Pārlekt uz galveno saturu

Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomikā un sabiedrības vadībā zinātnes infrastruktūras attīstība

Projekta līmenis
ES līdzfinansētie projekti
Projekta tips
ERAF projekti
Centrs
Ekonomikas pētniecības centrs

Paveiktais līdz 2014.gada 20.oktobrim projekta ERAF 2.1.1.3.1.apakšaktivitāte״ Zinātnes infrastruktūras attīstība״ Nr.2011/0042/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/008 ietvaros.

ERAF

Projektā paveiktās darbības līdz 2014.gada 20.oktobrim:

Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūts veicis zemāk minētos iepirkumus:

1) Cenu aptauja 11.11.2013. par tehniskās specifikācijas izstrādāšanu, piedalīšanos iepirkumā un atbalsta sniegšanu līguma slēgšanā, kā rezultātā noslēgts līgums: 02.12.2013. līgums Nr. PCE-2013-0135-B ar SIA „AGM Projekts”.

2) „Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūta telpu Struktoru ielā 14 remonts” – 82 panta kārtībā Nr. LVAEI/2014/3, kas tika izsludināts 23.04.2014., piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.05.2014., lēmuma publicēšanas datums 28.05.2014. Noslēgts līgums: 23.05.2014. līgums Nr. PCE-2014-0043-B ar SIA "EKOM SERVISS".

3) Cenu aptauja 22.05.2014. par būvuzraudzības veikšanu, kā rezultātā noslēgts līgums: 30.05.2014. līgums Nr. PCE-2014-0059-B ar SIA „ACG”.

2014. gada 15. augustā parakstīts Nodošanas pieņemšanas akts Līgumam Nr. PCE-2014-0043-B par būvdarbu veikšanu Eiropas Reģionālā attīstības fonda „Valsts nozīmes pētniecības centra sociālekonomiskā un sabiedrības vadības zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta Nr. 2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/008 ietvaros. Renovētas telpas – 333,27 m2 platībā. Remontdarbu laikā veikts telpu kosmētiskais remonts sienām, griestiem, veikta apkures sistēmas nomaiņa, radiatoru nomaiņa un, logu nomaiņa.


AKTUALITĀTES PROJEKTA ERAF 2.1.1.3.1.APAKŠAKTIVITĀTE״ ZINĀTNES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA״ NR.2011/0042/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/008 IETVAROS.

ERAF

2014. gada 07. februārī Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūts Iepirkumu Uzraudzības Biroja mājaslapā ir nopublicējis paziņojumu Par Plānoto Līgumu, ar kuru ir izsludinājis iepirkumu- Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūta telpu Struktoru ielā 14 remontu, ar iesniegšanas termiņu 2014.gada 19. februāris.

Projekta ietvaros 2013. gada 02. decembrī ir noslēgts Līgums ar SIA "AGM projekts", par tehniskās specifikācijas izstrādi iepirkumam "Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta telpu Struktoru  ielā 14 remonts".

Projekta ietvaros laika posmā no 2013. gada maija līdz 2013. gada septembrim iegādāts darba vietu aprīkojums 20 zinātniskajiem darbiniekiem un nodots lietošanā par kopēju summu Ls 33751,66, tai skaitā PVN 21%. 
Šobrīd notiek aktīva darbība pie projekta nākamās kārtas plānošanas un realizācijas, lai 2014. gada I ceturksnī varētu izsludināt iepirkumu par LVAEI telpu renovāciju, kur kopējā platībair 355 m 2.

Projekta ietvaros 2013. gada maijā Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) ir veikti LVAEI zinātnisko darbinieku darba vietu aprīkojumu piegādes pasūtījumi.


ERAF

ERAF 2.1.1.3.1.apakšaktivitāte״ Zinātnes infrastruktūras attīstība״ Vienošanās Nr.2011/0042/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/008

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2012.-31.12.2014.
Projekta īstenošanas vieta:  Rīga
Vadošais partneris: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneris: Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts (LVAEI)

Projekta vispārīgais mērķis: Nodrošināt SESV VNPC partneriem - LU kā Latvijas vadošajai sociālo zinātņu pētniecības institūcijai un LVAEI kā nozīmīgai tautsaimniecības attīstības pētniecības institūcijai  - Eiropas līmeņa pētniecībai atbilstošu mūsdienīgu materiāltehnisko bāzi aktuāliem indivīdu un kopienu izziņas, sociālās un ekonomiskās uzvedības, kā arī sabiedrības ilgtspējīgas attīstības  pētījumiem  mainīgās vides kontekstā,  izveidojot SESV VNPC attīstībai atbilstošu infrastruktūru un aprīkojuma bāzi Rīgā, Kalpaka bulvārī 4 un Struktoru ielā 14.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda EUR 2 700 482, tai skaitā ERAF līdzfinansējums EUR 2 416 931 (89,5%), valsts budžeta finansējums EUR 94 290 (3,49%) un pašu līdzfinansējums EUR 189 261 (7,01%).

LVAEI kopējās izmaksas  EUR 122 294, t.sk. ERAF finansējums  EUR 109 453 (89,5 %), valsts budžeta finansējums EUR 4 311 (3,49%) un pašu līdzfinansējums  EUR 8 530 (7,01%).

Projekta rezultātā tiks renovētas pētniecības telpas 2246.32 m 2   platībā, iegādāti 9 zinātnisko iekārtu komplekti, kā arī izveidotas un aprīkotas 50 zinātnisko darbinieku darba vietas.

Projekta ietvaros LVAEI tiks renovētas telpas 355 m 2

Publicēts: 21/11/2016