Pārlekt uz galveno saturu

Sadarbības veicināšana ilgtspējīgai bioresursu starpnozaru apritei lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā (CIRCLE)

Projekta līmenis
Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
Programma vai projekta veids
Eiropas Ekonomiskās Zonas un Norvēģijas finanšu instrmenta programmas
Projekta īstenošanas laiks
01.10.2021.–30.04.2024
Projekta nosaukums angliski
Promoting collaboration for sustainable and circular use of bioresources across agriculture, forestry, and aquaculture (CIRCLE)
Projekta vadītājs

Projekta kontaktpersona AREI: Alberts Auziņš, alberts.auzins@arei.lv

Projekta partneri
Agroresursu un ekonomikas institūts (LV), Viļņas Universitāte (LT), Igaunijas Dabaszinātņu universitāte (EE), Lauku un reģionālās pētniecības institūts (RURALIS) (NO)
Finansēšanas avots
Pētniecība un izglītība, Baltijas Pētniecības programma, Eiropas Ekonomikas zonas granti (EEZ), Projekta nr. EEZ/BPP/VIAA/2021/9 (https://eeagrants.org/, https://eeagrants.lv/)
Projekta kontaktpersona

Nodibinājums "Baltic Studies Centre" (LV)

Mērķis: Stiprināt starpdisciplināras zināšanas par aprites ekonomikas pieejā balstītiem jauniem biznesa modeļiem, sadarbības risinājumiem un rīcībpolitiku lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā, kas veicina bioresursu ilgtspējīgu izmantošanu, izzinot esošās un iespējamās iekšnozaru un starpnozaru saites un spējinot to devumu ilgtspējīgā attīstībā.

Plānotie sasniedzamie rezultāti: Projekts sniegs ieguldījumu nacionālā un Eiropas līmeņa akadēmiskajā, publiskajā un politiskajā diskusijā par ilgtspējīgu bioresursu izmantošanu. Tas piedāvās jaunas zināšanas par iekšnozaru un starpnozaru sadarbības risinājumiem lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā, lai izgaismotu dažādu tirgus, valsts un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju lomu un saiknes aprites principu efektīvā ieviešanā un pārvaldībā. Projekts sniegs jaunu starpdisciplināru skatījumu uz apritībā balstītiem sadarbības modeļiem, identificēs bioresursu apritīgas izmantošanas labās prakses, izvērtēs uz iekšnozaru un starpnozaru apritību balstītas uzņēmējdarbības ekonomisko efektivitāti, izstrādās uzņēmumu bioresursu apritības ieviešanas gatavības novērtēšanas metodoloģiju un politikas rekomendācijas starpnozaru apritības veicināšanai. Projekta ietvaros tiks izstrādāti zinātniski raksti publicēšanai starptautiski recenzētos izdevumos, iesniegts jauns kopīgs projekta pieteikums, īstenoti apmācību semināri, veicināta pētnieku mobilitāte. Projekts veicinās jaunas partnerības, starpdisciplināru sadarbību un starpinstitūciju mācīšanos Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs.

Kopējais finansējums: 984 224 EUR

CIRCLE

Publicēts: 26/11/2021