Skip to main content

Aramzemes un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes uzskaites sistēmas pilnveidošana un atbilstošu metodisko risinājumu izstrādāšana

Projekta līmenis
Nacionālie, Valsts budžeta atbalstītie
Programma vai projekta veids
Rūpniecisks pētījums
Projekta īstenošanas laiks
01.03.2018.-31.12.2018.
Projekta vadītājs
Projekta partneri
Agroresursu un ekonomikas institūts
Projekta mērķis
Iegūt galveno lauksaimniecības kultūru biomasas datus un izstrādāt biomasas pārrēķinu vienādojumus, nosakot oglekļa ieneses ar virszemes un pazemes biomasu saimnieciski nozīmīgākajām laukaugu kultūrām konvencionālajās un bioloģiskajās saimniecībās
Finansēšanas avots
Zemkopības ministrija
Projekta koordinators

Vadošais partneris: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”

Published: 01/03/2018