Pārlekt uz galveno saturu

Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide (Nr. 8.2.3.0/18/A/009)

Projekta līmenis
ES līdzfinansētie projekti
Projekta tips
Citi
Projekta īstenošanas laiks
2018. - 2021.
Projekta vadītājs

Ilze Beitāne (LLU)

Projekta partneri
projektu īsteno Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), kopā ar sadarbības partneriem: APP “Dārzkopības institūts”, APP “Agroresursu un ekonomikas institūts”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”
Projekta mērķis
Pilnveidot LLU studiju programmu satura kvalitāti un, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, nodrošināt labāku augstākās izglītības institūcijas pārvaldību un vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšanu.
Finansēšanas avots
Kopējais finansējums – 1 059 598.00 EUR ESF finansējums (85%) – 900 658.29 EUR valsts budžeta finansējums (15%) – 158 939.71 EUR. Sadarbības iestāde: CFLA

Plānotās aktivitātes:

 1. Esošo studiju programmu satura pilnveide un salāgošana nozaru attīstības vajadzībām
 2. Universitātes organizatorisko un pārvaldības struktūru funkciju izvērtēšana un pilnveide
 3. Universitātes kvalitātes vadības sistēmas pilnveide
 4. E-risinājumu izstrāde, pilnveide un ieviešana pārvaldības un internacionalizācijas vajadzībām
 5. Universitātes vadības personāla zināšanu, prasmju un kompetenču pilnveide
 6. Starptautisks salīdzinošs izvērtējums (peer-review) un pārmaiņu plāna aktualizācija

Sasniedzamie rezultāti:

 1. Izvērtēta 51 studiju programma.
 2. Izstrādāts Studiju programmu modernizācijas plāns.
 3. Pilnveidota 51 studiju programma.
 4. Notikušas 3 starptautiskas studiju programmu satura inovācijas konferences.
 5. Pilnveidots izpildlīmeņa pārvaldības struktūru funkciju sadalījums un šo struktūru darbību reglamentējošie dokumenti.
 6. Pilnveidoti procesi un dokumenti, kas reglamentē internacionalizācijas pasākumu īstenošanu.
 7. Saņemts starptautiskais izcilības standarts „Investors in Excellence”.
 8. Izstrādāts, aprobēts un ieviests LLU akadēmiskā godīguma modulis.
 9. Veikts personāla un studentu datu aizsardzības un IT sistēmas drošības novērtējums.
 10. Izstrādāts un ieviests 1 iekšējā finansēšanas modeļa e-risinājums.
 11. Izstrādāts un ieviests 1 e-risinājums dažādotu e-maksājumu iespēju nodrošināšanai ārvalstu studentiem (studiju internacionalizācijas vajadzībām).
 12. Iegādāts un ieviests 1 studiju pārvaldības e-risinājums (studiju internacionalizācijas vajadzībām).
 13. Izstrādāti 2 digitāli e-mācību risinājumi.
 14. Atjaunota un piepildīta ar saturu LLU Fundamentālās bibliotēkas interneta vietne.
 15. Pilnveidotas vadošo speciālistu zināšanas, prasmes un kompetences plānot, vadīt un uzraudzīt pārmaiņu procesus.
 16. Pilnveidotas vadošo darbinieku zināšanas, prasmes un kompetences administratīvajā un kvalitātes vadībā.
 17. Pilnveidotas studiju programmas direktoru zināšanas, prasmes un kompetences studiju satura pilnveides un studiju procesa un rezultātu kvalitātes vadībā, kā arī inovatīva studiju satura un mācību formu izveidē un ieviešanā.
 18. Notikuši 10 savstarpējās mācīšanās pasākumi.
 19. Īstenots starptautisks salīdzinošs izvērtējums (peer-review).

logo

Publicēts: 10/10/2018