimnieks LV. - Nr.10(64) (2009), 62.-63.lpp., Nr.11(65) (2009), 66.lpp.P/1700.

Osmane B., Vītiņa Ī.I., Krastiņa V., Mičulis J., Ceriņa S. 2009. Possibilities to increase concentration of lycopene in poultry meat and egg yolk // Food and function. Proceedings of the International Scientific Conference on Nutraceuticals and Functional Foods, June 8th-12th 2009, Zilina, Slovakia. ISBN: 978-80-970168-1-4. P.84.

Sterna V., Jemeljanovs A., Konosonoka I.H., Jansons I., Lujane B., Cerina S., Strazdina V. 2009. Innovative veal production. Book of abstracts of the 60th annual meeting of the European Association for Animal Production, Barcelona, Spain, August 24th - 27th, 2009 / European Federation of Animal Science. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2009. - 55.lpp.

Vītiņa Ī.I., Ceriņa S. 2009. Pēc gada – vienoti noteikumi gaļas cāļu labturībai // Agro Tops. – Nr.10 (146) (2009, oktobris), 52.

Jemeļjanovs A., Zītare I., Vītiņa Ī.I., Ošmane B., Šterna V., Sjakste T., Krastiņa V., Ceriņa S. 2009. Izejvielas dzīvnieku izcelsmes pārtikai. Agro Tops. Nr.12 (148), decembris, 52.-54. lpp.  P/1225.

Lujāne B., Ceriņa S. 2009. Latvijā audzējamo gaļas liellopu šķirņu raksturojums (arī bioloģiskajās saimniecībās) // Saimnieks LV. Jūnijs Nr. 5 (59)/2009. 72.

Ceriņa S., Lujāne B. 2009. Liellopu gaļas kvalitātes vērtējums un situācija Latvijas tirgū // Saimnieks LV. Novembris Nr. 10 /2009. 62.

Lujāne B., Ceriņa S. 2009. Liellopu gaļas kvalitātes vērtējums // Agro Tops. – Nr.7 (143) (2009, jūlijs), 54-55.

Vītiņa Ī.I., Krastiņa V., Mičulis J., Ceriņa S.. 2008. Economic Aspects for the Application of Extruded Rapeseed Oilcake in Poultry Feeding. In: Economic Science for Rural Development: Proceedings of the International Scientific Conference, Primary and secondary production, consumption. No. 16, Jelgava, p. 229-234. ISBN 978-9984-9997-0-8

Ošmane B., Ceriņa S. 2008. Govju turēšanas veida ietekme uz barības sagatavošanas izmaksām. In: Economic Science for Rural Development: Proceedings of the International Scientific Conference, Primary and secondary production, consumption. No. 16, Jelgava, p. 142-147. ISBN 978-9984-9997-0-8.

Vītiņa Ī.I., Ceriņa S., Vlad A.D. 2008. Inovatīva sastāva funkcionālu olu ieguve = Functonal Egg of Innovative Composition. No: Latvijas Lauksaimniecības universitāte Veterinārmedicīnas fakultāte. Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna. Starptautiskās zinātniskās konferences raksti. Jelgava, 202 – 207.lpp. ISSN 1407-1754

Jemeļjanovs A., Zītare I., Proškina L., Ceriņa S. 2008. Latvijas lopkopības un veterinārmedicīnas zinātniskās un praktiskās attīstības galvenie virzieni = Latvia’s animal husbandry and veterinary medicine scientifical and practical development. No: Agronomijas Vēstis = Latvian Journal of Agronomy / Latvijas Lauksaimniecības universitāte; Lauksaimniecības fakultāte; Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija. – Jelgava, Nr.10, 8.-14.lpp.

Vītiņa Ī.I., Ceriņa S., Krastiņa V. 2008. Funkcionālo olu ieguces bioekonomiskie aspekti = Bioeconomical aspects of functional egg obtaining. No: Dažādu ražošanas tehnoloģiju ietekme uz dzīvnieku veselību un dzīvnieku izcelsmes pārtikas kvalitātes rādītājiem = Implication of different production technologies on animal health and food products quality indices: starptautiskās zinātniskās konferences raksti. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts „Sigra”. Sigulda, 157.- 163. lpp ISBN 978-9984-39-697-2.

Ošmane B., Mičulis J., Ceriņa S. 2008. Qualitative and cheap grass feed. In: Proceedings of 13th International Conference Forage Conservation, Slovakija, Nitra, p.172-173.

Ošmane B., Lujāne B., Ceriņa S. 2008. Kvalitatīvas ganības- gaļas liellopu barības pamats. //Saimnieks – Nr.5 (47) maijs 2008., 70-72.

Konosonoka I.H. Lujane B., Cerina S. 2007. Beef quality investigations of crossbreed cattle produced in the organic farming system. In: NJF 23rd Congress 2007, Proceeding of the Trends and Perspectives in Agriculture, Copenhagen, p. 233.-234.

Jemeļjanovs. A., Nudiens J., Lujāne B., Ceriņa S. 2007. Liellopu gaļas ražošanas aktualitātes Latvijā//Saimnieks – Nr.1 (2007), 40. – 43.lpp.