Pārlekt uz galveno saturu

Teritoriju ilgtspējīgas attīstības iespēju izpēte

Viedās specializācijas stratēģija (VSS) kā vienu no prioritātēm uzsver teritoriju esošo resursu apzināšanu un specializāciju, izvirzot perspektīvās ekonomiskās attīstības iespējas un virzienus, t.sk. vadošos un perspektīvos uzņēmējdarbības virzienus pašvaldības teritorijās. Arī Apvārsnis 2020 tiek uzsvērta lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, pārtikas un biorūpniecības nozarē nodarbināto būtiskā loma lauku attīstībā.

Nacionāla līmeņa plānošanas dokumentos sabalansēta lauku teritoriju sociālekonomiskā attīstība ir definēta kā nozīmīgs faktors Latvijas tautsaimniecības izaugsmei. Latvija arī turpmāk paredz ievērojamus ieguldījumus lauku teritorijās, kā arī sagaida, ka valsts realizētā intervence dos atbilstošus rezultātus. Tādējādi pētījumi par teritoriju attīstību un lauku politikas intervences ietekmi būs joprojām aktuāli. Līdz ar to institūts plāno turpināt veikt un paplašināt pētījumus šajā virzienā.

Pētījumi par teritoriju attīstību un kopējās lauksaimniecības un zivsaimniecības politikas intervenci jau divas desmitgades bijuši starp LVAEI galvenajiem zinātniskās darbības virzieniem. Līdzšinējie pētījumi veikti ar mērķi nodrošināt vispusīgus, kvalitatīvus pētījumus par Latvijas teritorijas ekonomiskās un sociālās attīstības tendencēm, politikas ietekmi (ex ante un ex post) uz teritorijas attīstību, esošo nozaru attīstību un resursu izmantošanu, sniedzot sabiedrībai un politikas plānotājiem regulārus un visaptverošus vērtējumus. LVAEI pētnieki sekmē un nodrošina jaunu metožu pārņemšanu, nodošanu un ieviešanu teritorijas attīstības plānošanā, novērtēšanā un sabiedrības aktivizēšanā.

Saistībā ar šo pētījumu virzienu institūtam ir uzkrāta pieredze, resursi, kā arī tiek veikta ilgtermiņa datu apkopošana un uzturēšana, kuri saistīta ar valsts deleģētajām funkcijām - institūts uztur un arī turpmāk nodrošinās nepārtrauktās novērtēšanas sistēmu gan Lauku attīstības programmām, gan Zivsaimniecības Rīcības programmām. Pētījumu rezultāti atspoguļoti publicētos zinātniskos rakstos, kā arī gan starptautiskās, gan nacionāla mēroga konferencēs. Institūta pētnieki ir iesaistīti Eiropas Lauku attīstības vērtēšanas ekspertu komitejā. Tas ir pamats turpmākai kvalitatīvai virziena pētniecībai, kas ir nodrošināta ar nepieciešamo cilvēkpotenciālu un pētījumu iestrādēm.

Vidēja termiņa mērķis:

Lauku politikas intervences efektivitātes novērtēšana un reģionālo attīstību ietekmējošo faktoru analīze

Galvenās pētījumu tēmas:

N.p.k.

Pētījumu tēma

AREI atbildīgā struktūrvienība

Mērķsadarbības partneri

1.

Lauku teritoriju apdzīvotības un vides saglabāšana;

 Ekonomikas nodaļa

LLU ESAF, LU, LLKC

2.

Teritoriju attīstības politikas sociālekonomiskās ietekmes novērtēšana;

LLU ESAF, LU, LLKC

3.

Uzņēmējdarbības dažādošanas un attīstības izpēte lauku teritorijās;

LLU, LU, RTU

4.

Sociālo inovāciju un sociālās uzņēmējdarbības izpēte;

LLU, LU

5.

Lokālo pārtikas sistēmu un to ieviešanas iespēju izpēte;

LLU, LU, BIOR,PVD

6.

Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana.

LLU, LLKC, LU