Pārlekt uz galveno saturu

Ilgtspējīgu laukaugu audzēšanas tehnoloģiju attīstīšana dažādām saimniekošanas sistēmām

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu zemes resursu izmantošanu un pārtikas ražošanu, klimata pārmaiņu apstākļos, ir jāmeklē jauni zinātniski risinājumi, kas ieviešami visos pārtikas ķēdes posmos. Būtiski pieaudzis sabiedrības pieprasījums pēc veselīgiem un drošiem pārtikas produktiem un cilvēkam drošas vides. Tas ir izaicinājums lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, jo vienlaicīgi ir jānodrošina gan ražošanas efektivitātes, t.sk.. augu produktivitātes pieaugums, gan videi droša un ilgtspējīga saimniekošana un ekonomiskais izdevīgums. Agronomiski pamatota un ekoloģiski droša augsnes apstrāde, augu mēslošana, augu aizsardzības līdzekļu lietošana, laukaugu sugu un šķirņu izvēle ir pamats gan integrētai, gan bioloģiskai saimniekošanas sistēmai. Drošu un ilgtspējīgu dažādu laukaugu audzēšanas tehnoloģiju izstrādi, izvērtēšanu un aprobāciju Latvijas reģionos ir iespējams īstenot AREI, izmantojot tā specifisko lauku izmēģinājumiem izveidoto infrastruktūru un teritoriālo izvietojumu Kurzemes, Vidzemes un Latgales reģionos. AREI konsolidēto zinātnisko institūcijās ir uzkrāta ilggadīga pieredze augu aizsardzības un mēslošanas, augsnes apstrādes u.c. tehnoloģisko elementu izpētes jomās. Šobrīd tiek īstenoti vairāki šim virzienam atbilstoši pētniecības projekti, sadarbībā ar Latvijas un ārvalstu partneriem starptautisku projektu ietvaros (Eurolegume, PRODIVA u.c.) gan bioloģiskās, gan konvencionālās lauksaimniecības jomā. Šādu jaunu zināšanu nepieciešamību  kā vienu no prioritārajiem AREI pētījumu virzieniem atbalsta lauksaimniecības nozares uzņēmēji

Pētījuma virziena mērķis:

Ilgtspējīgu un ražošanai efektīvu laukkopības tehnoloģiju attīstīšana integrētai un bioloģiskai saimniekošanas sistēmai.

Galvenās pētījumu tēmas:

N.p.k.

Pētījumu tēma

AREI atbildīgā struktūrvienība

Mērķsadarbības partneri

1.

Agrotehnoloģisko pasākumu ietekme uz augsnes īpašībām un laukaugu produktivitāti, to agronomiskais, ekonomiskais un ekoloģiskais izvērtējums integrētai un bioloģiskai saimniekošanas sistēmai

Agroekoloģijas nodaļa, Ekonomikas nodaļa

LLU LF, LLU ZZI,

 

Ražotāju pārstāvji, piem., LBLA

2.

Racionālu, saimniekošanas sistēmai atbilstošu augu maiņas un sējumu struktūras modeļu izstrāde augšņu degradācijas un SEG emisiju novēršanai.

LLU LF, LLU ZZI

3.

Augu produktivitātes un augu barības vielu aprites efektivitātes uzlabošana ar precīzās lauksaimniecības metodēm

LLU LF, VeA

4.

Nezāļu ekoloģija un izplatības ierobežošana dažādās saimniekošanas sistēmās

LAAPC, LLU LF, ārvalstu partneri

5.

Augu un augsnes mijiedarbība likumsakarības (noteikšanas metožu adaptācija un mikrobioloģiskie procesu analīze saistībā ar tīrumu ekosistēmām)

LLU LF, ārvalstu partneri

6.

Augu barības elementu aprites izpēte augos un augsnē saistībā ar racionālu mēslošanu un lauksaimnieciskās ražošanas radīto vides piesārņojumu

LLU LF, ārvalstu partneri