Pārlekt uz galveno saturu

Daina Saktiņa (slimības prombūtnē)

Struktūrvienības
Tehnoloģiju pārneses un informācijas centrs
Grāds
Dr.oec.
Amats
Lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas projektu vadītāja
Tālrunis
371 29171061

E-pasts: daina.saktina[at]arei.lv

Darbības virzieni

Ekonomiskie pētījumi un nacionālo pārtikas ražotāju kopstendu organizācija starptautiskajās izstādē

Galvenie sasniegumi

Izstāžu daļas vadībā:

Izstāžu kopstendu organizēšana ir aizsākta 2012.gada vasarā jeb ar Riga Food 2012. Šajā laikā ir organizēti 42 nacionālie kopstendi ar aizņemto kopplatību 3812 m2. Stendos darbojušies un savu produkciju prezentējuši 416 Latvijas ražotāji, no tiem 308 dalībnieki ir bijuši izstāžu daļas organizēti. Salīdzinot ar darba aizsākuma gada rezultātiem, manis vadībā LR Zemkopības ministrijas iedalītais izstāžu budžets ir pieaudzis par 6,5%, bet organizēto kopstendu platības pieaugušas par 41 % un dalībnieku skaits -par 71%

Ekonomiskajos pētījumos:

(2002-2004) Manā vadībā tika izstrādāts Latvijas Lauku attīstības plāna 2004-2006 projekts ES finansiālā atbalsta saņemšanai un tika nodrošināta papildinformācija sarunās ar Briseli par plāna pasākumu īstenošanas pamatotību. Lai kompensētu slikti aizstāvēto pozīciju par platības maksājumu apjomiem par hektāru LIZ, manā vadībā un izpildē tika veikta mazāk labvēlīgo teritoriju pasākuma attiecināšana uz iespējami lielāku Latvijas teritorijas daļu. 

(2005-208) Sadarbībā ar CGE (Social Accounting Matrix& New Economics Geographic) modelētāju, veikta pirmā aprobācija šī modeļa pielietošana Latvijas reģiona līmenī, lai novērtētu ES un nacionālo finansējuma izmantošanas finansiālo ietekmi uz reģionu lauku un pilsētu dažādo tautsaimniecību.

(2004-2012) Efektīvas sabiedrības interešu un darba integrējošas metodes “Sketch and Match” (Kartēt un saskaņot) ieviešana un pārstāvniecība Latvijā, piederība pie metodes izveidotāju Akadēmijas Nīderlandē.

Dalība projektos

Izstāžu daļas vadībā:

Kopš 2012.gada vasaras MK noteikumu “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai” sadaļas “Atbalsts tirgus veicināšanai” īstenoto projektu vadītāja un galvenā izpildītāja. LR Zemkopības ministrijas līdzfinansēto nacionālo kopstendu organizēšana starptautiskās izstādēs- Riga Food, Prodexpo, SIAL, Anuga, Gulfood, Zaļā nedēļa, Berlīne.

Ekonomiskajos pētījumos:

Sabiedrības integrēšanas metodes attīstības plānošanā

(2012) Izpildītājs Aknīstes novada domes projektā „Aknīstes novada iedzīvotāju idejas novada teritorijas attīstības darba plānam”. Finansētājs Aknīstes novada dome (Aknīstes pilsēta, Aknīstes pagasts, Asares pagasts, Gārsenes pagasts)

  (2012) Izpildītājs ESF projekta aktivitātē „Izpēte un situācijas apzināšana ES un citu ārvalstu finanšu instrumentu piesaistei Jaunjelgavas novadā”. Finansētājs ESF projekts „Jaunjelgavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu piesaistei” (Sece, Sunākste, Sērene, Staburags, Daudzesa, Jaunjelgavas pilsēta)

  (2012) Izpildītājs ESF projekta aktivitātē „Salas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu piesaistei” ietvaros. Finansētājs ES projekts

(2010-2013) Latvijas puses projekta vadītājs, eksperts un izpildītājs „Ekociemati ilgtspējīgai lauku attīstībai”. Finansētājs Baltijas jūras reģiona programmas 2007-2013″, īstenotāji no Lietuvas, Somijas, Latvijas, Polijas un Zviedrijas, asociētie partneri no Baltkrievijas, Vācijas, Krievijas un arī no Somijas un Zviedrijas.

