Pārlekt uz galveno saturu

Laukaugu kvalitātes izvērtēšana to efektīvai izmantošanai

Lauksaimniecības intensifikācijas rezultātā būtiski samazinās lauksaimnieciskajā ražošanā izmantojamo sugu un šķirņu skaits. Latvijas Viedās specializācijas jomā Zināšanu ietilpīga bioekonomika izvirzīts uzdevums uz augstākas pievienotās vērtības radīšanu un jaunu materiālu un tehnoloģiju radīšanu tradicionālajās tautsaimniecības nozarēs. Lauksaimniecības un pārtikas nozarēs tas iespējams, palielinot sugu un šķirņu daudzveidību un audzējot tādas izejvielas, kas īpaši piemērojamas dažādu produktu ar augstu pievienoto vērtību veidošanai.

Pamatnostādnēs kā prioritāte izvirzīta „Efektīvāka pirmapstrādes produktu izmantošana augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanai, jaunu materiālu radīšana un pielietošanas dažādošana.” AREI sadarbībā ar partneriem LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte (LLU PTF) un LF, LU Ķīmijas fakultāte (LU ĶF), Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), APP Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR (BIOR) un citām zinātniskajām institūcijām veiks laukaugu ģenētisko resursu genotipu kā pārtikas, lopbarības, kā arī nepārtikas pārstrādes virzienu ražošanas izejvielu izpēti, lai nodrošinātu augstvērtīgu, bioloģiski aktīvu vielu saturošu, kā arī specifisku, noteiktām mērķgrupām atbilstošu, produktu ražošanu. Nepieciešams turpināt pētījumus laukaugu un to pārstrādes blakusproduktu pielietošanā tehniskai ražošanai – dažādiem materiāliem, energoresursiem un citiem izmantošanas veidiem.

Vienlaikus tiks izvērtēta pielietoto audzēšanas tehnoloģiju ietekme uz ražas produktu kā izejvielu kvalitāti, lai izvairītos no dzīvības procesiem nelabvēlīgām sastāvdaļām - patogēniem, augu aizsardzības līdzekļu atliekām u.c. riskiem, kas var ietekmēt cilvēka veselību un vidi. Šāda pētniecība ZM Darbības stratēģijā 2014.-2016. gadam (ZM Stratēģija) izvirzītājiem uzdevumiem par veicamajām aktivitātēm dabas resursu ilgtspējīgai saglabāšanai: samazināti augu aizsardzības līdzekļu un mēslojuma lietošanas radītie riski un ietekme uz cilvēku veselību un vidi. AREI konsolidētajās zinātniskajās institūcijās ir radītas iestrādnes pētniecībai un izveidota laba sadarbība ar citām zinātniskā institūcijām laukaugu izpētē kvalitatīvu pārtikas produktu, energoresursu ražošanā, kā arī dažādu riska faktoru ietekmes izvērtēšanā.

Pētījuma virziena mērķis:

Laukaugu izcelsmes izejvielu vērtības apzināšana un efektīva izmantošana pārtikas, lopkopības, enerģētikas un materiālzinātnes attīstībai.

Galvenās pētījumu tēmas:

N.p.k.

Pētījumu tēma

AREI atbildīgā struktūrvienība

Mērķsadarbības partneri

1.

Bioloģiski aktīvas vielas laukaugu izcelsme izejvielās un produktos, to funkcionalitātes un saglabāšanas iespējas

Agroekoloģijas nodaļa, Laukaugu selekcijas un ģenētikas nodaļa

LU ĶF, LLU PTF BIOR, RSU, LU Bioloģijas institūts (LU BI), ārvalstu partneri, u.c., privātais sektors

2.

Laukaugi kā izejvielas funkcionālās pārtikas, inovatīvu, augstas pievienotās vērtības nišas produktu un atjaunojamo energoresursu un citu ne-pārtikas produktu ražošanai: iespējas un audzēšanas tehnoloģiskie risinājumu

Laukaugu selekcijas un ģenētikas nodaļa,  Ekonomikas nodaļa

LLU PTF, LU ĶF, KĶI, RSU, RTU, RU, privātais sektors u.c.

3.

Vides un saimniekošanas sistēmas radīto risku izvērtējums drošu augu izcelsmes pārtikas un lopbarības izejvielu iegūšanai

Agroekoloģijas nodaļa un Ekonomikas nodaļas

LAAPC, BIOR, LLU PTF, LLU LF, privātais sektors u.c.