Pārlekt uz galveno saturu

Lauksaimniecības attīstības un ekonomisko attiecību daļa

Daļas vadītāja kontaktinformācija

Alberts Auziņš Dr.oec. daļas vadītājs alberts.auzins[at]arei.lv, tel. 67542948

Ekonomikas un politikas analīzes virziena attīstības mērķi ir:

izveidot matemātisku ekonomisko modeļu bāzi, uz kuras pamata, attīstot kvantitatīvās un kvalitatīvās analīzes metodes, nozares uzņēmējiem un politikas veidotājiem tiek sniegtas ekonomiski pamatotas ekonomiskās attīstības prognozes;

izstrādāt analītiskus pētījumus atbilstoši aktuālās ekonomikas un politikas situācijas izvirzītajiem jautājumiem.

Darbības virziena ietvaros risināmie uzdevumi:

 1. attīstīt starptautiski aprobētu un Latvijas situācijai adaptētu matemātisko modeļu pastāvīgu izmantošanu Latvijas lauksaimniecības produktu tirgus attīstības prognozēšanai un regulāri atjaunot izmantojamo matemātisko modeļu informācijas bāzi, izvērtēt pieņēmumu atbilstību un pilnveidot analītisko struktūru un izstrādāt jaunas un pilnveidot esošās ekonomikas politikas analīzes kvantitatīvās metodes;
 2. veicināt ekonomikas un politikas analīzes kvantitatīvo metožu un matemātisko modeļu izmantošanas pārnesi uz ES kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm (Serbija, Bosnija un Hercegovina), nodrošinot analītisko kapacitāti ES turpmākas paplašināšanās gadījumā;
 3. veikt regulāru ES lauksaimniecības un lauku politikas instrumentu kvalitatīvo un kvantitatīvo analīzi, vērtējot to ietekmi uz attīstības procesiem Latvijā un, izmantojot sagatavotos ekonomiskos modeļus, prognozēt Latvijas lauksaimniecības attīstību gan nozares, gan tās sektoru un ražotāju struktūru līmenī;
 4. vērtēt lauksaimniecības un pārtikas ražošanas resursu izlietojuma efektivitāti un ražotāju konkurētspēju un tās paaugstināšanas iespējas Latvijā gan attiecībā pret citām ES dalībvalstīm, gan citām tirgu nosakošajām kaimiņvalstīm (Krievija un Ukraina).

Darbības ietvaros attīstītas tēmas:

 1. lauksaimniecības sektora matemātiski ekonomisko modeļu izmantošana mainīgas ekonomikas un politikas struktūras analīzei;
 2. Eiropas Savienības lauksaimniecības un lauku attīstības politikas pārmaiņu novērtējums Latvijai un Baltijas valstīm ES-27 dalībvalstu kontekstā;
 3. dominējošo NVS valstu lauksaimniecības ražošanas un tirgus attīstības izpēte;
 4. ārējās tirdzniecības plūsmu apjomu un vērtību prognozēšana, ņemot vērā iespējamās izmaiņas produktu pieprasījumā un piedāvājumā, kā arī cenu tendences un starptautiskās tirdzniecības noteikumu izmaiņas.

Rezultāti:

 1. izstrādāti regulāri un operatīvi izmantojami matemātiskie modeļi un attīstītas citas kvantitatīvās analīzes metodes Latvijas lauksaimniecības ražošanas un tirgus attīstības, kā arī ekonomikas faktoru ietekmes prognozēšanai;
 2. izstrādātas Latvijas lauksaimniecības ražošanas un tirgus attīstības prognozes nozares un sektoru griezumā;
 3. izstrādātas ES, Krievijas un Ukrainas lauksaimniecības un pārtikas produktu tirgus attīstības prognozes Latvijas uzņēmēju darbības attīstīšanas iespēju vērtēšanai jaunos noieta tirgos.