  (2008-2009) Eksperts un projekta dokumentētājs Norvēģijas finanšu instrumenta projektā „Skrundas novada stratēģijas izstrāde ar „Kartēt un Saskaņot metodi”. Finansētāji NFI, Nīderlandes valdība, Skrundas novads, izpildītājs DLG

  (2006-2008) Projekta vadītājs un  eksperts -izpildītājs Starptautiskā atbalsta projektios  “Lauku reģionu attīstības modelēšanas un politikas ietekmes prognozēšana uz ekonomiski atpalikušās lauku reģiona piemēra” un „Attīstībā atpalikušu lauku reģionu attīstīšana (Fāze I un II)” Finansētāji Pasaules Banka, LR Zemkopības ministrija

  (2007) ) Eksperts un projekta dokumentētājs Starpvaldību sadarbības projektā „Lauku teritorijas apsaimniekošanas plānu izstrāde balstoties uz vietējo iniciatīvu” : Kartēt un Saskaņot metodes ieviešana Latvijas pilotteritorijā Talsu rajona pašvaldībās (Strazde, Lībagi, Ģibuļi). Finansētājs Nīderlandes valdība, LR Zemkopības ministrija, izpildītājs DLG

Starptautiskās  konsultācijas

(2011)  Eksperts starpvalstu sadarbības atbalsta projektā „Saimniecību uzskaites datu apstrādes tīkla (SUDAT/FADN) sistēmas attīstība Turcijā” (Extending the Pilot FADN Project and Ensure Sustainability): Lauksaimniecības nozares organizāciju un zemniecības analīze un informētība par SUDAT sistēmu. Finansējusi ES, īstenotāji DLG, Turcijas Lauksaimniecības un Lauku politikas ministrija/Nīderlandes Agrārās ekonomikas institūts/Vācijas Agrārās ekonomikas institūts/Zviedrijas Agrārās ekonomikas institūts

 (2009-2011) Eksperts starpvaldību sadarbības projektā ”Ukrainas lauku attīstības politikas harmonizācija atbilstoši ES standartiem”: 1)Konsultācijas Ukrainas lauku politikas atbilstībai ES, stratēģiskā plānošana un politikas īstenošana, 2)„Kartēt un Saskaņot” metodes pielietošana vietējās iniciatīvas izmantošanai, teritoriju pasākumu programmēšanai. Finansējusi Nīderlandes valdība, īstenotāji DLG, Ukrainas Lauksaimniecības ministrija

 (2011) Eksperts starpvalstu sadarbības atbalsta projektā „Vide un lauki LAP ietvaros” (Environment and Countryside under IPARD): Agrovides platībmaksājumu aprēķināšana un kalkulācijas sistēmas izveide Agrovides pasākuma aktivitātēm Turcijas LAP (IPARD) īstenošanai. Finansējusi ES, izpildītāji DLG, Turcijas Lauksaimniecības un Lauku politikas ministrija/Igaunijas Lauksaimniecības ministrija, Spānijas Maksājumu aģentūra

 (2010) Eksperts sStarpvaldību sadarbības projektā “Zemju konsolidācijas process un institucionālā attīstība”: Kartēt un Saskaņot metodes pielietošana teritorijā esošo zemju apzināšanai un konsolidācijas procesa norisei teritorijas attīstības vajadzībām. Finansējusi Nīderlandes valdība, izpildītāji DLG, Nīderlandes Kadastrs, Turcijas Lauksaimniecības un Lauku politikas ministrija

 (2010) Eksperts starpvaldību sadarbības projektā “Konsultantu apmācība Ūdens un Vides savstarpējās atbilstības jomā Turcijā”: Mācību materiāla struktūras izveide par ES likumdošanu ES Ūdens struktūras direktīvu. Finansējusi Nīderlandes valdība, izpildītāji DLG, Turcijas Lauksaimniecības un Lauku politikas ministrija

(2010)  Eksperts starpvaldību sadarbības projektā „Agrovides aktivitāšu definēšana un atbalsta kalkulāciju izstrāde Turcijas IPARD ietvaros”. Finansējusi Nīderlandes valdība, izpildītāji DLG, Turcijas Lauksaimniecības un Lauku politikas ministrija

(2009) Eksperts starpvaldību sadarbības tehniskā atbalsta projektā „Atbalsts Kredītsistēmas izveide investīcijām Turcijas lauku attīstībā”. Finansējusi Nīderlandes valdība, izpildītāji DR, DLG, Turcijas Lauksaimniecības un Lauku politikas ministrija

