Skip to main content

ES regulējuma par ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanu ietekmes izvērtējums uz lauksaimniecības nozari

Projekta līmenis
Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
Programma vai projekta veids
ZM atbalstītie un deleģētie projekti
Projekta īstenošanas laiks
2021. gads
Projekta vadītājs

Alberts Auziņš

Projekta mērķi/uzdevumi:

  1. ES regulējuma par ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanu ietekmes kvalitatīvs novērtējums uz lauksaimniecības produktu ražošanu, pārstrādi un primārām piegādes ķēdēm taksonomijas regulējuma* kontekstā (atbilstoši ES regulējuma aktualizācijai līguma darbības laikā).
  2. Rekomendāciju izstrāde Latvijas lauksaimniecības nozarē taksonomijas regulējuma kontekstā, ņemot vērā pieejamo citu ES dalībvalstu pieredzi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanā.
  3. Finanšu tirgus iespējamās ietekmes kvalitatīvs novērtējums (taksonomijas regulējuma kontekstā) uz lauksaimniecības produktu ražošanu, pārstrādi un primārām piegādes ķēdēm.

* Taksonomijas regula un uz tās pamata EK pieņemtie deleģētie akti
 

Projekta rezultātu kopsavilkuma aptuvenais publicēšanas laiks: Rezultātu kopsavilkums tiks publicēti pēc to apstiprināšanas

Projekta rezultātu kopsavilkuma publicēšanas vieta internetā: AREI mājaslapa u.c. 

Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas lauksaimniecības nozarē, projekta rezultātu kopsavilkums būs pieejams bez maksas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Published: 12/04/2021