Skip to main content

LLU pāreja uz jauno doktorantūras finansēšanas modeli

Projekta līmenis
Nacionālie, Eiropas struktūrfondu atbalstītie
Programma vai projekta veids
Eiropas Sociālā fonds
Projekta īstenošanas laiks
01.04.2021.-30.11.2023

Projekta numurs: 8.2.2.0/20/I/001
Projekta iesniedzējs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)

Sadarbības partneri: APP “Agroresursu un ekonomikas institūts”, APP “Dārzkopības institūts”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Projekta uzsākšanas datums: 01/04/2021
Projekta beigu datums: 30/11/2023

Projekta mērķis: 
palielināt doktora zinātniskā grāda ieguvēju skaitu un to nodarbinātību akadēmiskajā un zinātniskajā darbā LLU stratēģiskās specializācijas jomās, paaugstinot doktora studiju kvalitāti un konkurētspēju Latvijas un Eiropas zinātniskajā vidē, iesaistot ārvalstu pasniedzējus doktora studiju nodrošināšanā un sniedzot finansiālo atbalstu 30 doktorantiem vai zinātniskā grāda pretendentiem.

Plānotās aktivitātes un rezultāti: 
Projekta darbības laikā tiek plānots:

  1. Iesaistīt doktorantus un zinātniskā grāda pretendentus (turpmāk - doktoranti) studiju vai zinātniski pētnieciskajā darba LLU vai sadarbības partnera organizācijā vismaz 12 mēnešus, projekta ietvaros nepārsniedzot 50% no pilnas darba slodzes.
  2. Iesaistīt doktorantu arī cita ar promocijas darba tematiku saistītā pētniecības un attīstības darba pie finansējuma saņēmēja vai nodarbināt cita ar doktorantūras studijām saistītā darbā, nodrošinot papildu darba slodzi vismaz 25% apmērā no pilnas darba slodzes.
  3. Piesaistīt uz pieciem mēnešiem ārvalstu akadēmisko personālu, ka mācībspēkus prioritāri doktora studiju programmu īstenošanai un akadēmiskā personāla kompetenču pilnveidei LLU.

Projekta ietvaros plānots sniegt atbalstu 30 doktorantiem, no kuriem plānots, ka vismaz 11 doktoranti būs ieguvuši doktora grādu un sešu mēnešu laika pēc grāda iegūšanas strādās par akadēmisko personālu LLU (vismaz 12 mēnešus), un piesaistīt 3 ārvalstu pasniedzējus darbam LLU.

Projekta budžets:
Kopējais finansējums – 1 032 439.00 EUR, tai skaitā:
ESF finansējums (85%) – 877 573.15 EUR
Valsts budžeta finansējums (15%) – 154 865.85 EUR

Projekta vadītājs: Natālija Sergejeva
 

esf

Published: 15/06/2021