(2008-2009) Eksperts starpvaldību sadarbības projektā „Ilgtspējīga ganību apsaimniekošana Turcijā”: Kartēt un Saskaņot metodes pielietošana, apsaimniekošanas aktivitāšu un vietējās teritorijas attīstības pasākumu programmēšana. Finansējusi Nīderlandes valdība, izpildītāji DLG, Turcijas Lauksaimniecības un Lauku politikas ministrija

 (2009) Eksperts starpvaldību sadarbības projektā “Tehniskais atbalsts Turcijas lauku teritorijas definēšanā” Finansējusi Nīderlandes valdība, izpildītāji DLG, Turcijas Lauksaimniecības un Lauku politikas ministrija

(2007-2008) Eksperts ANO attīstības programmas projektā „Ilgtspējīgas kapacitātes un atbildības veidošana ANO KCP mērķu īstenošanai Latvijā”: Pētījums „Finansiālo un ekonomisko instrumentu ietekmes analīze un rekomendācijas- scenāriju izstrāde finansiālai atbalsta politikai zemes izmantošanai Latvijā”. Finansētājs ANO

Politikas dokumentu izstrāde

 (2006) Eksperts un izstrādātājs “ Bioloģiskās lauksaimniecības nozares attīstības plāna projekta izstrāde”. Finansētājs Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, LR Zemkopības ministrija

  (2006)  Eksperts un attiecīgu daļu sagatavotājs LAP 2004-2006 Tehniskās palīdzības „Konsultācijas ZM Latvijas Lauku attīstības programmas 2007-2013 projekta izstrādei”. Finansētājs LR Zemkopības ministrija

 (2006) Eksperts un izpildītājs  “Konsultācijas un apmācības Talsu rajona partnerības stratēģijas sagatavošanai LEADER+ pasākumam” Finansētājs Talsu rajona pašvaldības

  (2002-2004) Vadošais eksperts un izpildītājs “Latvijas Lauku attīstības plāna 2004-2006 projekta izstrāde  un konsultācijas ar ES DG Agri” Finansētājs LR Zemkopības ministrija

  (2001-2002) Vadošais eksperts un izpildītājs ”Lauku problēmu risināšanas un attīstības koncepcijas un „Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstības programmas” izstrāde, īstenošanas argumentācijas sagatavošana” Finansētājs LR Zemkopības ministrija

Īstenotās politikas novērtējumi

(2010) Vadošais eksperts un izpildītājs Nepatrauktās novērtēšanas sistēmas ietvara projekts „LAP 2007-2013 vidustermiņa novērtēšana NNS ietvaros”: 1) Latvijas Lauku tīkla un Tehniskās palīdzības pasākumu vidus termiņa izvērtēšanai LAP 2007-2013 nepārtrauktās novērtēšanas ietvaros;2) LVAEI sagatavotā LAP 2007-2013 vidus termiņa novērtējuma ziņojumu kvalitātes izvērtējums. Finansējusi LAP 2007-2013 Tehniskās palīdzība, izpildītājs LVAEI

(2008-2009) Vadošais eksperts un izpildītājs Projektā „LAP 2007-2013 Nepārtrauktās novērtēšanas sistēmas izveidei LAP 2007-2013 un ieviešanai” Finansējusi LAP 2007-2013 Tehniskās palīdzība, izpildītājs LVAEI/ LVNN

(2006)  Projekta vadītājs un  eksperts -izpildītājs Starptautiskā atbalsta projektā “Teritoriālie aspekti un rekomendāciju izstrāde diferencētas lauku atbalsta politikas ieviešanai Latvijas ekonomiski atpalikušās lauku teritorijas attīstīšanas stimulēšanai” Finansētāji Pasaules Banka un Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

(2006) Projekta vadītājs un galvenais eksperts projektā “Lauksaimniecības zemju ilgtspējīgas izmantošanas attīstības teritoriālo aspektu izvērtējums un rekomendāciju izstrāde zemes izmantošanas politikai” Finansētājs LR Zemkopības ministrija

(2005-2008) Latvijas puses projekta vadītājs, eksperts un izpildītājs ES 6.ietvara projektā „Uzņēmumu attīstības teritoriālie aspekti valstu mazāk attīstītās teritorijās”. Finansētājs ES, izpildītāji LVAEI, Boloņas universitāte, Patras universitāte, Aberdīnas Universitāte, Helsinku universitāte, Čehijas Agrārās ekonomikas institūts

