Skip to main content

Lopbarības un to izejvielu ražošana

Lopkopības nozare Latvijā pēdējos gados veido vairāk kā 45% no kopējās lauksaimniecības preču galaprodukcijas vērtības bāzes cenās, tāpēc svarīgs nosacījums nozares turpmākai attīstībai ir kvalitatīva un droša lopbarības bāze, kas ražota pēc atbilstošām tehnoloģijām no vietējām laukaugu sugām un šķirnēm. Pētījumi dzīvnieku barības un tās izejvielu ražošanas ķēdē, kvalitatīvas un drošas lopbarības izmantošanas iespējas dažādām dzīvnieku sugām, atšķirīgās saimniekošanas sistēmās gan tradicionālā, gan netradicionālā lauksaimniecībā, lopkopības atliekvielu atgriešana augkopības apritē, tās izmantošanas ekoloģiskie un ekonomiskie aspekti ir izvirzīti kā viens no pētniecības virzieniem AREI pētniecības programmā. AREI konsolidēto zinātnisko institūciju līdz šim veiktie pētījumi par proteīnaugu audzēšanu un izmantošanu lopkopībā, daudzgadīgo zāļu agrotehniku un zālaugu produktivitāti, lopbarības gatavošanas un uzglabāšanas kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju un pielietoto tehnoloģiju izvērtējumu, dažādu organiskas izcelsmes mēslošanas līdzekļu efektivitātes izpēti valsts un starptautisko projektu ietvaros, kā arī pēc lauksaimniecības produkcijas ražotāju pasūtījuma, norāda, ka tā ir bāze, lai arī turpmāk attīstītu šo pētījumu virzienu

Pētījuma virziena mērķis:

Augstvērtīgas dzīvnieku barības un tās izejvielu ilgtspējīga ražošana dažādās saimniekošanas sistēmās, izmantojot vietējos agroresursus.

Galvenās pētījumu tēmas:

N.p.k.

Pētījumu tēma

AREI atbildīgā struktūrvienība

Mērķsadarbības partneri

1.

Augsti kvalitatīva, ekoloģiski droša lopbarības ražošanas ķēde, tās riska faktori un to novēršanas iespējas

Agroekoloģijas nodaļaun Ekonomiskas nodaļas

 

 

 LU ĶF, LLU LF, BIOR, SILAVA, u.c.

2.

Risinājumi dažādām saimniekošanas sistēmām lopbarības ražošanā: laukaugu barības bāzes un iegūtās lopkopības produkcijas kvalitātes mijiedarbība

LLU ĶF, LU ĶF, KĶI, SILAVA, privātais sektors u.c.

3.

Lopbarības ražošanas ekoloģiskie un ekonomiskie aspekti

LLU, BIOR, privātais sektors, u.c.