Skip to main content

Agrobiznesa informācijas un analīzes daļa

Daļas vadītājas kontaktinformācija

Valda Bratka Dr.oec. daļas vadītāja valda.bratka[at]arei.lv, tel. 26564193


Daļas pamatuzdevums ir valsts deleģēto funkciju izpilde saskaņā ar Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem:
1. uzturēt un nodrošināt lauku saimniecību uzskaites datu tīkla darbības un iesniegt datus Eiropas Komisijai;

2. vākt, apkopot un sniegt Zemkopības ministrijai, Centrālajai statistikas pārvaldei un Eiropas Komisijai Eiropas Savienības koptirgus regulēšanas pasākumu pamatošanai nepieciešamo informāciju par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem un lauksaimniecībā izmantojamo resursu cenām, kā arī pārbaudīt informācijas atbilstību uzņēmumos;

3. sagatavot un iesniegt Zemkopības ministrijai, Centrālajai statistikas pārvaldei un Eiropas Savienības Statistikas birojam (eurostat) lauksaimniecības ekonomisko kopaprēķinu.

Izmantojot savākto informāciju, daļā tiek veikta pētnieciskā darbība:

1. Nepārtraukti pilnveidots lauku saimniecību datu uzskaites tīkla SUDAT metodoloģiskais pamats, lai veiktu detalizētus pētījumus par saimniecību darbības efektivitātes un tās paaugstināšanas iespējām, kuri balstīti uz augstas kvalitātes un pietiekamas statistikas ticamības datiem. Lauku saimniecību ražošanas un darbības efektivitātes un ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu un ietekmējošo faktoru analīze un savstarpējo likumsakarību izpēte.

2. Izmantojot lauksaimniecības produktu un resursu tirgus cenu informācijas sistēmas (TICIS) datus, tiek veikta lauksaimniecības produktu cenu analīze un savstarpējo likumsakarību izpēte, gatavoti priekšlikumi sektora darbības efektivitātes un konkurētspējas uzlabošanai.

3. Attīstīts lauksaimniecības ekonomiskā kopaprēķina LEK metodoloģiskais pamats, tādējādi sniedzot kvalitatīvu un ticamu informāciju par lauksaimniecības sektoru tā darbības novērtēšanai, ekonomiskajām analīzēm un īstermiņa prognozēm. Tiek pētīti metodoloģiskie risinājumi, aprēķinu paņēmieni, izmantojamie datu avoti, kā arī pielietojamie rādītāji lauksaimniecības sektora analīzei.

Veikto pētījumu rezultātiem ir būtiska teorētiskā nozīme. Tika pilnveidota ekonomiskās analīzes metodoloģija Latvijas lauku saimniecību finanšu stāvokļa un darbības efektivitātes novērtēšanai. Zinātnisko metožu kopums dod iespēju objektīvi apzināt Latvijas lauku saimniecību darbības rezultātus uz citu Baltijas valstu un ES dalībvalstu fona, kā arī kritiski izvērtēt un padziļināti analizēt Latvijas agrārā sektora attīstības perspektīvas un identificēt optimālās pieejas ilgtspējīgas darbības nodrošināšanai. Pētījumu rezultātiem ir arī svarīga praktiskā nozīme, jo tie palīdz lauksaimniekiem un to profesionālajām asociācijām  identificēt lauku saimniecību darbības problemātiskos aspektus un sniedz priekšlikumus to novēršanai. Pētījumu gaitā formulētās rekomendācijas plaši izmanto valsts pārvaldes iestādes ES un valsts atbalsta pamatvirzienu noteikšanai, nacionālo attīstības programmēšanas un darbības stratēģijas, kā arī Latvijas lauksaimniecības īstermiņa un ilgtermiņa politikas izstrādei un Latvijas pozīcijas formulēšanai Eiropas Komisijā par lauksaimniecības nozari.

Detalizēta informācija par minēto funkciju izpildi ir pieejama:
http://sudat.lv/