(2004-2005) Projekta vadītājs un  eksperts -izpildītājs Starptautiskā atbalsta projektā  „Lauku attīstības atbalsta politikas īstenošanas procesa novērtēšanu, trūkumu un problēmu identificēšanai un rekomendāciju izstrādei jaunajam programmu periodam”. Finansētājs Pasaules Banka, LR Zemkopības ministrija

(2003) Eksperts ES Tehniskās palīdzības projektā „Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības programmas 2000-2006 (SAPARD) vidus termiņa novērtēšana” Finansētājs LR Zemkopības Ministrija/ES, izpildītājs HALCROW GROUP LIMITED

(2000) Eksperts  ES Tehniskās palīdzības projektā „SAPARD (Latvijas lauku attīstības plāns iestāšanās ES) Ex- antes novērtēšana” Finansētāji LR Zemkopības ministrija/ZM, izpildītājs Agriconsulting Europe S.A

(2000) Projekta vadītājs un  eksperts -izpildītājs projektu kompleksā: „Lauksaimniecībai maz piemērotu apvidu izvērtējums atbilstoši iespējamajiem ES kritērijiem un pozīcijas argumentācija sarunām ar ES”. „Pašreizējo un iespējamo lauku un lauksaimniecības atbalsta pasākumu iespējamais teritoriālais diferencējums” Finansētājs LR Zemkopības ministrija

(1998-1999) Projekta vadītājs un  eksperts -izpildītājs  projektā ”Latvijas teritoriju atšķirību monitorings un datu bāzes izveide” Finansētājs LR Zemkopības ministrija

(1997) Projekta vadītājs un  eksperts -izpildītājs projektā „ES Struktūrfondu izmantošanas iespējas Latvijas lauku attīstībā” Finansētājs LR Zemkopības ministrija

(1997) Projekta vadītājs un  eksperts -izpildītājs projektā „Latvijas lauku teritorijas klasifikācija valsts atbalsta diferencēšanai, ievērojot agro klimatiskos un sociāli ekonomiskos nosacījumus reģionos” Finansētājs LR Zemkopības ministrija

(1996) Projekta vadītājs un  eksperts -izpildītājs projektā „Attīstības iespēju salīdzinājums sociāli ekonomiski atšķirīgi attīstījušos Latvijas pagastos” Finansētājs LR Vides Aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrija

Publikācijas

Saktiņa D., Meyers W.H.2014. Comparative Rural Policy study: Theories, Methods and case studies, 236-243., RUPRI, USA.

Saktiņa D., Balamou E., Meyers W.H. 2009. Targeting lagging territories with EU rural support policy: case study in Latvia”. EAAE 113th Seminar thematic Proceedings “The role of  knowledge, innovation, and human capital in multifunctional agriculture and territorial rural development”, 73-75 pp., Belgrade.

Saktiņa D., Balamou E., Meyers W.H. 2009. Impact of rural support policy alternative on Latgale regional economy”. Proceedings of the international scientific conference:”Economic Science for Rural development” Nr. 19., 27.-35.pp., Jelgava.

Saktiņa D., Balamou E., Meyers W.H. 2009. Analysis of Alternative Rural Support Policy for a Lagging Region. Proceedings of the 6th European Rural Development Network Conference “Multifunctional Territories: Importance of Rural Areas beyond Food Production”  Vienna.

Saktiņa D., Meyers W.H. 2007. Societal costs for implementation of agricultural land management policy and some scenarios for more targeted land policy: case study of Latvia. In Proceedings of the international scientific conference „Economic science for rural development 2007”  Jelgava

Saktiņa D., Meyers W.H. 2007. Method and Approach for Achieving Rural Development Objectives through more Targeted and Appropriate Support Policy: Case Study of a Polarized and Centralized Country Latvia. In Proceedings of the international scientific conference „Economic science for rural development 2007”  Jelgava.

Saktiņa D., Meyers W.H. 2007. Latvia: Targeting Development Policies for Lagging Rural Areas. Accepted for publishing in Lithuanian Science.

Saktiņa D., Meyers W.H. 2007. Targeting the Disadvantaged: Can we Learn from Latvian Rural Development Experience?,  In Proceedings of Agricultural Sciences (2006 nr 1.), The Lithuanian Academy of Sciences, Vilnius, Lithuania, 21.pp-28.p.

Saktiņa D., Salputra G., Bratka V. 2006. Using theoretical methods in developing and managing new rural development policy, In Proceedings of Agricultural Sciences (2006 nr 1.), The Lithuanian Academy of Sciences, Vilnius, Lithuania, 115.pp-121.p.