Skip to main content

Stratēģijas izstrāde noturīgas un multifunkcionālas piena nozares attīstībai Latvijā

Projekta līmenis
Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
Programma vai projekta veids
ZM atbalstītie un deleģētie projekti
Projekta īstenošanas laiks
2021. gads
Projekta vadītājs

BEN pētniece Ieva Leimane

Projekta mērķis: Izstrādāt stratēģiju noturīgas un multifunkcionālas piena ražošanas nozares attīstībai Latvijā, ietverot rekomendācijas rīcībpolitikas un atbalsta sistēmas pilnveidošanai.

Projekta rezultātu aptuvenais publicēšanas laiks: Pēc projekta rezultātu apstiprināšanas 

Projekta rezultātu publicēšanas vieta internetā: AREI mājaslapa u.c.

Projekta rezultātu kopsavilkums būs pieejams bez maksas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Published: 09/04/2021