Skip to main content

Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna projekta 2021. – 2027. gadam sākotnējā (Ex-ante) novērtējuma un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu (SIVN)

Projekta līmenis
Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
Programma vai projekta veids
Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai
Projekta īstenošanas laiks
2020.-2021.
Projekta vadītājs

Elita Benga Mg.sc.ing.

Published: 09/11/2020